Zápis č. 13 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 29. 1. 2013

Přítomni:    Radovan Piech

                    Jaroslava Pavlová

                    Vladimír Prchal

Omluveni:  Věra Sodomková

                    Veronika Škaldová

 

Hosté:        manželé Ďuriškovi, p. Radko Ivan, p. Josef Hanek, p. Leo Pavel.

 

Zapsala:    Jaroslava Pavlová

________________________________________________________________________________

 

Projednávané body:

 

1. Kontejnery:     V měsíci lednu 2013 nebyly odvezeny kontejnery na plast ve Zlíči u bývalé školy, ani na parkovišti u autobusové zastávky. Dobré tři týdny nebylo kam tyto plasty odkládat.

 

2. Pozemek:         OV opakovaně projednával situaci rozvoje obce a shledal, že v obci Zlíč chybí přirozený střed obce, kde by se mohli občané setkávat, posedět na lavičce, popřípadě prostor pro umístění dětského hřiště a další sociální infrastruktury  obce. Je to dáno historickým rozvojem podél komunikace.  OV po projednání s občany konstatuje, že takovýto vhodný prostor je vedle pomníku Boženy Němcové, a to pozemek p.č. 199/2, vlastník pan Jaromír Tylš, který byl využíván jako sklad při výstavbě kanalizace. OV dává podnět k jednání kompetentních orgánů města s panem Jaromírem Tylšem o odkoupení tohoto pozemku p.č. 199/2 vedle sochy Boženy Němcové.

Na tomto pozemku by mohlo výhledově vzniknout přirozené centrum městské části  Zlíč ve formě parčíku s lavičkami spolu s chodníkem a dětským hřištěm. Myslíme si, že by to byl krok vysoce žádoucí pro rozvoj obce, kulturní a estetický vstup do Babiččina údolí, včetně důstojného umístění sochy Boženy Němcové.

 

3. Chodník:           Chodníky od bývalé školy k soše Boženy Němcové jsou vyhrnovány pouze v šíří cca 60 - 80 cm, což je minimum pro chodce. Tato šíře je však nedostatečná pro kočárek nebo tělesně postiženého. Žádáme o zajištění vyhrnutí chodníku od sněhu alespoň na šíři cca 100 cm pro bezproblémový  průjezd kočárku.

 

4. Osvětlení:         Žádáme o umístění pouličního osvětlení na stávající sloupy:

 

  • sloup u čerpací stanice kanalizace před mostem přes Olešenku ( pod L. Prokopem ).  Světelný kužel směrovat směrem k Olešence, kde je neosvětlený prostor,
  • sloup před č.p. 36 (Ďuriškovi, Pázlerovi).

V těchto místech není dostatečné osvětlení od nejbližších pouličních lamp a tedy žádáme o jejich umístění z důvodu bezpečného provozu jak chodců, tak i cyklistů a motoristů.

 

5.Vodné, stočné:  Se zavedením stočného v tomto roce dojde ke skokovému zvýšení nákladů za vodné a stočné. Mnoho občanů Zlíče by uvítalo možnost platit poplatky za vodné a stočné zálohově. Navrhujeme proto opakovaně, aby  Českoskalické vodárny s.r.o., jakožto podnik 100% vlastněný obcí zavedl možnost zálohových plateb.

 

 

Příští schůzka Osadního výboru se bude konat dne 9. dubna 2013 v 18 hod. v restauraci u Holzbecherů.

Všichni, kdo máte zájem o dění v naší obci, jste vítáni.

 

                                                       

 

 

Usnesení:  

  1. OV dává podnět k jednání o odkoupení pozemku p.č. 199/2, na kterém by v budoucnu vzniklo přirozené centrum Zlíče,
  2. OV žádá o umístění dvou pouličních lamp, jak je uvedeno v bodu 4,
  3. OV žádá kompetentní orgány města o projednání zálohových plateb za vodu.

 

 

Hlasování:  3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

 

 

 

Zápis ověřen dne: 8. 2. 2013

 

 

…..................................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV