Zápis č. 10 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 14. 6. 2017

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jiří Genrt, garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Čálková (Haucková) , Jaroslava Pavlová

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    19 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 3 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení a úkolů

3)     Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů

-          usnesení 17/25/III/2017 Zastupitelstvu města Česká Skalice, aby projednalo a schválilo umístění orientačních tabulí měření rychlosti v místní části Zlíč. Jedná se místa při vjezdu do místní části Zlíč ve směru od Červeného Kostelce, České Skalice a na začátku tzv. Stračího ocasu. Cenové nabídky jsou vypracovány a budou předloženy na dalším zastupitelstvu jako návrh na rozpočtovou změnu.

-          dotaz na vodárny, zda je možné platit zálohově vodné a stočné a kolik by stálo rozšíření software pro vybírání záloh. Dotaz předán, projednáno na valné hromadě a byla zaslána anketa o vyjádření, kdo chce jakou možnost.

-          předání soupisu poškozených kanálů po Zlíči a požádal o jejich opravu. Bylo zažádáno o celkovou kontrolu komunikace přes celou Zlíč. Proběhla částečná oprava.

-          zaurgovat opravu mostu přes Olešenku. Zaurgováno, oprava je v plánu na letošní rok.

-          pokusit se zajistit dopravní značení pro chodce ze Zlíče do České Skalice. Projedná dopravní komise. DI PČR to zamítlo, dokud tam nebude vybudován chodník. Zatím se to může označit turistickými značkami.

-          vyznačení zastávky pro autobusy ve směru ze Zlíče do České Skalice. Označník je v planu na umístění tento týden – vybetonuji TS.

-          komunikace p. Rückela je velmi využívána a auta zde jezdí velmi rychle. Informovat p. Rückela, aby nějak zajistil omezení rychlosti na jeho komunikaci. Proběhlo osazení značkami.

-          zajistit překontrolování funkčnosti přečerpávacích šachet za deště v celé části Zlíč. Vyjádření Bc. Staňka:Kontrola se provádí opakovaně, ale je nutno zdůraznit, že jsem to řešil i s p. Jarčuškou tak i p. Stehlíkem, je prostě nutné v době deště,  kdy zpozorují oni, nebo vy zavolat na dispečink vodáren s tím, ať to tam přijedou zkontrolovat. Bohužel není možné provést kontrolu v době sucha. Fotografie, video záznam, samozřejmě, že můžete zavolat i hlídku MP, nebo i přímo mě, cokoliv co můžete pořídit jako dokumentaci nevyhovujícího stavu!“

-          na Ostaši je nalomená (uhnilá) větev třešně, by mohla ohrozit  svým pádem chodce, pohybující se na komunikaci pod ní. Zjistit vlastníka pozemku a provést nápravu. V jednání.

-          zábrany na cyklostezku. Jsou DI PČR schváleny a zadány ve výrobě, po zhotovení budou ihned nainstalovány cca do 14 dni.

 

K bodu č. 3 – Diskuze

-          značení pro pěší ze Zlíče do České Skalice nebylo schváleno DI PČR, ale je nutné tuto situaci řešit. Skupinové zájezdy školáků či jiných návštěvníků nevědí, že by měli použít cyklostezku a používají hlavní komunikaci. Je nutné pro zvýšení bezpečnosti zde umístit jakoukoliv značku, př. směrovku, která bude navádět turisty správným směrem.

-          chodník v tzv. Stračím ocasu – před schválením projektové dokumentace by mělo proběhnout vyjádření OV a obyvatel, kteří žijí v této části. V jakém stavu je tento projekt? Koho můžeme kontaktovat v této věci? Kdo nám poskytne zpětnou vazbu na případné dotazy? Jaké jsou termíny jednotlivých kroků? Je možné, aby pověřená osoba prezentovala informace na příští schůzi OV?

-          lavičky u sochy Boženy Němcové – lavička byla odebrána za účelem opravy a již nebyla vrácena. Bylo by možné ji znovu umístit do parčíku vedle sochy. Toto místo je velmi příjemnou odpočinkovou částí, je zde možné umístit ještě dvě další (kvalitní) lavičky?

-          umístěné WC na parkovišti (na pozemku p. Tylše) je super. Otázkou je, kdo bude zajišťovat výměnu náplně včetně úklidu a jak často se bude provádět kontrola?

-          prosíme o informace o cyklostezce od lávky přes přivaděč do ATC Rozkoš, v jakém to je stádiu a jaké jsou termíny?

-          byla provedena částečná oprava kanálů na hlavní komunikaci ve Zlíči. Bylo by možné zažádat o doopravu špatného stavu? Je zde mnoho výmolů.

-          kontejnerové stání u hotelu Holzbecher. Kdo je zodpovědný za úklid v kontejnerovém stání?

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 10. schůzi dne 14. 6. 2017:

 

I. Ukládá:

1.       předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi.

 

II. Přílohy:

1.       Prezenční listina

 

Zápis ověřen dne: 19. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

  …..................................................                       …..................................................                        

            Petr Vlček DiS.                                                 Radko Ivan                                           

předseda Osadního výboru                              ověřovatel zápisu