Zápis č. 4 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 15. 12. 2011

Přítomni: Radovan Piech Ing.

                Jaroslava Pavlová

                Vladimír Prchal

                Věra Sodomková

                Veronika Škaldová

 

Zapsala:    Jaroslava Pavlová

_________________________________________________________________________

           

 

Členové Osadního výboru projednali tyto  body:

 

1/.   Přítomní byli seznámeni předsedou OV s odpověďmi MěÚ ohledně námětů  a připomínek, které byly doručeny vedení města Česká Skalice od počátku ustavení OV ve Zlíči.

Dostali jsme informaci o zimní údržbě chodníku ve Zlíči (zatím  smlouva sepsána do 31.12.11 ), od bývalé školy ke statku pana Přibyla. 

 

2/.   Vzhledem k tíživé dopravní situaci  na hlavní trase Žernov - Česká Skalice, s ohledem na zdraví spoluobčanů, kteří v blízkosti této komunikace mají své nemovitosti, s ohledem i na tyto nemovitosti, je třeba změnit – doplnit  dopravní značení  o značku snižující rychlost na 40 km /hod.

       

Obdobná situace je na místní komunikaci od bývalé školy -  ke Králíku. Tato komunikace je hojně využívána turisty, ( je zde značená turistická trasa ), školními výlety, samozřejmě místními občany a jelikož zde nejsou  chodníky, chodci  jsou nuceni vyhnout se motorovým vozidlům pouze do příkopu.

 

        Požadavky na umístění nových dopravních značek budou upřesněny pro účely  místní šetření se zástupcem Policie ČR a čeleno dopravní komise, panem Radovanem Piechem. 

 

 

3/.   Navrhujeme úpravu umístění těles veřejného osvětlení na sloupech podél komunikace III/3049.

 Z důvodu nedostatečného osvětlení na hlavní  komunikaci  pod bývalou školou ve Zlíči, žádáme o instalaci lampy veřejného osvětlení na již stojící sloup ( mezi statky u nemovitosti pana Luboše Prokopa ). Toto navrhujeme řešit společně s vytvořením tzv. „přechodového místa“ přes komunikace III/3049  za mostem přes Olešenku v místech kde končí chodník na jedné straně komunikace  a pokračuje na druhé straně. Lampu které je v současnosti nad tímto místem přesunout na sloup mezi statky viz. výše a nad přechodové místo, kde přecházejí chodci komunikace III/3049, umístit homologovanou lampu s jasným bílým světlem. Toto zajistí zvýšenou viditelnost chodců a tím i jejich bezpečnost při přecházení. Dále navrhujeme toto přechodové místo označit vodorovným značením na komunikaci tak aby bylo upozornění na přechodové místo i za denního světla.

 

 

4/.   Značka  oznamující  konec obce,   při výjezdu ze Zlíče směrem k Žernovu je zarostlá  křovím, tudíž není vidět a bylo by vhodné jí posunout za vjezd k nově vybudovaným nemovitostem nad bývalou školou.      

 

                                                                    1.

 

 

Usnesení:

 

1/. Ke zlepšení dopravní situace a pro zkvalitnění života spoluobčanů žijících v blízkosti komunikací uvedených v bodu 2/., OV žádá o  umístění dopravních značek omezujících rychlost na 40 km/hod a zřízení přechodového místa na komunikace III/3049.

 

2/. Pro lepší orientaci na hlavní silnici ve směru Žernov – Česká Skalice, OV žádá o

instalaci lampy na již stojící sloup a osvětlení přechodového místa. Výše uvedeno v bodu 3/.

 

3/. OV žádá o posunutí DZ konec obce ve směru k Žernovu.

 

 

 

 

Hlasování  k jednotlivým bodům usnesení:

 

bod č. 1/. 5 přítomných členů OV     pro

bod č. 2/. 5 přítomných členů OV     pro

bod č. 3/. 5 přítomných členů OV     pro

 

Toto usnesení bylo přijato OV plným počtem hlasů.

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřen  dne 26.12.2011