Kaple Narození Panny Marie ve Zlíči

Kaple byla postavena v roce 1714 na náklady obyvatel Zlíče. Popud k jejímu postavení dal mor, který zle sužoval místní obyvatelstvo v roce 1713.

Citace farní kroniky:

K památkám této obce patří především modlitebna ležící nedaleko od obce na návrší. Je postavena z kamene, dobře nahozená, šindelem krytá a je v ní oltář Narození nejsvětější matky Boží.“[1]

„Toho roku 1713 ze spravedlivého hněvu a dopuštění Božího ve vsi Zlíči morová rána trvala, až do slibu obce, že chtějí kapli ke cti a chvále Boží a k poctění Nejblahoslavenejší Panny Marie narození, sv. Šebestiánu, sv. Ludmily vystavěti, od kteréhožto dne se také zlepšilo.[1]

Morová rána začala se na oktáv Panny Marie 14. září, zemřelo tu 23 osob, přestala po svatém Václavu. Na to s dovolením obojí vrchnosti obec Zlíč kapli svým nákladem na poděkování Bohu postavila.[2]

Pozemek, na kterém kaple stojí, patřila občanu obce Zlíče Janu Bohdaskému. V zadní části za kapličkou je pochováno 23 zemřelých na mor v roce 1713. Nachází se zde pískovcový kříž, který pravděpodobně koupil sedlák Jan Bohdaský.

Kaple byla v roce 1812 rozšířena do dnešní podoby a téhož roku vysvěcena při slavnosti Narození Panny Marie. Světitel byl českoskalický rodák P. Josef Dittrich, doktor teologie, profesor na vysoké škole v Praze a kanovník Vyšehradský.

V roce 1898 byly vysázeny aleje kaštanů po obou stranách cesty ke kapličce a položeny nové barevné dlaždice.

Zvonek instalovaný na věžičce kaple, byl dne 20. 01. 1918 z kaple odvezen (k válečným účelům), ale ještě v témže roce v ní byl zavěšen zvon nový železný, výrobek firmy Klatovský ze Stolína u Červeného Kostelce. Dárcem zvonu byl tehdejší zlíčský starosta Čeněk Šrajbr (z čp. 42). Dne 8. 9. 1921 byl namísto provizorního, železného zvonu osazen zvon odlitý firmou A. Červený z Hradce Králové. Jeho výrobu uhradila paní M. Mojžíšová, obchodnice z Náchoda, rodačka ze Zlíče (z č.p. 18). Dopravu a zavěšení zaplatil synovec paní Mojžíšové, zlíčský občan pan A. Hájek (z č.p. 2). Dne 13.11. téhož roku byl zvon vysvěcen.

V roce 1922 byla v kapli zasazena pamětní deska se jmény deseti občanů Zlíče padlých v 1. světové válce.

V kapli se konaly ročně troje bohoslužby a to na sv. Petra a Pavla a na Zlíčskou pouť a posvícení, které se slaví v září vždy v neděli  a pondělí po svátku Narození Panny Marie (8.září). Bohoslužby byly v neděli a v pondělí za zemřelé občany Zlíče. Po pondělních bohoslužbách občané odcházeli s hudbou do jednoho ze dvou hostinců, kde se slavila zlatá posvícenská hodinka.

V roce 2002 byla do kaple instalována nová křížová cesta. Autorkou 14 obrazů je Jarmila Zárubová. Dílo vzniklo díky sponzorům (rodina Zárubova z České Skalice, rodina Holzbecherova ze Zlíče, rodina Hauckova ze Zlíče, firma G a M POINT p. Genrt Jiří a Michl Václav ze Zlíče, EKO s.r.o. Ing. Jiří Rousek z České Skalice, Společnost pro záchranu Babiččina údolí, město Česká Skalice, Sbor církve bratrské z České Skalice, účastníci mše svaté konané o Zlíčském posvícení 2002 v kapli ve Zlíči, aj.).

V roce 2005 darovala paní Jarmila Zárubová ještě  nový obraz na hlavní oltář.

 

Opravy kaple:

Opravy kaple se prováděly několikrát. Poprvé během první republiky (rozsah oprav není znám). K poslední větší opravě došlo v květnu 1967. Byla opravena střecha (na stávající dřevěný šindel se položila nová krytina z břidlice) a natřeny všechny trámy. Kaplička byla omítnuta panem Vavřenou ze Zblového a vymalována. Celkový náklad 7000,- Kčs byl hrazen úsporami z mnohaletých motliteb za zemřelé a část uhradil farář z České Skalice. V pozdějších letech prováděli zlíčští věřící opravy a údržby sponzorsky ze svých prostředků. V roce 1984 byla opravena fasáda a natřena věžička panem Jaroslavem Tylšem. V roce 2002 před instalací obrazů nové křížové cesty byla kaple vymalována, byly opravena nebo vyměněna čelní okénka, provedla se oprava původních vstupních dveří a pořídily se nové parapety na okna. Tuto opravu hradilo město Česká Skalice. V roce 2005 nechalo město instalovat bezpečnostní mříže na okna a dveře, aby se zabránilo dalšímu vnikání do objektu kaple a její devastaci. Na podzim roku 2011 byla provedena prohlídka krovu kaple a byl zjištěn havarijní stav věžičky kaple. Na základě tohoto zjištění vypracoval majitel kaple spolu s občany Zlíče projekt na záchranu kaple.

Díky údržbě a péči převážně obyvatel Zlíče se stavba zachovala do dnešní doby. Za všechny zde uveďme alespoň paní Annu Kaválkovou ze Zlíče, paní Annu Vlčkovou z České Skalice, rod Tylšových ze Zlíče, rodinu Hájkovu za Zlíče, rodinu Hauckovu ze Zlíče a další.

 

Krádeže v kapli:

Kaplička stojí osamocena na kopci obklopena lesem. Tato skutečnost přitáhla zloděje. Vykradení kapličky 31. 7. 2001 objevil pan Vavřena, když našel v sousedním lese zbytek obrázku z křížové cesty. Ukradeny byly všechny obrazy křížové cesty. Později zloději zjistili, že se jedná o tištěné obrazy a zbavili se jich. Převážná část obrazů, s rozbitými rámy, byla nalezena v Náchodě v kontejneru. Soška Panny Marie a svícny v kapličce v té době nebyly. Po bohoslužbě je odvážel domů Jaromír Tylš. Díky neobydlené sousedící vile byla kaple dále snadným terčem různých zlodějů a vandalů. Do kaple se dostávali buď přímo dveřmi, nebo rozbitím oken. V prosinci roku 2003 byla kaple znovu vykradena. Vandalové vypáčili vstupní dveře, ukradli 1m vysoký kříž (visel vedle okna vlevo od oltáře) a hlavní obraz z oltáře, poškodili lustr, škoda činila 10.000,- Kč. V roce 2005 již zloději neměli co odnést, protože kaple mezi bohoslužbami zůstávala prázdná, tak ničili, co zbylo, jako kovový lustr, dřevořezby okolo oltáře, odhadnutá škoda 25.000,- Kč. Na konci roku 2005 nechalo město instalovat bezpečnostní mříže na okna a dveře, aby se zabránilo dalšímu vnikání do objektu kaple a její devastaci. Vzhledem k tomu, že od té doby se přístup do kaple velmi ztížil a uvnitř nic nezůstává, tak další vniknutí do objektu nebylo zaznamenáno. V roce 2008 však zloději vykopali kamenný kříž, který byl osazen na společném hrobě za kaplí. Ten se o několik dní později našel ve vedlejším sadu pod hromadou ořezaných větví. Od té doby je kříž umístěn v kapli.

 

 

Použitá Literatura:

[1]          Zápis farní kroniky – Překlad

[2]          Václav Šrám – Okres Česko-Skalický