Aktualita z jednání Rady města Česká Skalice

30.03.2018 21:55

Usnesení č. 6/172/03/2018

Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci s názvem "Infrastruktura Zlíč" mezi městem Česká Skalice, IČ: 00272591, se sídlem třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice a panem Zbyňkem Linhartem, IČ: 14544644, se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod.

Zodpovídá: Ing. Jana Horáková

Termín: 04.04.2018

Zajistí: Ing. Veronika Maršíková

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

 

Příloha: ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY