Zápis č. 12 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 27. 11. 2012

Přítomni:        Radovan Piech

                        Jaroslava Pavlová

                        Věra Sodomková

                        Vladimír Prchal

Nepřítomni:    Veronika Škaldová

 

Hosté:             p. Michal Rückel, manželé Hankovi, p. Ďuriška, p. Pavel.

 

Zapsala:         Jaroslava Pavlová

 

________________________________________________________________________________

 

Projednávané body:

 

         Chodník Zlíč - Česká Skalice

            1. Pan Michal Rückel, investor lokality stavby RD ve Zlíči přišel na schůzku OV a přítomné seznámil se stavem přípravy výstavby lokality pro bydlení ve Zlíči. S tímto také byl opět projednán stav výstavby chodníku do Zlíče.  S ohledem na stávající neuspokojivý progres v získávání grantu na výstavbu a nízkou pravděpodobnost jeho získání pan Michal Rückel opět zopakoval svou nabídku  vyčlenit a darovat  potřebnou část pozemku k výstavbě chodníku ze Zlíče do České Skalice podél silnice III/3049 mezi ulicí Jiráskovou a Zlíčí.

                                                                                                                                                                                    

S ohledem na tuto možnost bezplatného získání velké části pozemků pro zbudování chodníku podél silnice III/3049 OV navrhuje, aby v případě, že se nepodaří do 6/2013 získat grant na výstavbu podél přivaděče byl změněn záměr na výstavbu chodníku po pravé straně (směr ze Zlíče do ČS) podél komunikace III/3049. Ve stávající variantě podél přivaděče chodník končí opět na silnici bez návaznosti na další chodníky v obci a bylo by nutné následně budovat navazující chodník směrem k autobusové zastávce  u restaurace Holzbecher.

 

Chodník podél komunikace III/3049 by byl pro pěší přístup do Zlíče více „přirozeným“ řešením, plynule navazuje na chodník v Jiráskově ulici bez nutnosti přecházení komunikace a byl bez problémů zhotoven až k cílovému místu, tzn. autobusové zastávce.

OV tímto navrhuje aby pověření zástupci města vstoupili do  jednání o výkup/darování potřebných pozemků s majiteli pro vybudování chodníku podél pravé strany komunikace III/3049.

 

         Kanalizace

            2. OV a občané Zlíče žádají kompetentní orgány města o informaci ohledně kolaudace kanalizační sítě a termínu, kdy se mohou připojit na tuto síť. Některé nemovitosti jsou již připravené připojit se a vzhledem k počínajícím mrazům museli výkopy zabezpečit jak proti zamrznutí, tak pro bezpečný pohyb přes připravenou odhalenou přípojku.

 

            Změna dopravního znační ve Zlíči

            3. Dne 4.10.2012 byl na Úřední desce města ČS zveřejněna Obecná vyhláška o změně dopravního značení ve Zlíči připravované od počátku roku 2012. OV žádá o informaci termínu provedení této změny dopravního značení, které mají zajišťovat Technické služby města.

 

Další schůzka OV Zlíč se bude konat dne 29. 1. 2013 v 18 hod. u Holzbecherů.

 

________________________________________________________________________________

Usnesení:

                        1. OV žádá o vyjádření ohledně možnosti výstavby chodníku podél silnice (bod 1).

                        2. OV žádá o termíny připojení se na kanalizační síť ve Zlíči.

                        3. OV žádá o termín provedení změny dopravního značení dle Veřejné vyhlášky ze dne 4. 10. 2012

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

 

 

Zápis ověřen dne 04.12. 2012

 

 

….......................................................

Ing. Radovan Piech předseda OV