Zápis č. 6 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 3. 4. 2012

Přítomni:        Radovan Piech Ing.

                        Jaroslava Pavlová

                        Vladimír Prchal

                        Věra Sodomková

Omluveni:      Veronika Škaldová

 

Hosté  :           p. Milan Brát, manželé Hauckovi, slečna Haucková, manželé Ivanovi, pí. Adámková, pí. Horká, pí. Tryznová, p. Genrt.

 

Zapsala:          Jaroslava Pavlová

____________________________________________________________________

 

Členové osadního výboru projednali následující body:

 

1. Kanalizace:

Přítomní byli seznámeni s harmonogramem prací na kanalizačních přípojkách a následnou konečnou úpravou komunikací tak, jak byl na žádost OV písemně informován  vedoucím odboru investic a správy majetky p. Ruferem . Bylo konstatováno, že informace podána p. Ruferem je v rozporu s informacemi podávanými zodpovědným stavbyvedoucím p. Šebkem, který informoval, že k k opravě komunikací živičným povrchem dojde v průběhu měsíce dubna/května 2012 poté co budou otevřeny obalovny. Bylo vyjádřeno znepokojení a obavy z technického provedení, protože dle dostupných informací by mělo dojít k pokládce na stávající povrch bez odfrézování, což bude mít za následek špatnou kvalitu a životnost komunikace z důvodu špatného podloží a zejména  tímto budou některé nemovitosti pod úrovní komunikace a hrozí při dešti že voda bude zatékat do nemovitostí.

 

2. Bioplynová stanice Zlíč:

OV  a přítomní byli seznámeni se stavem ohledně odvolání proti výstavbě BPS ve Zlíči. Každý z přítomných mohl nahlédnout do odpovědi z Krajského úřadu kterým došlo k zneplatnění Veřejnoprávní smlouvy. Bylo konstatováno, že povolovací proces na BPS bude probíhat standardní cestou tzn. územní a stavební řízení. Většinou přítomných byl vysloven opakovaný nesouhlas z výstavbou BPS a občané sepíšou petici proti plánované výstavbě BPS.

 

3. Umístění městského mobiliáře a oprava autobusové zastávky:

Zástupci OV a někteří občané Zlíče  se sešli v měsíci březnu se zástupci města a TS  ve Zlíči, kde se dohodlo umístění laviček a odpadních košů v obci. S ohledem na skutečnost že bezprostředně vedle autobusové zastávky budou v blízké době probíhat stavební práce na kanalizaci bylo dohodnuto s technickými službami (TS) že plánovaná oprava autobusové zastávky a umístění mobiliáře (1 lavička + 1 odpadkový koš) u zastávky proběhne bezprostředně poté co bude provedena kanalizace v okolí zastávky. S TS bylo taktéž dohodnuto ozelenění okolí zastávky stromy a keři jako náhrada za pokácené stromy v roce 2011. TS byly požádány aby zajistili u SÚS, vlastníka komunikace III/3049, opravu vytluku před zastávkou, protože za mokra dochází ke stříkání vody od projíždějících vozidel na lidi čekající na zastávku a následně by docházelo k znehodnocení opravené zastávky.

 

4. Informovanost občanů o činnosti OV:

Pan Radko Ivan si stěžoval na špatnou informovanost občanů Zlíče ohledně práce a schůzek Osadního výboru. Pan Piech reagoval že informovanost občanů o činnosti měla probíhat na nástěnce o jejíž umístění bylo požádáno hned v počátku zřízení OV Zlíč v listopadu 2011. Nástěnka byla v nedávné době umístěna ale ihned opět odvezena TS. OV žádá opakovaně aby byla v rámci rekonstrukce zastávky umístěna nástěnka pro potřeby informovanosti občanů obce Zlíč.Do té doby bude OV rozesílat informace e-mailem všem, kdo bude mít zájem a zapíše e-mailovou adresu.

 

5. www stránky Osadního výboru Zlíč.

Pan Radko Ivan nabídl, že vytvoří webovou stránku OV Zlíč. Tyto také budou sloužit k informovanosti o aktuálních záležitostech obce.

 

6. Oprava Kapličky:  

Paní Haucková s dcerou seznámily přítomné se svou iniciativou opravit kapličku ve Zlíči. Žádost o dotaci byla úspěšná. Náklady na opravu jsou odhadovány na 500tis Kč a dotace pokrývá 90% plánovaných nákladů rekonstrukce. Částka cca 50 tis Kč je potřeba dodat z vlastních zdrojů. Část poskytlo město ČS ale zbytek je potřeba dodat z vlastních zdrojů (sbírka).

 

7. Dopravní situace :

OV konstatoval že čekáme na vyjádření DI Náchod a aplikaci změny dopravního značení navrženého Dopravní komisí města.

 

Občané kteří bydlí v ulici „ku Hradu“ ( nad Barunkou) si stěžují na nepřehledný a nebezpečný výjezd z této ulice na hlavní komunikaci III/3049. OV navrhuje toto řešit v dopravní komisi města České Skalice.

 

8. Další schůzka OV Zlíč se bude konat dne 22. 5. 2012 v 18 hod. v restauraci u Holzbecheru.

 

 

USNESENÍ :   OV žádá o řešení dopravní situace popsané v bodu 7.

 

 

 

 

 

            Zápis ověřen dne 12.4.2012