Návrh změn svislého dopravního značení v obci Zlíč u České Skalice

01.05.2012 00:00

Navrhuji a žádám o změnu svislého dopravního značení na silnici III/3049 a přilehlých komunikacích v obci Zlíč. Změny svislého dopravního znační navrhujeme na základě podnětu Osadního výboru obce a občanů žijících v obci Zlíč. Změny primárně přispějí ke zvýšení bezpečnosti chodců, ale i samotných řidičů a vycházejí z každodenních reality a zkušeností s provozem v obci Zlíč.

 

Na silnici III/3049 procházející  intravilánem obce Zlíč je mnoho nepřehledných zatáček, zúžených míst a koridorů  včetně navazující přípojných komunikací/křižovatek, a to většinou ústících v zatáčkách s omezeným výhledem řidiče. Jedná se zejména o křižovatku směr Ratibořice, křižovatku směr obec Zblov/Studnice a výjezd místní komunikace u bytovky. 

 

Na většině úseku silnice III/3049 v obci Zlíč je rozhled řidiče omezen  pod 100m a tím je ohrožena bezpečnost silničního provozu včetně  bezpečnosti chodců.V některých úsecích komunikace III/3049  má chodník pro pěší nevyhovující parametry v šíři a někde chodník chybí úplně. Dochází tedy k časté chůzi chodců (včetně dětí) ve vozovce v místech s omezeným rozhledem řidiče.

 

V oblasti vstupu na NKP Babiččino údolí a parkoviště u hotelu Holzbecher a restaurace Barunku dochází zejména v hlavní turistické sezóně ke zvýšenému počtu chodců pohybujících se po vozovce a tím nebezpečí střetu s vozidlem.

 

I přesto, že se jedná o komunikaci III. třídy je zde silně nadprůměrný provoz směr Červený Kostelec, Hronov , Úpice, včetně těžké kamionové dopravy, protože řidiči tuto komunikaci využívají jako objízdnou trasu přetíženého Náchoda. V příloze přikládám statistiku počtu průjezdu vozidel na silnici III/3049 prováděnou v obci Červená Hora. Tato nadměrná doprava způsobuje nepřípustné zvýšení zatížení hlukem a jednoznačné překračování povolené hlukové hranice dle §30 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. Výsledek měření přikládám v příloze.

 

Navrhované změn by taktéž měly přispět ke snížení hlukové zátěže obyvatel žijících podél komunikace č. III/3049.

 

Na základě výše uvedeného navrhujeme:

 

1/  Instalace svislého dopravního značení č. IP 25a a IP 25b (Zóna s dopravním omezením)  „Zóna 40 km/h“ na místech  A, B, C, D,E uvedených v mapce.

 

 Odůvodnění:

Z důvodu mnoha navazujících křižovat v celém úseku navrhujeme zónové dopravní značení typu IP25a IP25b místo běžného omezení rychlost zákazovou značkou typu B20a a B20b. Dojde tím k významné úspoře v nákladech na přeznačení tzn. počtu dopravních značek a tímto taktéž ke zpřehlednění celého úseku pro řidiče, že zde nebude příliš mnoho dopravních značek.

V oblasti místní komunikace mezi obcí Zblov a napojení na silnici III/3049 u bytovky je taktéž žádoucí snížení rychlosti z důvodu zvýšeného pohybu chodců po místní komunikaci,  šíře vozovky (pouze 3 m) a nepřehlednosti úseku.

 

2/ Navrhujeme změnu umístění dopravní značky začátku a konce obce Zlíč na komunikace III/3049. Tak jak se obec Zlíč rozrůstá jsou dnes již značky umístěny v obci, tzn. v zástavbě, nikoliv na jejím začátku, konci. Návrh nového umístění viz mapka body A,B. níže.

 

Odůvodnění:

Posunutí začátku a konce obce taktéž dojde k umístění značení začátku a konce obce  na přehlednější a viditelnější místo pro řidiče a tím dojde k dřívějšímu snížení rychlosti před značkou „Zóna 40 km/h“. Tím i snížení hlukové zátěže v zástavbě a ve směru od obce Žernov i bezpečnějšího vjezdu do nepřehledné zatáčky u bytovky.

 

Věřím, že tyto návrhy shledáte jako vyhovující při místním šetření dne 31.1.2012.

 

 

Děkuji

 

 

 

Ing. Radovan Piech

předseda Osadního výboru Zlíč

a člen dopravní komise města České Skalice

 

V České Skalici 25.1.2012