Obnova kaštanové aleje ke kapli ve Zlíči - dějství první

Vlastníkem pozemku pod alejí a tím pádem i aleje je Město Česká Skalice.

Alej je vyhlášena městem Česká Skalice jako kulturní dědictví venkova.

Původně byla celá alej z kaštanů červených – Jírovec Maďal – Aesculus hippocastanum. Již dříve bylo pár stromů nahrazeno kaštanem bílým.

V roce 2012 byl na alej vypracován odborný posudek AOPK, který konstatoval, že je alej velmi poničená, část stromů chybí, zbytek je buď velmi poničen nebo ve špatné kondici, díky růstu v těsné blízkosti lesa, který v průběhu let alej pohltil. V současném stavu je alej v podstatě bezcenná.

Díky probíhajícím stavebním úpravám na blízké vile a díky ochotě majitele vily pana Křičky došlo na podzim 2013 a na jaře 2013 k vykácení lesních stromů

a náletů podél obou stran aleje a také k prořezání lip, které zakončují alej nahoře u kaple. Aleji se tak otevřel potřebný prostor pro její růst i pro prostorové a krajinotvorné působení.

V zimě 2013 byla městu nabídnuta panem Křičkou a Hauckovými práce na dosázení chybějících stromů v aleji, která bude provedena zdarma, pokud město obstará zakoupení a dopravu stromů. Toto bylo projednáno radou města a město vyčlenilo na tuto akci částku 15.000,- Kč a asistenci Technických služeb města. Nakonec bylo pořízeno 11 ks prostokořenných 2,0 m vysokých stromků kaštanu červeného, včetně vyvazovacích kůlů a dopravy, celkem za 18.500,- Kč. Chybějící částku a navíc k tomu i vlastní vysazení stromů a jejich zalévání zajistil a sponzoroval dobrý soused pan Křička.

Stromy jsou již cca 1 měsíc zasazené a zatím to vypadá, že se všechny ujaly a rostou.

Na konci tohoto roku, případně příští jaro, pan Křička přislíbil provedení tvarovacího a zmlazovacího řezu na stávajících stromech aleje. Potom už bude alej důstojně reprezentovat a vést přístupovou cestu k nově opravené kapli Narození Panny Marie ve Zlíči.

 

Ve Zlíči 24. 5. 2013

zapsala Kateřina Šestáková Haucková