Zápis č. 10 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 18. 9. 2012

Přítomni: Ing. Radovan Piech

                        Jaroslava Pavlová

                        Věra Sodomková

                        Veronika Škaldová

                        Vladimír Prchal

 

Hosté:         p. Hauck, pí. Haucková, sl. Haucková, pí. Adámková,

                        p. Ďuriška, pí. Ďurišková, p. Pavel.

 

Zapsala:  Jaroslava Pavlová

 

____________________________________________________________________

 

Členové OV Zlíč projednali tyto body:

 

 

            1. Předseda OV seznámil všechny přítomné s tím, proč byla uskutečněna mimořádná schůze OV Zlíč (zápis č. 9.) a současně přečetl odpověď pana tajemníka MěÚ na dopis, který byl předán na podatelnu MěÚ a adresovaný panu starostovi Města Česká Skalice a panu tajemníkovi.

            Seznámili jsme se také s odpovědí odboru životního prostředí na stížnost kvůli zápachu při rozvážení kejdy na pole z velkochovu prasat ve Třtici (zápis č. 9).

 

            2. Paní Blanka Haucková předložila přehled dosavadního získávání příspěvků určených na opravu kapličky ve Zlíči. Tento materiál je vyvěšen také na webových stránkách OV Zlíč a na nástěnce OV v autobusové zastávce.

 

            3. Žádost o zařazení finančních zdrojů v připravovaném rozpočtu města pro rok 2013 :

 

S ohledem na novelu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní platnou od 1. 1. 2013, kdy bude výrazně navýšená příjmová stránka rozpočtu města Česká Skalice žádáme, aby byla konečně realizována výstavba chodníků mezi Českou Skalicí a Zlíči. Na tuto stavbu je již vydáno stavební povolení avšak výstavba nebyla doposud zahájena. Realizace tohoto chodníku se objevuje již více než 10 let jako klíčový bod v programech všech stran zastoupených v dnešním zastupitelstvu města a jeho výstavba by tedy měla být prioritou.

 

            a). Osadní Výbor žádá o příspěvek na provoz webových stránek OV Zlíč na rok 2013, které budou po ročním provozu již placené. Jde o částku cca 500 Kč.

 

            b). Občané Zlíče navrhují a žádají aby příslušné orgány města vstoupili v jednání s majitelem pozemku p.č. 199/2 ve Zlíči panem Tylšem ve věci odkoupení části pozemku p.č.199/2 pro dostavbu cca 100m chodníku , který by navazoval na stávající chodník a to od sochy Boženy Němcové k panelům položeným k Vilémovu mostu. Pro bezpečnou chůzi návštěvníků Ratibořic by bylo potřeba nahradit i tento panelový chodník.

 

            c). OV znovu žádá o úpravu  dvou kontejnerových stání  ve Zlíči a o výměnu zničených, prorezavělých kontejnerů.

 

 

            4.Paní Adámková podala ústní stížnost na to, že sice břeh, který byl u její nemovitosti narušen výstavbou kanalizací byl navážkou upraven, ale tato slehla a břeh je opět nebezpečný pro provoz automobilů i jiné techniky.

 

 

            5.Žádáme o dokončení rozmístění městského mobiliáře a to umístění lavičky a odpadkového koše v prostoru u sochy Boženy Němcové dle dohody s vedoucím technických služeb panem Kmošťákem..

 

            Za stávající provedené rozmístění odpadkových košů, lavičky a úpravy autobusové zastávky včetně jejího okolí děkujeme.

 

            6.OV byl informován, že v rámci přípravy nového Územního plánu města České Skalice  má velkovýkrmna prasat  PROVENA a.s.  ve Třtici  požadavek na významné rozšíření plochy pro „ostatní zemědělskou činnost“ navazující na objekt stávajícího velkochovu. Je zde významná hrozba rozšíření velkochovu prasat a další zvýšení emisí amoniaku, jejichž velkým zdrojem je velkochov již dnes a s tím spojený zápach zamořující široké okolí.

Vzhledem k tomu, že obec Zlíč včetně obytných sídel je opakovaně  zasahována zápachem z tohoto velkochovu již při dnešním objemu chovu a opakovaně byl podáván podnět na Odbor životního prostředí v Hradci Králové na prošetření stavu OV, s jeho rozšířením nesouhlasíme. Tímto žádáme, aby byla tato námitka projednána a zohledněna při přípravě nového územního plánu.

 

 

Další schůzka OV bude dne 23.10 2012  v 18 hod u Holzbecherů.

________________________________________________________________________________

 

 

Usnesení OV:

 

            1. OV žádá o zařazení do rozpočtu města na rok 2013 žádosti zapsané v bodě 3 a,b,c.

            2..OV žádá o úpravu břehu u Adámku.

            3..OV žádá o umístění lavičky a odpadkového .koše u sochy Boženy Němcové.

 

Hlasování:

                        5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

            Usnesení bylo přijato plným počtem hlasů.

 

 

 

Zápis ověřen dne 28. 9. 2012

 

 

 

…..............................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV Zlíč