Zápis č. 11 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 8. 11. 2017

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt, garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    17 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení a úkolů

3)     Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Jaroslava Pavlová

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů

-          značení pro pěší ze Zlíče do České Skalice nebylo schváleno DI PČR, ale je nutné tuto situaci řešit. Skupinové zájezdy školáků či jiných návštěvníků nevědí, že by měli použít cyklostezku a používají hlavní komunikaci. Je nutné pro zvýšení bezpečnosti zde umístit jakoukoliv značku, př. směrovku, která bude navádět turisty správným směrem. Vyjádření: P. Včeliš nás informoval o tom, že osazení značek pro pěší ze Zlíče do Č. Skalice DI PČR neschválí, dokud nebude vybudován na uvedeném místě chodník směřující ke stezce, protože  nechtějí navádět pěší na stejně nebezpečnou silnici bez chodníku.

-          chodník v tzv. Stračím ocasu – před schválením projektové dokumentace by mělo proběhnout vyjádření OV a obyvatel, kteří žijí v této části. V jakém stavu je tento projekt? Koho můžeme kontaktovat v této věci? Kdo nám poskytne zpětnou vazbu na případné dotazy? Jaké jsou termíny jednotlivých kroků? Je možné, aby pověřená osoba prezentovala informace na příští schůzi OV? Vyjádření: Až bude vybrán projektant, tak Město počítá s účastí OV na zpracování projektové dokumentace. Ing. Horáková se s námi spojí až bude celá věc aktuální v současné době teprve probíhá výběrové řízení na projektanta, je to čistě administrativní záležitost, které řeší hlavně smluvní věci a zajištění podpisu smlouvy o dílo. Technické záležitosti s ohledem na seznámení s veřejností ještě nejsou předmětem diskuze, např. po které straně chodník povede, jak to bude s místy pro přecházení, přechody, jak bude řešeno parkoviště, jak bude řešena autobusová zastávka. Jediným dokladem, který doposud vznikl je studie odvodu srážkových vod.

-          lavičky u sochy Boženy Němcové – lavička byla odebrána za účelem opravy a již nebyla vrácena. Bylo by možné ji znovu umístit do parčíku vedle sochy. Toto místo je velmi příjemnou odpočinkovou částí, je zde možné umístit ještě dvě další (kvalitní) lavičky? Vyjádření: Lavička byla zpětně umístěna. Nákup další lavičky není problém, pokud to umožní rozpočet Města.

-          umístěné WC na parkovišti (na pozemku p. Tylše) je super. Otázkou je, kdo bude zajišťovat výměnu náplně včetně úklidu a jak často se bude provádět kontrola? Vyjádření: Kontrola se bude provádět pravidelně a to i s úklidem pomocí dodavatelské firmy. Starosta bude rád, když s místní znalostí občas WC zkontrolují občané Zlíče a případně  přes OV nahlásí problém na TS.

-          prosíme o informace o cyklostezce od lávky přes přivaděč do ATC Rozkoš, v jakém to je stádiu a jaké jsou termíny? Vyjádření: Povoleno, připraveno k realizaci. S rozpočtem 10 milionů Kč nelze realizovat bez dotace, jedna žádost zaslána na KHK, druhá se zpracovává do Česko-Polských projektů.

-          byla provedena částečná oprava kanálů na hlavní komunikaci ve Zlíči. Bylo by možné zažádat o doopravu špatného stavu? Je zde mnoho výmolů. Vyjádření: Vlastník komunikace provádí více či méně účinnou údržbu rozbité komunikace. OV předal na město požadovanou fotodokumentaci problémových míst. Ing Horáková OV poslala vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje: „Stav silnice III/3049 v popsaném úseku je nám znám - opravu silnice již několik let navrhujeme k zařazení do plánu rozsáhlejší opravy, ale s ohledem na možnosti KH kraje nebylo dosud možno stavbu realizovat, komunikace je udržována pouze běžnou údržbou SÚS KHK a.s. Uvědomujeme si, že tento způsob oprav je v podobných případech nedostatečný - kromě obvyklé historické zanedbanosti je vozovka zatížena nadměrným provozem, stopy zde zanechala i rozsáhlá stavba městské kanalizace - z tohoto důvodu je v současné době uvedená část silnice vedena v Registru souvislých oprav, úsek bude navržen k provedení diagnostiky vozovky v příštím roce a dle zjištěných výsledků předpokládáme zařazení do plánu plošných oprav nebo rekonstrukce, a to v nejbližším možném termínu. Do doby celkové opravy bude úsek ošetřován zvýšenou běžnou údržbou s tím, že využijeme všech možností, které se k nápravě současného stavu naskytnou. Děkujeme za upozornění a za Váš zájem o stav veřejných komunikací. p. Špryňar.“

