Zápis č. 18 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 18. 02. 2014

 

Přítomni:       Radovan Piech

                     Jaroslava Pavlová

                     Věra Sodomková

         Josef Hanek

 

Omluveni:     Vladimír Prchal

                     Veronika Škaldová

 

Hosté:            pp. Ďuriška, Pavel, manž.Genrtovi.

 

Zapsala:        Jaroslava Pavlová

 

 

Projednávané body:

 

1.      Posílení vodovodního řádu:

OV žádá  o aktuální informace ohledně aktuálního stavu posílení vodovodního řádu do Zlíče.

a) aktuální stav projektu, předpokládaný termín realizace, technické parametry posílení

b) plánek (náčrt) trasy výkopu,

 OV navrhuje v případě že to technicky bude možné z hlediska vedení trasy  výkopu využít těchto prací i pro úpravu pěšiny (štěrkem vysypané pěšiny) pro chodce ze Zlíče do České Skalice.

Tento návrh je opakovaně zmiňován i v předcházejících zápisech OV Zlíč.

 

2.      Elektrické vedení veřejného osvětleni:

V případě větrného počasí dochází k častým výpadkům veřejného osvětlení ve Zlíči. Tyto výpadky jsou způsobeny náletovými dřevinami které zkratují dráty NV. Stane-li se před víkendem trvá odstranění i 3-4 dny. Zejména v zimě, kdy tma je již po 16 hod, je tato situace pro obyvatele nepříjemná a nebezpečná.

 Žádáme o vyřezání náletových dřevin technickými službami v trase vede ní NV.

 

3.      Socha Boženy Němcové:

V rámci zvelebování obce navrhujeme osvětlení dominanty obce formou veřejného osvětlení, a to osvětlení opravené sochy Boženy Němcové ve Zlíči 1-2 ks zabudovaných zemních svítidel. Sloup veřejného osvětlení je cca 5m kde je možno osvětlení napojit.

 

                  4.      Výsadba stromů- obnova aleje:

Při stavbě kanalizace byla vykácena alej stromů podél silnice III/3049 od vojenského hřbitova ke Zlíči. Předpokládalo se, že alej bude po dostavbě následně obnovena.

Návrh OV: Žádáme o obnovu této tradiční aleje a výsadbu nových stromů podél cesty III/3049.   

 

5.      Bezpečnost chodců:

Z důvodu chybějícího chodníku nastává velmi nebezpečná situace pro pěší, mají-li obcházet odstavená, zaparkovaná osobní i nákladní auta u hotelu Holzbecher. Chodci se dostávají téměř do středu komunikace, a hrozí sražení vozidly. Denně tu musí takto projít i děti, které jezdí z autobusové zastávky do školy a zpět.

Návrh OV:  Byli jsme informování, že byl městem odkoupen břeh naproti hotelu Holzbecher a měly by být provedeny úpravy/stržení  břehu pro zajištění lepšího výhledu pro řidiče při vjezdu na hlavní komunikaci. Žádáme a navrhujeme aby při těchto úpravách byl prostor břehu před hotelem Holzbecher upraven pro chůzi až za ohyb pod „Holzbecherovou“ vilou, kde by chodci mohli přejít  na chodník před sochou Boženy Němcové

Domníváme se, že by toto prozatímní řešení byl krůček pro bezpečnost dětí denně tudy chodící na autobusovou zastávku ale  i turistů, kteří navštěvují Ratibořice a okolí.

 

                 6. Stezka v Ratibořicích:

OV upozorňuje na špatný stav stezky pro pěší v Ratibořicích a to od sousoší Babičky po Bělidlo. Stezka je v období mokra přemokřená a blátivá s množstvím kaluží. Nutno tuto stezku upravit a dosypat štěrkem. Navrhujeme, aby vedení města po dohodě s vedením zámku Ratibořice opravilo tuto komunikaci - hlavní trasu návštěvníků Ratibořického údolí.

 

            7. Žádosti o opravy ve Zlíči:

a)         Upozorňujeme na opakované zanesené kanály u mostu přes Olešenku pod nemovitostí pana Luboše Prokopa a na znečištěný chodník tamtéž. Žádáme o vyčištění chodníku od štěrku a listí a zanesené propustě.

b)        Nad stodolou u vjezdu do dvora nemovitosti manželů Dostálových je dlouhodobě zkřivený kryt odtokové vody. Při náhodném šlápnutí hrozí úraz.

 

c).        Na kraji chodníku u horního vjezdu k nemovitosti p. Luboše Prokopa leží betonové díly již mnoho měsíců. Žádáme o jejich odvoz likvidaci.

 

d).       Za hotelem Holzbecher, před mostem kde byla provedena loni drenáž louže, je třeba dosypat drť, která je již zašlapána a zůstává zde bláto. V opačném případě dojde k zanesení drenáže a bude se zde opět držet voda.

 

e).        Žádáme o stržení, úpravu malé části břehu u bývalé prodejny Jednoty. Ujetý břeh část zakrývá z části vstupu na chodník.

 

Příští schůze Osadního výboru se bude konat dne 15.4.2014 v 18.00hod. V restauraci Holzbecher.

 

Usnesení: body č. 1 – 7

Hlasování: 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

 

 

Zápis ověřen dne 11. 3. 2014

 

 

 

…...................................................

Ing. Radovan Piech

předseda Osadního výboru