Zápis č. 16 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 24. 09. 2013

Přítomni:   Radovan Piech

                     Jaroslava Pavlová

                      Věra Sodomková

                      Josef Hanek

 

Omluveni:  Veronika Škaldová

                      Vladimír Prchal

 

Hosté:        p. Leo Pavel, Vlček st., Vlček ml., pí. Adámková, manželé Ďuriškovi, manželé Genrtovi, p. Kandl, pí. Šmídová.

 

Zapsala:    Jaroslava Pavlová

 

Kontrola zápisu a úkolu z minulé schůze Osadního výboru ze dne 11. 6. 2013

 

Bylo konstatováno, že i přes žádost v zápise č. 15  v  bodě 3) o Zajištění měření rychlosti  PČR ve Zlíči, kde je instalováno dopravní značení se sníženou rychlostí na 40 km/h nebylo žádné měření zaznamenáno.

 

Dodržování omezené rychlosti

Opakovaně žádáme o zprostředkování kontroly dodržování rychlosti v obci Zlíč, která je omezena dopravními značkami na 40 km/hod.

 

Oprava a vyčištění chodníku a kanálů před zimou

Na základě připomínek občanů žádáme Technické služby o vyčištění a opravu chodníků:

  1. Na mostě přes náhon se částečně uvolnil z chodníku železný plocháč, který ohrožuje chodce. Je třeba jej odstranit a chodník opravit (na straně u p. Tylše).
  2. Úzký chodníček mezi bývalou prodejnou Jednoty a panem Přibylem je zanesen zčásti  vrstvou prachu i jiných nečistot. Prosíme proto o jeho vyčištění.

 

 

 

Návrhy a priority investic Osadního výboru Zlíč  pro návrh rozpočtu 2015:

 

        1. Chodník do Ratibořic.

Dle informací od pana tajemníka měla být v roce 2013 realizována dostavba chodníku od sochy Boženy Němcové směrem k Vilémovu mostu na pozemku pana Tylše. Dohoda s panem Tylšem byla taktéž uzavřena o výstavbě a následném zaměření.  Realizace však neproběhla. Znovu žádáme a považujeme za prioritu zhotovit chybějící chodník, který by navazoval na ten stávající u sochy Boženy Němcové a napojil se k panelovému  chodníku  před Vilémovým mostem. Stávající panelový chodník by bylo vhodné nahradit vhodným povrchem např. zámkovou dlažbou..

 

  1. Stezka z České Skalice do Zlíče.

Opakovaně žádáme vedení města o vyřešení výstavby chodníku do Zlíče, který je již mnoho let vedením města slibován a  byl taktéž ve volebních program všech stran v zastupitelstvu jako priorita. Ani po 3 letech se  avšak nic nezměnilo.

Žádáme Radu městu o zařazení do rozpočtu částku pro rok 2014  dostatečnou částku pro vybudování „stezky“ bez osvětlení, případně obrubníků, která by propojila Zlíč s Českou Skalici pro chodce.

Pro účely stezky navrhujeme obnovit jednání s panem Rücklem, který již se zástupci města jednal ohledně chodníku ze Zlíče do České Skalice.

 

        3. Kontejnerová stání.

Žádáme vedení města o dvě krytá kontejnerová stání ve Zlíči a to na místech stávajících kontejnerů, které jsou na parkovišti u hotelu Holzbecher a vedle bytovky.

 

Příští schůze Osadního výboru se bude konat dne 19. 11. 2013 v 18:00 hod. v restauraci Holzbecher.

 

 

 

Usnesení:    Žádáme vedení města o řešení situace popsané v bodě 1.

                        Žádáme též o vzhledná kontejnerová stání.

                        Žádáme o řešení dopravní situace.

                        Žádáme o chodník.

 

 

Hlasování: 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

 

 

 

Zápis ověřen dne 27. 9. 2013

 

 

 

…..........................................

Ing. Radovan Piech

předseda Osadního výboru