Zápis č. 9 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 8. 2. 2017

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

            garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    24 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Starosta Bc. Staněk DiS. – seznámení s plány města pro rok 2017 týkající se Zlíče

3)     Kontrola usnesení a úkolů

4)     Doplnění návrhu rozpočtu pro rok 2017

5)     Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

6)     Diskuze

 

Petr Vlček vznesl návrh na doplnění programu: zařadit bod 7 programu – Vyjádření OV Zlíč k návrhu koupě pozemků p. č. 191/120 a p. č. 191/21 v kat. území Zlíč, včetně infrastruktury.

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení doplněného programu.

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Starosta Bc. Staněk DiS. – seznámení s plány města pro rok 2017 týkající se Zlíče

3)     Kontrola usnesení a úkolů

4)     Doplnění návrhu rozpočtu pro rok 2017

5)     Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

6)     Diskuze

7)     Vyjádření k návrhu koupě pozemků p. č. 191/120 a p. č. 191/21 v k. ú. Zlíč

 

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

* K bodu č. 2 – Starosta Bc. Staněk DiS. – seznámení s plány města pro rok 2017 týkající se Zlíče

-          je dokončený chodník mezi Českou Skalicí a Zlíčí

-          proběhl průzkum měření rychlosti – jednoznačně z toho vyplívá podpora dobudování chodníku ve Zlíči. Nejprve se musí udělat studie odvodu dešťových vod. Proběhla dohoda s Povodím Labe o umístění lapolu u Hotelu Holzbecher a poté může být dešťová voda svedena do přivaděče. Součástí studie bude i řešení chodníků.

-          nepodařilo se domluvit s paní Bienovou ohledně jejího pozemku, který je potřeba pro dokončení chodníku, dostala několik nabídek, ale na žádnou nepřistoupila.

-          letos by se měly chodníky vyprojektovat, následně i povolit. Město chce na chodník (od tzv. Stračího ocasu po hotel) získat dotaci. Chodníky omezí počet parkovacích míst vedle hotelu.

-          podařil se vyjednat pronájem na tři roky pozemku od pana Tylše, který bude sloužit k parkování, které nebude zpoplatněné.

-          za Vilémovým mostem se umístila dopravní značka zákaz vjezdu a dopravní zrcadlo pro lepší bezpečnost při výjezdu kol a pro pěší od jezu. Památkáři se snaží tento most prohlásit za kulturní památku.

-          na parkovišti (p. Tylše) budou umístěny dva sety (stoleček a lavičky), koše a mobilní WC.

-          chválím velmi dobrou spolupráci s místními hasiči, komunikace a akce, které pořádají, jsou velmi dobré. V rámci grantů a podpor se snaží město dodávat peníze na tyto akce, které slouží nejen pro místní občany. Potěšil mě příspěvek na podporu mladých hasičů, kde je aktuálně 18 mladých hasičů, tzn. že dostanou příspěvek v hodnotě 18.000 Kč. Probíhá ze strany hasičů péče o veřejné prostranství, úklid a sekání travnatých ploch. Proběhlo připojení elektřiny do přístřešku jejich areálu.

-          konstatuji, že komunikace směrem na Žernov je ve velmi špatném stavu. Proběhla jednání na SÚS o její opravě, aktuálně po proběhlých volbách si na kraji na sebe zvykají, musíme tedy počkat. Podařilo se umístit zákaz vjezdu nákladních vozidel, při opravě komunikace v Náchodě, kde byla vyloučena kompletně transitní doprava. Letos se bude opět pokračovat v opravě v Náchodě a předpokládá, že bude proveden stejný stav zákazů, jak bylo v loňském roce.

-          probíhá výběrové řízení nového dodavatele vybudování nového vodovodního řádu do Zlíče, realizaci provádí soukromý investor, s tím, že město ho později od něho odkoupí.

-          pan Rückel se obrátil na město ohledně odkupu jeho komunikací a infrastrukturu, kterou tady vybudoval. To projedná zastupitelstvo a Město chce také vyjádření OV. Zatím to projednala pouze rada města, která tuto žádost zamítla.

-          trasa od lávky (na cyklostezce podél náhonu) směrem k ATC, v současné době máme nabití právní moci na tento projekt, který je cca za 7 mil. Kč, teď jednáme o možnosti podpory od kraje. Dále máme převzít vojenský hřbitov, který by měl projít kompletní revitalizací.