-          kontejnerové stání u hotelu Holzbecher. Kdo je zodpovědný za úklid v kontejnerovém stání? Vyjádření: Starosta v případě potřeby doporučuje se obrátit přímo na vedoucího TS, který zajistí nápravu a zároveň prosí OV o apelování na uživatele, ať nezvyšují nepořádek.

-          oprava mostu přes Olešenku. Vyjádření: Dostali jsme vyjádření od Ing. Horákové: „Naprosto rozumím požadavku vašeho výboru. Kontaktovali jsme ředitele SUS Náchod, do jehož kompetence řešený most spadá. Ten nás informoval, že zakázku zpracovává externí firma (název nám nesdělil) a zábradlí je vyrobeno v souladu s projektem. Aktuálně je již dokončena i druhá strana zábradlí, schází dokončení chodníku. Opět jsme panu řediteli sdělili požadavek, že délka zábradlí dokončená v první fázi je kratší, než původní a tudíž nepůsobí bezpečně na provoz. Na náš požadavek pan ředitel nijak nezareagoval. Bohužel se jedná o majetek ve vlastnictví SUS, tudíž město nemá žádné mechanismy účinné pro ráznější vyjednávání. Každopádně budeme dotaz vznášet opětovně.“

-          zpomalovací zábrany na konci cyklostezky byly umístěné.

-          bylo by možné umístit na začátcích obce Zlíč orientační tabule měřící rychlost a při příjezdu od Červeného Kostelce, od České Skalice a na začátku Stračího ocasu. Vyjádření: Tabule byly umístěny.

 

 

K bodu č. 3 – Diskuze

-          požádat o zaslání dokumentu k vyjádření DI PČR týkající se zamítnutí osazení dopravními značkami navádějící chodce ze Zlíče do České Skalice přes cyklostezku (viz k první kontrole usnesení a úkolů v 2. bodě)

-          opětovně zažádat o informace ke stavu akce chodníku v Stračím ocasu, včetně souvisejících termínů. Vzhledem k nebezpečnosti tohoto úseku, někteří obyvatelé stračího ocasu navrhují a  žádají o umístění provizorního osvětlení či vybavením čelovkami a baterkami. S problémem Stračího ocasu souvisí i dotaz Ing. Haucka: „V roce 2014 byl dohotoven dokument Strategický plán města do roku 2030. Současně byl oddíl implementace závěrů do realizace. Z celkové potřeby a navrhovaných aktivit byla vygenerovaná částka odsouhlasených investic v řádu stovek milionů. Nově zvolené zastupitelstvo města (2014) se na začátku roku 2015 k tomu postavilo zodpovědně až ambiciózně. Bohužel na konci roku byl součet akčního plánu tristní. Co do počtu akcí bylo splněno cca 60-70%, co do objemu financí to bylo opačně, pouze 20-30% z celkového navrženého ročního objemu. Zbytek byl přenesen do roku 2016 k novým vybraným akcím ze strategického plánu. Tento rok byl oproti minulému ještě horší a navíc do roku 2017 se už několik akcí z minulého období do akčního plánu nedostalo. Zmizely potichu a bez vysvětlení proč a co bude místo toho. V akčním plánu 2017, je už spousta akcí jiných, než byly zmíněny ve Strategickém plánu. Celkově sečteno v období 3 let bylo investováno a prostavěno cca 15% z předpokládaných X desítek miliónů.!? Další dotaz se týká otázky... proč to tak je? 1. Zodpovězte prosím, kde jsou ty všechny prostředky, které na to byly vyčleněny a které nejsou prostavěny a navíc se půjčují peníze na „Jezírka“, která už vyrostla z 15 mil. na 21 mil. Kč a to ještě není konec. 2. Není na vině také zastaralý, nefunkční dokument o zadávání veřejných zakázek?? Zadávací dokumentace je alibistická, arogantní, neznalé problémů investiční výstavby. Kolik lidí ze zadávacího týmu bylo v praxi na stavbě, na přípravě a při dozoru investora na stavbě z těch, kteří tvoří pravidla zakázek. Není proto s podivem, že skoro 90% zakázek není úspěšných již v 1. kole, protože jsou zrušené a v 2. kole se vždy najde nějaká další firma, která si potom natluče ústa, těch je ale také minimum. Zkoušeli jsme sečíst objemy vysoutěžené a porovnat je s akčním plánem 2017. Bylo to deprimující, např. rekonstrukce náměstí byla také stažena z přípravy (info od zastupitele). Proč to odpovědným nevadí? Z ambicí osobních plánů zbylo torzo a důvěra obyvatelstva ve vedení města klesá a limitně se blíží k nule.“ Bylo by dobré dostat adekvátní odpověď a ne jako vždy v těchto ne příliš příjemných otázkách, např. „to se netýká osadního výboru Zlíč“. Stračí ocas je součástí výše uvedeného, vždyť naděje vybudování chodníku s osvětlením se opět vzdaluje a jak popisuje Ing. Hauck, bylo by dobré se nad tím zamyslet a udělat změny, aby se konečně chodník přiblížil realizaci.

