Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 11. 10. 2011

Zúčastnili se:  Ing. Radovan Piech – předseda osadního výboru

                        Jaroslava Pavlová

                        Vladimír Prchal

                        Věra Sodomková

                        Veronika Škaldová

 

Omluveni:       Mgr. Josef Hanek – garant OV Zlíč

 

Hosté:             Pavel Čech – jednatel společnosti Agromer s.r.o. 

                        Ing. Josef Hauck

                        M. Haucková

 

Zapsala:          Eva Dostálová

 

 

 

 

Členové Osadního výboru Zlíč na schůzi jednali o těchto bodech:

 

1) Bioplynová stanice Zlíč

Na pozvání OV Zlíč se schůze zúčastnil pan Pavel Čech, jednatel společnosti Agromer s.r.o., aby přítomné blíže seznámil s projektem Bioplynové stanice Zlíč. Pan Čech členům OV nejprve předložil sedmistránkový dokument, ve kterém jim i všem obyvatelům Zlíče osvětluje svůj podnikatelský záměr a dokládá jeho velmi malý vliv na kvalitu životního prostředí i dopravní infrastrukturu ve Zlíči. Dokument je pro všechny občany k nahlédnutí u členů osadního výboru.

V diskuzi pan Čech odpovídal na otázky a vysvětloval další postup prací. Ve druhé polovině srpna 2011 byla podepsána veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a výstavba bioplynové stanice může začít. Jedná se o podlimitní BPS (elektrický výkon 600 kW, tepelný výkon 570 kW), která umožní zpracovávat kejdu vyprodukovanou ve stávajícím zemědělském areálu. Další potřebné suroviny budou jednou denně (a to jen ve všední dny) dováženy. Vyrobenou elektřinu odkoupí firma ČEZ a teplo plánuje využít pro vytápění vlastních skleníků.

Město Česká Skalice si dalo podmínku zkušebního provozu, při kterém bude znovu posouzen  vliv na životní prostředí, hlučnost atd.

V závěru pan Čech nabídl možnost zorganizování exkurze do podobné podlimitní, ale již funkční BPS pro ty obyvatele Zlíče a členy OV, kteří se budou chtít zúčastnit. Současně konstatoval, že dotace na výstavbu BPS byly zastaveny a konečným investorem nemusí být on.

 

 

2) Termíny schůzí do konce roku 2011

Další schůze OV byla naplánovaná na úterý 15.11.2011 v 18.00 hod. Na prosinec byl navržen termín l2.12.2011 v 18.00 hod.

 

 

 

 

3) Projednání návrhů do rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2012:

a) Autobusová zastávka Zlíč

Členové OV prodiskutovali návrhy ohledně nevyhovující autobusové zastávky ve směru na Náchod. Problematická je její čistota, možnost posadit se při čekání, špatný výhled a její současné užívání i pro směr do České Skalice. Shodli se na potřebě zastávku zcela zásadně přestavět a zvážit možnost zřídit samostatné zastávky pro oba směry.

b) Chodníky ve Zlíči

Členové OV jednali o nedostatku stezek pro pěší a navrhují zadat zpracování projektové dokumentace pro centrální část Zlíče tak, aby byla návaznost na stezky, které jsou již městem Česká Skalice navržené a projektově zpracované.

 

c) Kontejnerová stání ve Zlíči

Dalším bodem schůze byla neupravenost míst, kde stojí  kontejnery na tříděný odpad ve Zlíči. Členové OV se zamýšleli nad tím, jak tato místa reprezentují obec Česká Skalice. Mohlo by pomoci ohrazení, zpevnění podloží atd. Jedná se o kontejnery u bytovky a  u autobusové zastávky.

 

4) Údržba chodníků

Údržba chodníků ve Zlíči není celoroční a stejně kvalitní jako v jiných částech města. OV navrhuje jejich zařazení do celoročního plánu údržby.

 

 

 

 

Usnesení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1) OV navrhuje a žádá zařadit do rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2012 peněžní prostředky na následující:

     1.1. prostředky pro realizaci výstavby stezky pro pěší dle  projektu „STEZKY, PĚŠINY A CHODNÍKY DO RATIBOŘIC A NA ROZKOŠ“, stavební objekt Trasa „D“,

   

     1.2  Komplexní rekonstrukce (nové zastřešené zastávky) stávající autobusové zastávky Zlíč ve směru na Náchod a Červený Kostelec s ohledem na plánované úpravy v jejím bezprostředním okolí.

 

     1.3  Vyčlenění prostředků na zpracování projektu výstavby nové autobusové zastávky ve směru na Českou Skalici a jej následnou realizaci.

 

     1.4. Zpracování projektové dokumentace chodníků (stezek pro pěší) v centrální části Zlíče:

a) chodníku, který naváže na již navrženou stezku D podél přivaděče, a to od konce stezky D v úseku od mostu přes přivaděč k hotelu Holzbecher,

b) chodníku v úseku od hotelu Holzbecher k soše B. Němcové s návazností na stezku F navrženou od sochy  B. Němcové k Vilémovu mostu,

c) chodníku od hotelu Holzbecher k mostu přes přivaděč směrem na Zblov a Červený Kostelec s návazností na již dříve navrženou stezku E.

 

     1.5. Úpravu, zpevnění a zastřešení kontejnerových stání na tříděný odpad ve Zlíči. Jmenovitě stání u bytovky naproti staré školy a u autobusové zastávky parkoviště hotelu Holzbecher.

 

2) Dále OV žádá provést revizi zimního plánu údržby chodníků v městské části  Zlíč a zařadit chodníky do celoročního plánu údržby tak, aby byly v rámci zimní údržby řádně udržovány s ohledem na priority a .potřeby města.

 

       Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

      Toto usnesení bylo OV přijato plným počtem hlasů.