Zápis č. 7 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 22. 5. 2012

Přítomni: Ing. Radovan Piech - předseda osadního výboru

                Jaroslava Pavlová

                Věra Sodomková

                Vladimír Prchal

                Veronika Škaldová

                Mgr. Josef Hanek - garant OV Zlíč

 

Hosté: Ing. Josef Hauck, Marta Haucková, p.Janda, manželé Ďuriškovi, p.Pavel, p.Ivan, Ilona Bergerová, pí. Kadlecová, p.Genrt

 

Zapsala: Veronika Škaldová

 

 

 

Členové OV Zlíč jednali na schůzi o těchto bodech:

 

1) Webové stránky   

Byly zřízeny webové stránky obce Zlíč které si kladou za cíl informovat obyvatele o aktuálním dění v obci Zlíč, zvýšit zájem spoluobčanů o místní dění, ale taktéž informovat návštěvníkyo historii obce, informace ze současnosti, aktuality, aj. Správce těchto stránek je pan Radko Ivan; Zlíč 74.

Správa webových stránek bude zdarma, avšak registrace domény a roční poplatek za doménu se hradí ve výši cca 500,- Kč za rok. OV žádá o příspěvek na provoz těchto stránek a zařadit to do rozpočtu na rok 2013.

 

2) Bioplynová stanice Zlíč

OV odsouhlasil textaci petice proti výstavbě BPS ve Zlíči. Sběr podpisů budou zajišťovat členové petičního výboru. Petiční archy budou shromážděny na příští schůzi OV a petice předána příslušnému orgánu dle zákona.

 

3) Dětský den

2. 6. 2012  pořádají hasiči Zlíče, rodina Hauckova a Hankova dětský den pro děti s požárníkem Samem od 15 hod. Pro děti budou připraveny různé soutěže a odměny.

 

4) Výstavba kanalizace

Z důvodu budování kanalizace ve Zlíči a následné opravy pozemních komunikací zasažených pokládkou kanalizace, není stále jasné kdy a jak budou opravy probíhat. OV projevil obavy, aby opravy komunikací a zejména jejich odvodnění respektovalo místní poměry, zejména při silných deštích a tání sněhu. S ohledem na skutečnost, že místní lidé nejlépe znají místní poměry žádáme, aby zástupce OV byl přizván na kontrolní den, při kterém by se upozornilo na rizikové úseky, definovaly se problémy k odstranění a jejich následné řešení. OV pověřil Ing. Josefa Haucka, aby shromažďoval informace, podněty a stížnosti občanů k těmto rizikovým úsekům komunikací a jejich opravy. Případné podněty a problémy pro možné řešení v kontrolním dni mohou občané osobně sdělit Ing. Hauckovi nebo zaslat na email: hauck@tiscali.cz

Přítomní občané Zlíče upozornili na potenciálně nebezpečný úsek na komunikaci III/3049 mezi Zličí a Českou Skalicí, kdy při terénních úpravách po pokládce kanalizace byl zrušen odvodňovací příkop u silnice, krajnice je tak nad úrovní silnice a při jarních táních a následném zmrznutí vody v noci bude docházet k ledovce na silnici.

 

5) Českoskalické vodárny

Po dokončení kanalizace se ceny vody navýší o stočné. Náklady se tak zvýší na dvojnásobek stávající úrovně. Pro mnohé rodiny kvartální platba ve dvojnásobné výši bude velký zásah do rodinného rozpočtu. Na základě podnětu občanů OV navrhuje Radě města aby projednala, schválila a zadala úkol Českoskalickým  vodárnám ke zřízení tzv. měsíční zálohové inkasní platby s následným ročním zúčtováním.  Stejný způsob jako se platí například odběr elektrické energie nebo plynu.

Je to služba občanům, které je oboustraně výhodná. 

 

6)Termín příští schůze

Schůze  OV Zlíč se uskuteční 26.6.2012 v 18 hodin v hotelu Holzbecher.

 

Usnesení OV:

1) OV žádá o zařazení do rozpočtu pro rok 2013 částku na provoz webových stránek.

4) OV  žádá, aby byl pozván zástupce na kontrolní den výstavy kanalizace ve Zlíči

5) OV navrhuje zřízení měsíční zálohové inkasní platby s ročním zúčtování pro platbu vodného a stočného u Českoskalických vodáren.

 

Hlasování: 5 pro , 0 proti , 0 se zdržel.

Toto usnesení bylo přijato plným počtem hlasů.

 

Zápis ověřen dne 12.4.2012