-          zajistit úklid po firmě, která opravovala most přes Olešenku, zůstal zde odpad (viz příloha č.2)

-          instalované informativní radary jsou seřízeny na neodpovídající rychlost, tj. cca na 50 km/h. Zažádat o změnu nastavení na 40 km/h. Možnost posunutí radaru, který je umístěn hned za zatáčkou.

-          zažádat o umístění omezení rychlosti na Vilémův most a doplnění vodorovného značení pro bezpečnější chůzi chodců. Není zde žádné omezení a bylo by vhodné, aby pro vyšší bezpečnost bylo za Vilémův most směrem k Ratibořicím např. posunuto značení začátek/konec obce spolu se značením zóny 40 km/h - zvýšený pohyb chodců.

-          zkontrolovat a opravit osvětlení směrem na Ostaš, je zde nefunkční veřejné osvětlení.

-          požádat o zajištění zimní údržby v obci včetně úseku vyznačeném v příloze č. 3.

-          vzhledem ke zvýšenému silničnímu provozu, způsobeném opravou komunikace v Náchodě, došlo a stále dochází k poškozování komunikace mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, žádáme o uvedení této komunikace min. do původního stavu, případně k realizaci kompletní opravy tohoto úseku.

-          umístit na obě kontejnerová stání ve Zlíčí tabule (cca A3), které by sloužily k vylepování informací o hlášených odstávkách elektrické energie a vody, zároveň informovat o nových místech výlepu patřičné organizace (viz příloha č.4)

-          zjistit, zda by byla možnost dostávat informace o odstávkách elektrické energie a vody e-mailem.

-          na městem pronajatém parkovišti (od pana Tylše) jsou velké kaluže, které je potřeba min. vysypat drtí (viz příloha č. 5).

-          již po několikáté žádáme o opravu svodu dešťové vody v zatáčce u hotelu Holzbecher, kdy za deště se vytvoří velká kaluž, která se zde drží až dva dny a zasahuje téměř do poloviny komunikace a chodci se tam musejí vyhýbat a tím ohrožují své životy (viz příloha č. 6).

-          nepřiměřená zátěž cesty od p. Tylše směrem k pí. Adámkové. Tato cesta je ze strany p. Čecha velice zatěžována a v období sklizně je extrémně zatěžována. Je nutné najít vhodné řešení omezení provozu. Zajistit opravu této cesty. Cca před dvěma měsíci psal p. Genrt panu tajemníkovi Ing. Novákovi ohledně této věci a doposud nedostal odpověď.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 11. schůzi dne 8. 11. 2017:

 

 

I. Ukládá:

1.       předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi.

 

 

Zápis ověřen dne: 27. 11. 2017