Zápis č. 7 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 26. 4. 2016

Přítomni:         Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

            garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Petr Vlček DiS., Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    17 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 3 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil místopředseda OV Radko Ivan. Přivítal přítomné členy OV

a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení a úkolů

3)     Diskuze

 

Radko Ivan vznesl návrh na doplnění programu: zařadit bod 4 programu - Žádost Mgr. Jiřího Stehlíka  a pana Františka Jarčušky

 

Předsedající schůze dal hlasovat o doplněném programu.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení a úkolů

3)     Diskuze

4)     Žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky

 

    Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

 

Složení návrhové komise:

Jiří Genrt                                                                                      Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatel zápisu:

Jaroslava Pavlová                                                                           Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Radko Ivan

 

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů

 

1.      předsedovi OV, aby zajistil jednání s paní Bienovou ohledně možnosti vybudování chodníku vedoucí přes její pozemek. Na negativním stanovisku trvají.

2.      předsedovi OV, aby zajistil posyp solí mezi kontejnery na parkovišti u Holzbecheru. Žádost byla předána technickým službám, aby v zimním období došlo k posypu.

3.      předsedovi OV, aby zajistil doplnění chybějícího zábradlí u nově zrekonstruovaného zábradlí u mostu přes Olešenku. V jednání.

4.      předsedovi OV, aby zajistil umístění odpadkového koše na exkrementy u kontejnerového stání u bytovky. V jednání.

5.      předsedovi OV, aby zjistil možnost přechodů v obci. V jednání.

 

K úkolům ze zápisu č. 6 ze dne 18. 1. 2016

Předseda OV p. Vlček společně se zástupci technických služeb p. Kmošťákem a p. Faltou navštívili místa, kde je potřeba oprava komunikace. Jedná se o komunikaci u pí. Adámkové, začátek cesty na Ostaš, komunikace u manželů Jandových a kaluž v zatáčce mezi hotelem Holzbecher a mostem přes přivaděč. Zatím od TS není vyjádření, jak se bude postupovat v nápravě nedostatků.

 

 

K bodu č. 3 – Diskuze

 

-          má Město zpracovanou nějakou koncepci řešení parkování vysokého počtu návštěvníků během akcí konaných v Ratibořicích mimo kapacitu parkovišť provozovaných ve Zlíči (u hotelu a na pronajatém pozemku), u zámku a u Panského hostince? Mnozí z návštěvníků i při nevyčerpání kapacity parkovišť parkují na místech nevhodných či zakázaných.

-          žádost o úklid chodníku od mostu přes Olešenku směrem k bytovce, který je znečištěn po předcházejícím zimním období (viz. foto v příloze 2),

-          upozornění na propadající se asfalt u revizní šachty kanalizace umístěné ve vozovce komunikace III/304 9 ve Zlíči u odbočení k č. p. 9, 11 a 58 (GPS 50.4127031N, 16.0629706E), dále viz. foto v příloze 3.

 

 

K bodu č. 4 – Žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky

 

-          na základě doporučení starosty Bc. Staňka, DiS. přednesl Mgr. Jiří Stehlík a pan František Jarčuška OV žádost o pomoc při řešení problému s vybudováním, financováním a provozováním kanalizačních přípojek  k jejich nemovitostem č. p. 29     a č. p. 31 v místní části Zlíč. Dále byl OV poskytnut oběma pány materiál, týkající se jejich dosavadní komunikace s Městem Česká Skalice. OV je známo usnesení RM 5/118/03/2016 a dále je OV známo, že Město Česká Skalice již v minulosti řešilo problém s vybudováním jiné kanalizační přípojky v dané lokalitě a na základě doporučení ústředního orgánu státní správy bylo nakonec nápomocno tento problém vyřešit ke spokojenosti žadatele (usnesení RM 2/26/I/2013, 18/280/IX/2013 a usnesení ZM ze dne 27. 3. 2013).

-          Mgr. Jiří Stehlík a pan František Jarčuška dále předloží žádost spolu s ostatními dokumenty zastupitelům města Česká Skalice k dalšímu jednání.

-          Na základě předložených materiálů proto OV navrhne Zastupitelstvu Města Česká Skalice, aby se touto problematikou blíže zabývalo na svém nejbližším zasedání.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 16/24/II/2016:

 

Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016 projednal a navrhuje Zastupitelstvu města Česká Skalice, aby zařadilo na svém nejbližším zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice jako bod programu k jednání žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky týkající se vybudování, financování a provozování kanalizačních přípojek k jejich nemovitostem.

 

Navrhovaný termín: do 31. 5. 2016                                                         Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016:

 

I. Projednal s navrhuje:

 

Usnesení 16/24/II/2016:

Osadní výbor Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016 projednal a navrhuje Zastupitelstvu města Česká Skalice, aby zařadilo na svém nejbližším zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice jako bod programu k jednání žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky týkající se vybudování, financování a provozování kanalizačních přípojek k jejich nemovitostem.

                        Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

II. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby zjistil, zda má Město zpracovanou nějakou koncepci řešení parkování vysokého počtu návštěvníků během akcí konaných v Ratibořicích mimo kapacitu parkovišť provozovaných ve Zlíči (u hotelu a na pronajatém pozemku), u zámku a u Panského hostince,

2.      předsedovi OV, aby zajistil úklid chodníku od mostu přes Olešenku směrem k bytovce, který je znečištěn po předcházejícím zimním období (viz. foto v příloze 2),

3.      předsedovi OV, aby zajistil vyrozumění vlastníka komunikace III/304 9 a vlastníka kanalizace prostřednictvím kompetentních orgánů Města Česká Skalice na propadající se asfalt u revizní šachty kanalizace umístěné ve vozovce komunikace III/304 9 ve Zlíči            

u odbočení k č. p. 9, 11 a 58 (GPS 50.4127031N, 16.0629706E), dále viz. foto  v příloze 3.

 

III. Přílohy:

1.       Prezenční listina - tato příloha zde není zveřejněna

2.       Fotografie znečištěného chodníku

3.       Fotografie propadající se komunikace u revizní šachty kanalizace

 

 

Zápis ověřen dne: 2. 5. 2016

 

 

 

v.z.

  …..................................................                                                                                           ….…..................................................

předseda Osadního výboru                                                                                                                              ověřovatel zápisu