Zápis č. 5 Ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 14. 2. 2012

Přítomni:          Radovan Piech Ing.

                        Jaroslava Pavlová

                        Vladimír Prchal

                        Věra Sodomková

Omluveni:        Veronika Škaldová

 

Zapsala:           Jaroslava Pavlová

__________________________________________________________________________________

 

Členové osadního výboru projednali tyto body:

 

1.  Kontrola usnesení z poslední schůze, konané dne 15.12.2011.

Předseda OV nás informoval o průběhu místního šetření  zástupce Policie ČR a dopravní komise města ve věci požadovaných změn v dopravním značení na komunikacích ve Zlíči.

 

  1. OV konstatoval, že nebylo doposud odpovězeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve věci přezkumu Veřejnoprávní smlouvy o umístění Bioplynové stanice v areálu firmy Agromer ve Zlíči. Podnět na přezkum byl zaevidován na KÚ dne 26.10.2011. Zákonem dané správní lhůty byli všechny překročeny. Osadní výbor žádá Radu města a starostu o iniciaci vydání přezkumu na Krajském úřadě Královehradeckého kraje.

 

3.         OV konstatuje, že úklid sněhu na chodnících a komunikacích v zimě 2011/2012 je výrazně lepší než v předchozích letech. Tímto OV jménem občanů Zlíče oceňuje snahu vedení MěÚ ČS a technických služeb o řádný a včasný úklid chodníku a místních komunikací od sněhu.

 

4.         OV žádá o zaslání harmonogramu realizace jednotlivých přípojek nemovitostí k hlavnímu řádu kanalizace v kalendářním roce 2012. Zejména pak žádáme o podání informace kdy nejdéle a v jakém rozsahu budou uvedeny místní komunikace v městské části Zlíč do původního stavu? tzn. Kdy bude probíhat  pokládka živičného povrchu a v jakém rozsahu, šíři.

S ohledem na provizorní stav opravy místních komunikací, tání sněhu a  jarnímu počasí lze očekávat že všechny místní komunikace  budou pokryty blátem. V návaznosti na toto žádáme po odtání sněhu o provizorní opravu/zasypání výtluků na místní komunikaci Stará škola –Zblov a urychlené dokončení přípojek a následné finální opravy komunikace do původního  stavu.

 

5.         OV navrhuje  instalovat městský mobiliář (lavičky a odpadní koše) na vhodná místa v lokalitě Zlíč. Městský mobilář v lokalitě Zlíč úplně chybí.  Návrhy na vhodný typ a  umístění  tohoto mobiliáře navrhujeme projednat při místním šetření s pověřeným pracovníkem MěÚ ČS nebo Technických služeb.

__________________________________________________________________________________

Usnesení:

 

  1. OV žádá o informaci ve věci přezkumu Veřejnoprávní smlouvy ohledně BS ve Zlíči
  1. OV žádá o platný harmonogram dokončení přípojek ke kanalizaci a informace o rozsahu a harmonogramu následné pokládky asfaltového povrchu.
  1. OV žádá o návrh data  schůzky ohledně umístění městského mobiliáře ve Zlíči.
  1. OV požádá pana Jaromíra Tylše, aby se zúčastnil příští schůze OV, která se bude konat dne 3.4.2012 v 18.00 hod u Holzbecheru.

 

 

Hlasování k jednotlivým bodům usnesení:

            bod 1. čtyři členové OV           pro

            bod 2. čtyři členové OV           pro

            bod 3. čtyři členové OV           pro

            bod 4. čtyři členové OV           pro

 

Toto usnesení bylo přijato OV plným počtem hlasů.

 

Příští schůze OV se bude konat 3. 4. 2012 v 18:00 hodin v hotelu Holzbecher

 

 

           

Zápis ověřen dne 20. 2. 2012