Zápis č. 9 z mimořádné schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 22. 8. 2012

Přítomni:        Ing.Radovan Piech

                        Jaroslava Pavlová

                        Věra Sodomková

                        Vladimír Prchal

                        Veronika Škaldová

 

Zapsala:         Jaroslava Pavlová

 

________________________________________________________________________________

 

Členové OV Zlíč jednali na schůzi o těchto bodech:

 

 

            1) Dopis pro pana starostu a pana tajemníka města Česká Skalice.

 

            Dne 1.8.12 začal majitel louky – částečně nivy- navážet na její část výkopovou zeminu. Tato činnost mění charakter pozemku a  jelikož dosud nedošlo ke změně statusu uvedené louky, místní obyvatelé se obávají, že dochází k činnostem, majícím za účel vytvořit situaci nezvratnou a ovlivňující další jednání o budoucnosti pozemku.

           

Na základě podnětu proběhlo místní šetření zástupci Odboru výstavby a životního prostředí dne 2.8.12 a je z něho sepsán protokol.

 

            Osadní výbor Zlíč přesto vyzývá příslušné orgány města ke zvýšenému dohledu   a dodržováním předpisů a pravidel, kdy v opačném případě jsou poškozováni místní obyvatelé a jejich majetek.

 

 

            2) Řešení zápachu z velkochovu prasat

 

            Žádáme odbor výstavby a životního prostředí o řešení situace nesnesitelného zápachu z velkochovu prasat PROVENA a.s. Třtice v obci Zlíč. Tento nesnesitelný zápach obtěžuje denně  v podvečer  kdy dochází k prudkému ochlazení celou obec Zlíč.

 

Tímto navrhujeme aby příslušný odbor provedl šetření  v této věci u  provozovatele PROVENA a.s. Třtice a uložil mu provést opatření k eliminaci zápachu

 

Enormní situace obtěžování zápachem byla v období hnojení okolních polí kejdou místními zemědělci a to zejména z důvodu nedodržování vhodných postupů při hnojení  pole.  Kejda je rozstřikována z cisterny místo aby byla přímo vpouštěna hadicemi do země což enormně zvyšuje výpar a následný zápach  a následně  není zaorána ale je pouze podmítnuta což je nedostatečné. Tento nevhodný postup významně zvyšuje obtěžování okolí intenzivním zápachem. Taktéž z hygienického hlediska nepovažujeme za vhodné aby takto byla hnojená pole v bezprostřední blízkosti obytných domů.

 

Tímto navrhujeme aby příslušný odbor provedl šetření  v této věci a kontroloval dodržování praxe při hnojení polí tak aby se minimalizovalo obtěžování okolí zápachem.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Usnesení OV

 

1. Dne 23.8.12 předat dopis pro vedení města Česká Skalice na podatelnu MěÚ.

2. OV žádá o prošetření , řešení a nápravu ohledně zápachu z velkochovu prasat Třtice a.s. a při sezónním hnojení polí.

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0. se zdržel

Toto usnesení bylo přijato plným počtem hlasů.

 

 

Zápis ověřen dne 29.8.2012

 

 

            …......................................................

            Radovan Piech předseda OV Zlíč

 

Příloha: Dopis pro pana starostu a pana tajemníka města Česká Skalice