Zápis č. 15 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 11. 06. 2013

Přítomni:      Radovan Piech

                        Jaroslava Pavlová

                        Věra Sodomková

                        Vladimír Prchal

Omluveni:    Veronika Škaldová

 

Hosté:            p. Jiří Stehlík, Luboš Prokop, Leo Pavel, Josef Hanek, Radko Ivan .

 

Zapsala:      Jaroslava Pavlová

 

1.        Pozemek: Znovu jsme jednali o pozemku pana Karla Ženkla a pana Jaromíra Tylše kolem sochy Boženy Němcové. Bylo by dobré toto místo využít jako místo odpočinkové a místo, ze kterého by byl příjemný vstup do Babiččina údolí. Jelikož pan Tylš dal zamítavou odpověď městu Česká Skalice o možnosti prodeje svého pozemku a pan Ženkl byl o tomto návrhu kontaktován jen v jeho bydlišti, požádáme tyto pány, aby se zúčastnili schůze OV dne 17. 9. 2013, kde bychom jim rádi představili záměr využití těchto prostor a nevznikla tak spekulace, jaké záměry s jejich pozemky jsou.

 

2.         Dětské hřiště:  Pan Stehlík navrhuje spojit síly OV a dobrovolných hasičů a společně se zasadit o vybudování dětského hřiště na  louce u splavu, kterou mají dobrovolní hasiči ze Zlíče pronajatou. Přítomní se dohodli na větší vzájemné informovanosti , která by k takovéto spolupráci vedla.

 

3.       Dopravní značení: Opakovaně žádáme kontrolu měření rychlosti ve Zlíči, která je stanovena na 40 km/hod.

 

4.         Most přes Olešnici: Na místní komunikaci jsou zanesené kanály pro odtok dešťové vody a tvoří se opakovaně kaluže které ohrožují chodce, žádáme o jejich průběžné čištění. Jedná se o kanály u mostku přes potok Olešnice.

            Také zábradlí na tomto místě je v dezolátním stavu, prorezavělé, bylo by dobře jej v některých částech opravit, nebo zcela vyměnit za nové.

 

5.        Informovanost: Pro ještě lepší informovanost Vás, občanů Zlíče o dění v naší obci, můžete poskytnout své e-mailové adresy členům OV, kteří Vás navštíví a předají je panu Radko Ivanovi. Ten Vám bude zasílat  informace a upozornění na nové zprávy na webových stránkách městské části  Zlíče.

 

 

Příští schůze Osadního výboru se bude konat dne 17. 9. 2013  v 18 hodin u Holzbecherů.

 

Přijďte prosím na tuto schůzi v hojném počtu i s návrhy na zlepšení života a bydlení v naší obci.

 

 

Usnesení:    1. Žádáme o kontrolu dodržování rychlosti v obci Zlíč, stanovenou dopravními značkami na 40 km/hod.

 

                        2. Žádáme o vyčištění kanálů a opravu zábradlí (viz. bod 4. )

 

 

Hlasování:  4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

 

 

Zápis ověřen dne 20.6. 2013

 

….......................................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV