Jednací řád Osadního výboru Zlíč

 

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

 

1.      Jednací řád osadních výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování osadních výborů.

2.      Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou ke dni vydání tohoto jednacího řádu zřízeny Zastupitelstvem města Česká Skalice zřízeny osadní výbory v těchto částech města Česká Skalice:

 

a)   Zlíč

 

3.      Ze své činnosti jsou osadní výbory odpovědny zastupitelstvu města Česká Skalice.

 

ČLÁNEK 2

Ustavení členů osadního výboru

 

1.      Členy osadního výboru mohou být občané města Česká Skalice, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města Česká Skalice, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou zvoleni Zastupitelstvem města Česká Skalice. Zastupitelstvo města Česká Skalice zvolí jako členy osadního výboru obvykle ty členy, které si občané zvolí či jiným způsobem vyberou na schůzi ve své části města Česká Skalice.

2.      Předsedu osadního výboru zvolí Zastupitelstvo města Česká Skalice z řad členů osadního výboru.

3.      Pro každé funkční období je osadní výbor Zastupitelstvem města Česká Skalice nově zřizován.

4.       Členové a předseda osadního výboru se volí vždy na čtyřleté funkční období.

5.       Osadní výbor zřizuje na svém jednání zastupitelstvo.

6.      Klesne-li v průběhu volebního období počet členů osadního výboru pod polovinu, určí Zastupitelstvo města Česká Skalice nové členy.

7.      Členství a předsednictví v osadním výboru se lze písemně vzdát Zastupitelstvu města Česká Skalice. Zastupitelstvo města Česká Skalice určeného člena nebo zvoleného předsedu osadního výboru v odůvodněných případech odvolá

 

ČLÁNEK 3

Oprávnění osadního výboru

 

1.      Osadní výbor je oprávněn:

a)      předkládat Zastupitelstvu města Česká Skalice, Radě města Česká Skalice a výborům Zastupitelstva města Česká Skalice návrhy týkající se rozvoje jeho části města Česká Skalice a rozpočtu města Česká Skalice,

b)      vyjadřovat se k návrhům předkládaným Zastupitelstvu města Česká Skalice a Radě města Česká Skalice k rozhodnutí, pokud se týkají jeho části města Česká Skalice,

c)      vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města Česká Skalice občany hlášenými k trvalému pobytu v části města Česká Skalice, pro kterou je osadní výbor zřízen, cizími státními příslušníky staršími 18 let hlášenými v části města Česká Skalice, pro kterou je osadní výbor zřízen, k trvalému pobytu a osobami staršími 18 let vlastnícími na území města Česká Skalice,  v části, pro kterou je osadní výbor zřízen, nemovitost.

d)      Předkládané materiály musí být doručeny na podatelnu města v dostatečném předstihu, aby bylo možné je zařadit do programu a poskytnout podklady v řádných lhůtách odpovědným orgánům.

2.      Požádá-li předseda osadního výboru o slovo při jednání Zastupitelstva města Česká Skalice, musí mu být uděleno.

3.      Osadní výbor je oprávněn si ze svých řad zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

4.      Spoluprací s osadními výbory je pověřen starosta a místostarosta města, kteří bezprostředně zpracovávají odpovědi na usnesení a dotazy předložené předsedou osadního výboru.

5.      Věcně příslušné odbory Městského úřadu Česká Skalice s pověřením starosty nebo místostarosty, spolupracují s předsedou osadního výboru a jsou oprávněni žádatt po osadním výboru stanovisko pro orgány města Česká Skalice ve věci záležitostí týkajících se této místní části.

 

ČLÁNEK 4

Jednání osadního výboru

 

1.      Jednání osadního výboru svolává jeho předseda podle potřeby nebo podle plánu činnosti, který si osadní výbor schválil.

2.      Osadní výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

3.      Z jednání se pořizuje stručný zápis osadního výboru. Zápis obsahuje minimálně:

- datum a místo jednání osadního výboru

- prezenční listinu přítomných členů

- přijatá usnesení, popř. náměty pro orgány města

- podpis předsedy osadního výboru a dalšího člena

4.      Usnesení osadního výboru je platně přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů výboru.

5.      Originál zápisu a usnesení odešle předseda osadního výboru podepsaný na podatelnu městského úřadu.

6.       Zápis z jednání výboru bude zveřejněn na webu města www.ceskaskalice.cz.

7.      Na jednání osadního výboru si mohou jeho členové přizvat k projednání určité záležitosti kteréhokoliv z občanů své části města Česká Skalice a požádat o účast zástupce orgánů města Česká Skalice.

8.      Jednou ročně osadní výbor předkládá Zastupitelstvu města Česká Skalice zprávu o své činnosti.

9.      Požádá-li starosta či místostarosta obce o slovo na jednání osadního výboru musí mu být uděleno.

 

ČLÁNEK 5

Závěrečná ustanovení

 

1.      Tento jednací řád schválilo Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 29. 6.2015 s účinností ode dne schválení v zastupitelstvu města.

2.      Pokud po dobu po sobě následujících 12 měsíců nebude osadní výbor vykazovat žádnou činnost (zejména se vyjadřovat k záležitostem týkajícím se své části města Česká Skalice), Zastupitelstvo města Česká Skalice je oprávněno takový osadní výbor zrušit.

Po dobu platnosti tohoto jednacího řádu, nejdříve však od data jeho účinnosti, se jím řídí všechny osadní výbory, které jsou Zastupitelstvem města Česká Skalice platně zřízeny v době jeho vydání i zřízené kdykoliv později.

 

V České Skalici dne 30. 6. 2015