Zápis č. 1 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 29. 9. 2011

Zúčastnil se:             Ing. Radovan Piech – předseda OV

                        Věra Sodomková

                        Vladimír Prchal

                        Jaroslava Pavlová     

                        Veronika Škaldová

 

Omluveni:                  garant OV pan Mgr. Josef Hanek

 

 Hosté:                       místostarosta České Skalice Ing. Josef Daňsa

 

Zapsal:                        Veronika Škaldová

                       

1./  seznámení s prací Osadního výboru

Pan Daňsa informoval oficiálně jakožto představitel města že došlo ke zvolení OV Zlíč a jeho členů zastupitelstvem města dne 12.9.2011. Předal každému členu jmenovací dekrety. Seznámil co práce OV obnáší, jaká je představa Rady města o práci OV a komunikaci mezi radou města a OV. Zápisy ze schůzí by měli být číslované. V případě podnětů radě by měly obsahovat usnesení OV. V papírové podobě (popřípadě e-mailem) podepsané minimálně předsedou OV zasílané panu Daňsovi. Pan místostarosta deklaroval svou podporu v případě řešení nějakého problému v městské části Zlíč.

Pan Piech vznesl dotaz na možnosti OV podávat návrhy pro rozpočet města pro uvedenou lokalitu.

Bylo sděleno, že návrh bude projednán a případně zahrnuta do rozpočtu města pro rok 2012. Částka nebyla specifikována a bude se odvíjet od podaných návrhů. Tímto jsme se s panem ing. Daňsou rozloučili.

 

2./ harmonogram schůzí OV do konce roku 2012.

Členové OV se domluvili na příští schůzce dne 11.10.2011 v 18:00 hod s těmito body k jednání:

1. pravidelné termíny schůzek (návrh byl každé první pondělí v měsíci)

               2. konkrétní návrhy do rozpočtu města pro rok 2012

 

3./ výstavba bioplynové stanice ve Zlíči

Proběhla diskuze o výstavbě bioplynové stanice firmy Agromer a oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy. Na přímý dotaz na pana Daňsu zda by mohl informovat o stavu uzavření veřejnoprávní smlouvy na výstavbu BPS Zlíč sdělil, že s problémem není nijak obeznámen. Na příští schůzi OV bude pozván pan Pavel Čech, investor bioplynové stanice Zlíč.

 

 

 

Usnesení:

OV přijal usnesení s doporučením Radě města s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy nesouhlasit. Navrhovaný záměr není ve veřejném zájmu obyvatel dotčené obce a zákonný požadavek pro uzavření Veřejnoprávní smlouvy není naplněn. OV doporučuje, aby veřejnoprávní smlouva tak závažného charakteru byla projednána v zastupitelstvu města Česká Skalice popřípadě bylo přistoupeno ke standardnímu územnímu a stavebnímu řízení jak ukládá Stavení zákon.

 

A to zejména z důvodu rizika provozního zápachu, zvýšené zatížení dopravou a umístění v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a nepříznivého vlivu na životní prostředí v obci Zlíč.

 Důležitým faktorem je taktéž umístění plánované stavby v bezprostřední blízkosti evropsky významnou lokalitou Natura 2000, CHKP Babiččino údolí a lokality Dubno a turistické infrastruktury (hotel Holzbecher, restaurace Barunka, a další ubytovací kapacity v obci v souvislosti s Babiččiným údolím).

 

Hlasováno: 5 pro,0 proti,0 se zdržel.

Toto usnesení přijalo OV v plném počtu.