Zápis č. 8 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 7. 9. 2016

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan,

            garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková, Jiří Genrt

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    27 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 3 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení a úkolů

3)     Dopravní situace v obci

4)     Diskuze

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení programu.

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu č. 6 a č. 7

1.      předsedovi OV, aby zajistil doplnění chybějícího zábradlí u nově zrekonstruovaného zábradlí u mostu přes Olešenku. V jednání.

2.      předsedovi OV, aby zajistil umístění odpadkového koše na exkrementy u kontejnerového stání u bytovky. Proběhla instalace.

3.       předsedovi OV, aby zjistil, zda má Město zpracovanou nějakou koncepci řešení parkování vysokého počtu návštěvníků během akcí konaných v Ratibořicích mimo kapacitu parkovišť provozovaných ve Zlíči (u hotelu a na pronajatém pozemku), u zámku a u Panského hostince. Parkoviště ve Zlíči je pouze jedno a to před hotelem Holzbecher, které je zdarma. Do budoucna bude toto parkoviště omezeno vybudovaným chodníkem. Kapacita pro parkování v Ratibořicích řešena panem kastelánem, který ve spolupráci s provozovatelem parkovišť p. Rýdlem regulují návštěvníky a město jim do této činnosti nezasahuje. Kromě parkovacích ploch, mají v rezervě ještě plochy u zemědělských budov, kde je zpevněná plocha a po dohodě organizují parkovaní i na přilehajících místech. Pro běžnou turistickou sezónu je to kapacita dostatečná. Je, ale jasné, že při několika akcích do roka, které mají velmi vysokou návštěvu, dochází ke střetům parkujících automobilistů jak s přírodou, tak s ostatními návštěvníky. Toto řeší městská a státní policie. Město ČS si pronajalo pozemek od p. Tylše do konce roku se záměrem rozšířit kapacity parkování, v současné době se vyřizuje povolení na umístění dopravní značky: Parkoviště. Předpokládáme, že bude bezplatné a poslouží jako adekvátní náhrada za parkování u Vilémova mostu. Jak jste již zaznamenal, Povodí Labe získalo povolení na zákaz vjezdu a na dopravní zrcadlo. Nově dostupná parkovací plocha na pozemku p. Tylše bude nově moci sloužit i pro návštěvníky samotné Zlíče.

4.      aby zajistil úklid chodníku od mostu přes Olešenku směrem k bytovce, který je znečištěn po předcházejícím zimním období (viz. foto v příloze 2). Předáno a uklizeno včetně zastřižení keřů u bytovky.

5.      aby zajistil vyrozumění vlastníka komunikace III/304 9 a vlastníka kanalizace prostřednictvím kompetentních orgánů Města Česká Skalice na propadající se asfalt u revizní šachty kanalizace umístěné ve vozovce komunikace III/304 9 ve Zlíči u odbočení k č. p. 9, 11 a 58 (GPS 50.4127031N, 16.0629706E), dále viz. foto v příloze 3. Předáno na odbor investic palu Ravingerovi a ten vyzve vlastníka komunikace.

 

Usnesení 16/24/II/2016 OV Zlíč na své 7. schůzi dne 26. 4. 2016 projednal a navrhl ZM Česká Skalice, aby zařadilo na svém nejbližším zasedání ZM Česká Skalice jako bod programu k jednání žádost Mgr. Jiřího Stehlíka a pana Františka Jarčušky týkající se vybudování, financování a provozování kanalizačních přípojek k jejich nemovitostem. Navrhovaný termín byl do 31. 5. 2016.

Toto usnesení bylo předáno na městský úřad v České Skalici. Město ČS reagovalo takto: „Aby tento bod mohl být řádně projednán, žádám Vás tímto o dodání materiálů týkající se výše uvedené problematiky do 25. 5. 2016, aby tento materiál mohl být předložen na jednání Rady města a následně na jednání Zastupitelstva města.“ Proběhlo jednání s dotčenými pány a bohužel ani přes několik urgencí nám pánové nedodali potřebné materiály. Z těchto důvodů jsme informovali MÚ, že komunikaci již ponecháme pouze mezi nimi.

 

Návrhy do rozpočtu pro rok 2017:

1.      Zpracování projektové dokumentace chodníků v celé místní části Zlíč vč. veřejného osvětlení.

2.      Realizace vybudování chodníků včetně veřejného osvětlení v tzv. Stračím Ocasu v místní části Zlíč.

3.      Studie vybudování autobusové zastávky ve Zlíči ve směru Zlíč - Česká Skalice.

4.      Rekonstrukce komunikace směrem na Ostaš a k manželům Jandovým včetně svodu dešťové vody - komplexní řešení.

 

K bodu č. 3 – Dopravní situace v obci

            Dopravní situace v obci je hodně diskutované téma. Několikrát jsme Město Česká Skalice upozorňovali na špatnou a mnohdy nebezpečnou situaci vznikající díky velkému počtu projíždějících dopravních prostředků. Momentálně došlo k výraznému snížení projíždějících kamionů. Je to způsobeno instalací dopravní značky v Červeném Kostelci, která pro transit přikazuje směr jízdy na Trutnov, s výjimkou transitů, které zásobují oblast mezi Červeným Kostelcem a Českou Skalicí. Kontrolu bude intenzivně provádět Policie ČR a Městská policie.      OV navrhuje, aby toto dopravní značení bylo ponecháno trvale.

