Zápis č. 3 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 16. 11. 2011

Zúčastnili se:  Ing. Radovan Piech – předseda osadního výboru

                        Jaroslava Pavlová

                        Vladimír Prchal

                        Věra Sodomková

                        Veronika Škaldová

 

Garant OV:     Mgr. Josef Hanek

 

Hosté:             Michal Rückel, investor projektu Rozvojová lokalita pro bydlení Zlíč

                        Ilona Bergerová, č.p. 35

 

Zapsala:          Eva Dostálová

 

 

Členové Osadního výboru Zlíč jednali na své schůzi o těchto bodech:

 

1) Rozvojová lokalita pro bydlení ve Zlíči

Schůze osadního výboru byla zahájena příspěvkem pana Michala Rückela, který představil svůj investiční záměr. Jedná se o výstavbu 30 - 40 rodinných domů na pozemcích v katastru Zlíč mezi restaurací Barunka a lesem na hranici ochranného pásma Národní přírodní památky Babiččino údolí. Výstavba bude respektovat ochranné pásmo i podmínky ochranářů a nebude se stavět blíže než 50m od lesa.

Záměrem je vystavět přízemní rodinné domy, případně domy s obytným podkrovím. Investor současně nabízí vybudování kompletní infrastruktury z vlastních zdrojů a úzkou spolupráci s městem Česká Skalice při budování občanské vybavenosti v této lokalitě, zejména chodníku nebo stezky podél silnice 3. třídy č. 3049 z České Skalice do Zlíče a dětského hřiště (nejspíše v centrální části rozvojové lokality).

Pro realizaci tohoto záměru je nutné provést změnu územního plánu. Pan Rückel požádal osadní výbor o podporu svého investičního záměru a o vyjádření ke změně ÚP.

Po vystoupení pana Rückela osadní výbor prodiskutoval přednesený návrh a shodl se na tomto závěru:

 

Závěr OV Zlíč:

Osadní výbor Zlíč nemá výhrady k záměru investora vystavět rodinné domy a kompletní infrastrukturu ve výše uvedené rozvojové lokalitě pro bydlení ve Zlíči, pokud budou dodrženy požadavky ochrany Národní přírodní památky Babiččino údolí. Doporučujeme, aby v této lokalitě byl vybudován chodník podél silnice č. 3049  a další občanská vybavenost (dětské hřiště atd.) ve spolupráci investora s městem Česká Skalice. Osadní výbor výstavbu podporuje, pokud bude nad horní západní částí lokality zachována pěší stezka z České Skalice od skautské klubovny přes „Koldovku“ po hranici lesa až k místní komunikaci ve Zlíči nad Vilémovým mostem.

Osadní výbor nemá námitky proti změně územního plánu při respektování výše uvedených podmínek. Zároveň žádá, aby byl městem Česká Skalice i investorem informován o krocích ve věci stavebního a územního řízení souvisejících s touto lokalitou a investičním záměrem.

 

2) Termín příští schůze OV

Další schůze osadního výboru je naplánovaná na čtvrtek 15.12.2011 v 18.00 hod. v restauraci Holzbecher.

 

3) Problém s odpadní vodou na pozemku u č.p. 35

Paní Ilona Bergerová (majitelka nemovitosti č.p. 35 a přilehlých pozemků) na schůzi oznámila osadnímu výboru, že na jejím pozemku dochází opakovaně ke špatnému odtékání a prosakování odpadní vody, která přitéká z pozemku města. Osadní výbor jí doporučil obrátit se na Odbor investic a správy majetku města Česká Skalice, konkrétně pana Hynka Rufera, a požádat ho nápravu. Jako další možnost jak upozornit na vzniklý problém navrhl paní Bergerové napsat dopis Zastupitelstvu města Česká Skalice a seznámit ho se situací.

 

4) Investiční plán TS

Osadní výbor shledává navrhovanou částku 15.000,- Kč na opravu autobusové zastávky jako nedostatečnou. S ohledem na havarijní stav autobusové zastávky žádá o navýšení prostředků tak, aby mohla být provedena její kompletní rekonstrukce, tj. stávající stržena a vybudována nová. Typ autobusové zastávky např. https://www.zamecnictvi-instalaterstvi.cz/kombinace-sklo-drevo  .  Zároveň navrhuje a žádá  o umístění dalších dvou laviček ze stávajícího městského mobiliáře a jednoho odpadkového koše v okolí autobusové zastávky.

 

5) Stezka D

Osadní výbor se seznámil s investičním záměrem města na vybudování „Stezky D“. Se záměrem souhlasí.  Členové osadního výboru si přejí být informovaní o postupu vyřizování žádostí o dotaci na výstavbu „Stezky D“. V případě, že by dotace byla zamítnuta navrhujeme připravit záložní variantu výstavby provizorní stezky ve výši vyčleněných prostředků 767 tis. Kč bez veřejného osvětlení a další zbytných prvků. Pouze zpevnění křemičitou drtí pro chůzi.

 

6) Nástěnky Osadního výboru Zlíč

V zájmu lepší informovaností občanů o činnosti osadního výboru občanům Zlíče navrhuje a žádá osadní výbor instalování dvou nástěnek v městské části Zlíč. Jedna bude přímo na hasičské zbrojnici a druhá poblíž autobusové zastávky. Výběr velikosti a tvaru bude proveden v součinnosti s městem.

 

7) Dopravní situace ve Zlíči

a) Dopravní omezení „stará škola“ - Králík

Osadní výbor projednal tíživou dopravní situaci ve Zlíči a navrhuje obrátit se na Dopravní komisi města Česká Skalice s návrhem na projednání omezení rychlosti do 30km/h v úseku „stará škola“ – Králík, a to dopravní značkou B20a, B20b Nejvyšší povolená rychlost.

 

b) Místní šetření ohledně umístění radaru a značky

Osadní výbor navrhuje provést za pomoci velitele městské policie Pavla Veliše místní šetření ve věci umístění radaru pro měření rychlosti vozidel a dopravní značky IP25a a IP25b Zóna s dopravním omezením, a to na pěti místech na území Zlíče při vjezdu/výjezdu (z/do České Skalice, Dubna, Ratibořic, Zblova, Žernova). Osadním výborem navržené místní šetření má pomoci komplexní úpravě nejvyšší povolené rychlosti vozidel jedoucích na území Zlíče.

 

8) Údržba chodníků

Osadní výbor konstatoval, že potřebuje být lépe informován ohledně postupu města ve věci zimní údržby chodníků na území Zlíče, proto se obrátí na Radu města Česká Skalice, aby mu poskytla kopii smlouvy s osobou pověřenou zimní údržbou chodníků ve Zlíči.

 

 

 

 

 

Usnesení osadního výboru Zlíč ze dne 16. 11. 2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1) OV nemá výhrady proti záměru investora vystavět rodinné domy v rozvojové lokalitě pro bydlení ve Zlíči za výše uvedených podmínek zapsaných v Závěru OV na straně jedna tohoto zápisu.

 

2) OV žádá o navýšení objemu finančních prostředků na komplexní rekonstrukci autobusové zastávky ve Zlíči  respektive na vybudování zastávky nové ve výši 100 tis.Kč. Je možno využít i jiných nevyužitých modulových zastávek v České Skalici. Zároveň navrhuje umístění dalších dvou laviček a jednoho odpadkového koše v její blízkosti.

 

3) OV žádá o průběžné informace ve věci vyřizování žádostí o granty na výstavbu „Stezky D“.

 

4) OV navrhuje urychlenou instalaci dvou nástěnek Osadního výboru Zlíč - jednu přímo na hasičskou zbrojnici ve Zlíči a druhou samostatně poblíž autobusové zastávky Zlíč. Výběr velikosti a tvaru bude proveden v součinnosti s městem.

 

5) Dopravní situace_řešení dopravního značení

 

postoupení o projednání na dopravní komisi

 

a) OV se obrací na Dopravní komisi města Česká Skalice s návrhem na projednání omezení rychlosti v úseku „stará škola“ – Králík dopravní značkou B20a, B20b Nejvyšší povolená rychlost 30km/h.

 

b) OV se obrací na Městskou policii Česká Skalice se žádostí o provedení místního šetření ve věci umístění radaru pro měření rychlosti vozidel a dopravní značky IP25a a IP25b Zóna s dopravním omezením, a to na pěti místech při vjezdu/výjezdu (z/do České Skalice, Dubna, Ratibořic, Zblova, Žernova). Místní šetření v součinnosti s Policií ČR má pomoci komplexní úpravě nejvyšší povolené rychlosti vozidel jedoucích na území Zlíče.

 

6) OV žádá Radu města Česká Skalice, aby mu poskytla kopii smlouvy s osobou pověřenou zimní údržbou chodníků na území Zlíče.

 

 

       Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

      Toto usnesení bylo OV přijato plným počtem hlasů.

 

 

Zápis ověřen dne 28.11.2011