Zápis č. 6 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 18. 1. 2016

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    31 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče a starostu Martina Staňka. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Starosta Bc. Staněk DiS. – seznámení s plány města pro rok 2016 týkající se Zlíče

3)     Kontrola usnesení a úkolů

4)     Diskuze

5)     Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2015

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení programu.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Starosta Bc. Staněk DiS. – seznámení s plány města pro rok 2016 týkající se Zlíče

Pan starosta pochválil roční spolupráci s OV Zlíč, která funguje velmi dobře. Zápisy ze schůzí OV jsou dobře napsány, dá se jimi řídit a dále postupovat. Usnesení fungují také velmi dobře i doporučení, které předkládá p. Vlček.

 

-          dokončen chodník (trasa „F“)

-          probíhá oprava mostu přes Olešenku

-          byla schválena projektová dokumentace na chodníky do rozpočtu pro rok 2016 (od Stračího ocasu po Hotel Holzbecher včetně zohlednění parkoviště a dvou míst pro zastavení autobusu)

-          byla zařazena projektová dokumentace na chodníky trasa „E“

-          byla schválena projektová dokumentace na svedení dešťových vod do rozpočtu pro rok 2016

-          zástupci města jednají s panem Tylšem o pronajmutí pozemku (parkoviště)

-          na prosincovém jednání ZM byla schválena dohoda mezi p. Rücklem a městem ohledně vybudování vodovodního řádu (projednáno i v OV)

-          bylo schváleno dobudování chodníku (trasa „D“) v části od chovatelů k vojenskému hřbitovu (realizace do 31. 7.), zbytek trasy je rozdělena na dvě části /a/ od vojenského hřbitova k lávce a část /b/ od lávky na začátek Stračího ocasu, na tento úsek se bude žádat o dotaci.

 

 

Dotazy a odpovědi:

-          Herecký dům Viktorka – buduje p. Magnusek, představa je vybudovat restauraci, hotel, wellness, herecké muzeum, malý kinosál.

-          když na chodníky nebude dotace, co bude dál – proběhne žádání města o dotace, na konec trasy „D“ zkusit vzít finanční prostředky z rezervy, projednat to na ZM, vypsat výběrové řízení, realizace, ale je to časově náročné, proto se neví, zda se to stihne v letošním roce, ale nechceme to protahovat.

-          jsou nějaké záměry s Panským hostincem – nejsou, je to objekt státu, nakládají s ním památkáři, nemají žádný plán. Chtěli jsme, aby ho otevřeli, že to je potřeba.

-          Lovecký zámeček – nyní to je v majetku státu a je to pod správou památkářů. Jednalo se s Lesy ČR ohledně Bažantnice, přislíbili meliorizační práce, vyspravení propustek a zlepšení zázemí kolem studánky.

-          počítá se se snížením poplatků za svoz odpadu – došlo k ukončení smlouvy s Marius Pedersen, bylo vysoutěžení znovu a nárůst se rozpustil do stávajících cen, příští rok by ke zdražování nemělo dojít. Město má velmi dobře fungující sběrný dvůr, také se sváží biomasa. Uzavírá se projekt kontejnerových stání, došlo ke zvýšení nádob z cca 130 na cca 200.

-          jaké jsou plány p. Rückla ohledně veřejného osvětlení a komunikace – v současné době není dokončena stavba, v územní planu je pouze komunikace podél zástavby. Pokud bude komunikace hotová, v dobrém stavu a po kolaudaci a bude jí chtít p. Rückel převést na město, tak se to musí projednat v ZM. V současné době osvětlení může spustit pouze p. Rückel.

-          jaký je výhled pokračování chodníku před Vilémovým mostem – SÚS přislíbila opravu mostu, rozšířit most stavebně nelze, zúžit také ne. Bude se zadávat dokumentace k územnímu rozhodnutí na okruh Ratibořice, součástí bude návrh bezpečného překonání mostu.

-          znovu jednání o úsekovém měření – pohovořím s p. starostou Náchoda, spojím se se starostou Žernova a Červené hory a vyslovíme znovu opětovné přání o instalaci těchto zařízení.

-          obchvat Zlíče – poslat návrh zakreslený p. Hauckem p. Dolečkovi, který je pověřen ve věci jednání územního plánu.

-          manipulace s kontejnery separovaného sběru – stanoviště je v pořádku po stavební části, je vyprojektován špatně. Autor tohoto projektu je p. Andres, který je pověřen tím, aby navrhl technické řešení, které vyřeší to, že kontejner bude v dostatečné vzdálenosti. Zaprvé jdou špatné otevírat a za druhé poškozují velmi drahá prkna, která jsou v zadní části.