            Dále probíhá jednání mezi Městem Česká Skalice a Městem Náchod o možnosti instalace úsekového měření na vybraných úsecích, kde Zlíč je jedním z uvažovaných míst. Aktuálně je objednané měření četnosti dopravy u odborné firmy, která celou záležitost vyhodnotí. Tyto podklady společně s žádostí dostane Město Náchod, které o dané věci rozhodne. OV upozornil Bc. Staňka, že objednané měření, díky instalaci dopravního omezení transitu výrazně ovlivní výsledky měření.

            Chodník do Zlíče – jsme rádi, že je již v provozu cyklostezka (chodník), spojující Českou Skalici a Zlíč. Za tuto realizace Městu Česká Skalice děkujeme. V současné době je zažádáno o povolení umístění dopravního značení, které bude cyklisty a chodce navádět na nový chodník. Součástí je i plán na zřízení dopravního zrcadla v zatáčce u Švorcových.

            Chodník ve Zlíči – momentálně se zpracovává studie odkanalizování úseku ve Stračím ocasu. Po jejím dokončení budou zahájeny projekční práce na chodnících až po trasu "F".„ Studie bude podkladem k výběrovému řízení na dodavatele těchto prací.

            Přechody pro chodce – bylo by dobré, aby dopravní komise České Skalice dala podnět k jednání ohledně vytvoření přechodů pro chodce ve Zlíči. Tyto přechody zde velmi chybí. Pokud by to bylo možné, tak by přechody mohly být součástí projektu na chodníky.

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-          podél cyklostezky z České Skalice do Zlíče jsou místa, kde chybí živý plot. Tato místa jsou pro cyklisty nebezpečné. Bylo by možné provést výsadbu živých plotů v těchto místech?

-          dát na začátky cyklostezky odemykatelnou závoru případně sloupek z důvodu zamezení vjezdu automobilů.

-          zda by bylo možné doplnit na cyklostezce odpadkové koše? Je zde zanecháváno mnoho exkrementů.

-          proč v Stračím ocasu nemůže být svedena dešťová voda do kanalizace, popřípadě přímo do přivaděče? Kdy je stanoven termín dokončení studie odkanalizování tomto úseku.

-          je problém se splaškovou kanalizací v tzv. Stračím ocasu. Je možné ji v tomto úseku zkontrolovat?

-          potok Olešenka zapáchá, je kalná a občas s pěnou. Je to pravděpodobně z důvodu přetékající splaškové kanalizace. Provést kontrolu.

-          chtělo by umístit na začátcích obce Zlíč orientační tabule měřící rychlost a při příjezdu od Červeného Kostelce, od České Skalice a na začátku Stračího ocasu.

-          bylo by dobré pravidelně ošetřovat příkopy a žlabovky mezi bývalou školou a Hostincem na Králíku, včetně kanálů. Prosíme o zařazení do plánu údržby.

-          parkování podél Hotelu Holzbecher (o víkendech).

-          neposečená louka parcela č. 259/8, 259/7 a 258/1, katastrální území 621749, LV 2970, Horynová Kamila a Macek Filip, Vyzvat majitele pozemku k nápravě.

-          sečení trávníků podél trasy „F“, popř. výsadba nové trávy.

-          trasa „F“ propadá se tady asfalt, ujíždějí obrubníky, uplatnit reklamaci.

-          bylo by dobré umístit na parkoviště, které má pronajaté Město ČS od pana Tylše, mobilní WC.

-          rozpadá se info tabule 1866 vedle autobusové zastávky. Zařídit opravu.

-          proč neprobíhá úprava náměstí v České Skalici

 

Osadní výbor Zlíč na své 8. schůzi dne 7. 9. 2016:

 

I. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby zajistil u dopravní komise projednání návrhu na trvalé ponechání instalované značky v Červeném Kostelci přikazující směr pro transit přes Trutnov, resp. zákaz vjezdu nákladních automobilů převyšující 10 tun v úseku mezi Červeným Kostelcem a Českou Skalicí.

2.      předsedovi OV, aby zajistil odpovědi k 4. bodu – Diskuze.

 

 

II. Přílohy:

1.       Prezenční listina

 

 

Zápis ověřen dne: 16. 9. 2016