Zápis č. 8 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 26. 6. 2012

Přítomni: Ing. Radovan Piech

                        Jaroslava Pavlová

                        Vladimír Prchal

                        Věra Sodomková

Omluveni:      Veronika Škaldová

                        Mgr. Josef Hanek      

 

Hosté:             manželé Zellerovi, manželé Malcherovi, manželé Zobačovi, manželé Ďuriškovi, manželé Genrtovi, p. Pavel, pí. Adámková, sl. Haucková, pí. Haucková, p. Ivan, pí. Mervartová, p. Vlček, p. Vlček ml.

 

Zapsala: Jaroslava Pavlová

 

________________________________________________________________________________

 

Členové OV Zlíč jednali na schůzi o těchto bodech:

 

            1).Výstavba kanalizace

Projednávány stížnosti občanů na kvalitu finálních úprav komunikací a terénu (parková úprava) a to zejména v oblasti nedostatečně obnoveného nebo úplně chybějícího odvodnění komunikací a úpravy okolního terénu narušeného výkopovými pracemi. 

           

Závady k odstranění:

Nutno opravit komunikaci směrem na osadu Ostaš, od č.p. 51 po č.p. 49 a 19.Tato část komunikace byla dotčena výstavbou kanalizace a provozem těžké techniky, která souvisela s odkanalizováním.

Výše uvedenou komunikaci je třeba opravou zpevnit tak, aby odolala běžnému provozu osobních i nákladních motorových vozidel při zachování přirozeného odvodu vody zejména při jarních táních a prudkých deštích z polí.

 

            U nemovitosti č.p.40  ve Zlíči,( Adámkovi ) vlivem stavby kanalizace ujíždí komunikace, jelikož jde o havarijní stav a hrozí úplný sesuv svahu na komikami a zablokování této komunikace, žádáme o neprodlenou opravu a kontrolu v rámci nejbližšího kontrolního dne u této nemovitosti.

 

            Občané Zlíče mohou zasílat e-mailem, nebo předat osobně připomínky k následným opravám dotčených komunikací stavbou kanalizační sítě panu Radovanu Piechovi a panu Hauckovi, kteří budou pak dále předávat vedoucímu odkanalizování.

 

            2). Oprava Kapličky Zlíč

Paní Haucková seznámila přítomné s výsledkem akce – benefiční koncert u kapličky ve Zlíči- na její záchranu. Byla vybrána stále nedostatečná částka cca  7310,- Kč. Pro pokrytí spoluúčasti na dotačním programu. Bylo konstatováno, že účast na benefičním koncertě byla nízká a stále nebylo vybráno dostatek finančních prostředků.

 

            3).Kontejnery pro tříděný odpad

Občané opakovaně žádají  o umístění kontejneru na papír, popřípadě tetrapack a kov alespoň na jednom kontejnerovém stání ve Zlíči.  Dále pak úpravu okolí kontejnerových stání.

 

 

            4).Termín příští schůze

Další schůze Osadního výboru Zlíč se bude konat dne 18.9.2012, v 18 hod v hotelu Holzbecher.

 

________________________________________________________________________________

Usnesení OV:

 

  1. OV žádá opravu komunikace směrem k osadě Ostaš do termínu 31.8.2012
  2. OV žádá o urgentní opravu havarijní situace u nemovitosti č.p. 40  ve Zlíči ( Adámkovi ) a následnou kontrolu ve spolupráci s obyvateli přilehlých nemovitostí.

 

Hlasování:  4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo.

                        Toto usnesení bylo přijato plným počtem hlasů.

 

 

Zápis ověřen dne 3.7.2012

 

 

 

.....................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV Zlíč