-          zlepšení pomalého zveřejňování zápisů ZM a usnesení RM – jedná se o úpravě jednacího řádu. Již jsem navrhoval pořizovat z jednání videozáznam a hlasový záznam, kde bude vše a prokazatelně. Tato změna se bude projednávat na březnovém zastupitelstvu. Schůze se nyní musí nejprve přepsat, potom proběhne ověření dvou zastupitelů a poté se teprve dá zápis zveřejnit. Ohledně doby zveřejňování usnesení prověřím.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

1.         Usnesení 15/22/I/2015 Umístění retardérů mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001). Městská policie provedla ve Zlíči měření četnosti provozu vozidel mezi bývalou školou a hostincem Na Králíku, kdy bylo zjištěno, že denně projede touto lokalitou cca 15 vozidel. DK nedoporučila žádost OV.

 

1.         zajistit opravu konce části komunikace (viz usnesení 15/14/I/2015) mezi p. Tylšem a pí. Adámkovou. Bude konzultováno s TS.

 

2.         zajistit zařazení do koncepce vybudování dětských hřišť možnost výstavby dětského hřiště (parcela č. 197/7, katastrální území Zlíč [621749], LV 160) jedná se o prostor vedle vybudovaného posezení u hasičů u jezu. Máme se obrátit na vedoucí Mgr. Michaelu Hlaviznovou, která nám poskytne aktuální znění. S Mgr. Hlaviznouvou proběhlo jednání, seznámila p. Vlčka s problematikou a možností výstavby dětského hřiště. Musí se nejprve najít vhodný obecní pozemek, kde by mohlo hřiště stát. Místní hasiči nesouhlasí s navrženým pozemkem u jezu. Další jednání bude až po návrhu vhodného místa.

 

3.         zajistit opravu začátku komunikace na Ostaš. Bude konzultováno s TS.

 

4.         značení zastávky před Barunkou směrem do České Skalice (vodorovné i svislé značení, přístřešek, možnost posunutí). DK není proti, ale ohledně pozemků na uvedeném místě ve Zlíči, který není v majetku města, doporučuje žádost projednat s vedením města Česká Skalice - zajistí p. Včeliš.

 

5.         zajistit umístění odstraněného odpadkového koše u kontejnerového stání u bytovky. Vyjádření starosty - pokud máte návrh na místo kam koš umístit a bude k němu i písemný souhlas obyvatel přilehlé bytovky, může následně proběhnout schůzka s pracovníky TS a instalovat koš.

 

6.         zajistit urgenci měření nejvyšší povolené rychlosti v místní části Zlíč. Vyjádření starosty - znáte četnost měření v místní části? Jaká je definice pojmu častější oproti stávajícímu stavu?

 

7.         zajistit znovu prozkoumání umístění zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do Místní části Zlíč ve směru od České Skalice a Žernova. Žádost byla DK zamítnuta.

 

8.         zajistit opravu týkající se svodu kanalizace a úpravu komunikace u manželů Jandových. Bude konzultováno s TS.

 

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-          bylo by dobré posypat solí uličku mezi kontejnery u kontejnerového stání na parkovišti u Hotelu Holzbecher, dochází zde k náledí

-          bylo zkráceno nově zrekonstruované zábradlí u mostu přes Olešenku, bylo by dobré ho donastavit

-          u bytovky chybí odpadkový koš na exkrementy

-          chybějí přechody pro chodce ve Zlíči, např. u mostu přes Olešenku

-          bylo by dobré projednat úsekové měření

-          pro zlepšení bezpečností a zpomalení rychlosti by bylo dobré umístit na vjezdech do Zlíče zpomalovací ostrůvky. Argumentace podaná DK je nesmyslná.

 

 

 

 

K bodu č. 5 – Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2015

V jednacím řádu OV Zlíč je psáno, že OV musí předložit zprávu o činnosti OV Zlíč za uplynulý rok. Předsedou OV byl předložen návrh zprávy. Na podobě zprávy se členové shodli a bude i schválen.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 16/23/II/2016:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi dne 18. 1. 2016 projednal a schvaluje navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2015 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

I. Projednal s schvaluje:

usnesení 16/23/II/2016: Osadní výbor Zlíč na své schůzi dne 18. 1. 2016 projednal a schvaluje navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2015 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby zajistil jednání s paní Bienovou ohledně možnosti vybudování chodníku vedoucí přes její pozemek.

2.      předsedovi OV, aby zajistil posyp solí mezi kontejnery na parkovišti u Holzbecheru.

3.      předsedovi OV, aby zajistil doplnění chybějícího zábradlí u nově zrekonstruovaného zábradlí u mostu přes Olešenku.

4.      předsedovi OV, aby zajistil umístění odpadkového koše na exkrementy u kontejnerového stání u bytovky.

5.      předsedovi OV, aby zjistil možnost přechodů v obci

 

 

III. Přílohy:

1.       Prezenční listina

2.       Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2015

 

 

 

Zápis ověřen dne: 28. 1. 2016