-          veřejná kanalizace – jsem rád, že se uzavřela vzájemná dohoda v lokalitě u p. Jarčušky, p. Stehlíka a p. Obhlídala, aktuálně by se měl vysoutěžit dodavatel. P. Stehlík nám na náš dopis a návrh ze zastupitelstva neodpověděl, bude možno o tom dále komunikovat. Tuto investici budeme připravovat jako celek. Chtěli bychom ji mít do prázdnin vysoutěženou. P. Jarčuška chce touto cestou poděkovat starostovi a zastupitelstvu za vstřícnost při řešení kanalizace. 90% zastupitelstva se tím zabývalo, když se na ně obrátil, což kvituje a smeká. Někteří zastupitelé se ani neobtěžovali k tomu dát nějakou informaci. Není to sice k 100% uspokojení, ale přesto děkuje.

-          máme připravenou studii o dělení pozemků za p. Genrtem a pí. Adámkovou, kde má město stavební parcely, je to necelých 3.000 m2. Teď se tam ještě čeká na dokončení přípojky pí. Adámkové a p. Čecha. Tyto parcely se nacházejí v místě, kde by mohl být případný obchvat Zlíče, pokud se tyto dvě parcely prodají a nechají se zastavět, tak obchvat nebude už nikdy možný! Nemám tuto informaci, jsem rád, že ji vím, není to v územním plánu. Přeptám se na to Ing. Zákravské.

-          řešilo se umístěné měřících radarů (tabulí) na začátku obce. Mohu to na základě podnětu od OV zařadit do rozpočtové změny. Pohovořím o tom s p. Včelišem a zařadím to do rozpočtové změny. Bude také pokračovat měření mobilním radarem městskou policií. Je domluvené pronajmutí radaru na pět týdnů. Snažíme se na rychlost dohlížet, jak ze strany městské policie, tak i prostřednictvím Policie ČR.

 

Dotazy a odpovědi:

-          dotaz na veřejné osvětlení v tzv. Stračím ocasu – bude součástí projektu a realizace chodníku.

-          údržba komunikace v tzv. Stračím ocasu – tuto komunikaci kraj vyloučil z údržby, čemuž odpovídají i umístěné dopravní značky. Město žádalo o údržbu této komunikace a proběhlo pouze broušení sněhu. Dále se s nimi řeší problematika údržby keřů za zatáčkou a to i přes dopravní policii, přes pana Kulta. Ohledně větší údržby chodníků v příští zimě mám OV dávat více podnětů na úklid. Komunikace, které nejsou v majetku města, město údržbu neprovádí.

-          zálohové placení vody – řešilo se to opakovaně na vodárnách a vodárny nemají potřebný software pro systém placení záloh.

-          vodovod – p. Rückel neměl všechny souhlasy dotčených pozemků pro vybudování vodovodu, jak to bude řešeno? Čí bude vodovod? Předpokládám, že vodovod bude města, převod bude řešit město, nemá to vliv na fungování vodovodu. Město převezme na sebe provozování vodovodu. S p. Rückelem se vypořádáme. Jakmile bude vyřízen i poslední chybějící souhlas s věcným břemenem, tak se dotáhne smlouva. Nemůžou tam vzniknout právní problémy? Ty můžou vzniknout vždycky i od vlastníků, kteří souhlas již dali. Nebudeme „rukojmími“ p. Rückela? Nebudete, nemáte jak. Dopad na běžného občana nebude žádný. Fyzicky to bude probíhat tak, že se vybuduje nový vodovod, vodárny to budou pozorovat. V momentě, kdy bude vodovod vybudován, tak se spustí, bude fungovat, poteče vám voda a město následně pak vyplatí na třikrát p. Rückelovi požadovanou částku, aby se ta zátěž rozložila do třech let. Myslím si, že vysoutěžena částka nebude ani dosahovat 1,5 milionu. Pro běžného občana z toho nevyplývá nic, voda podle mě poteče a to lépe. Stejně to budou provozovat Českoskalické vodárny.

-          tranzitní doprava, úsekové měření, omezení dopravy, ostrůvky, zpomalovací retardéry, bude řešení? Úsekové radary dlouhodobě nechce Město Náchod, vyřizuje to Náchod 3, my nemáme silniční úřad, nechci rozšiřovat a zatěžovat náš malý úřad o detašované pracoviště silničního úřadu. Snažili jsme se s jinými obcemi (Červený Kostelec, Hronov, Police nad Metují), aby Město Náchod změnilo názor. Oficiální odpověď od starosty Náchoda není, ale slíbili, že to na radě města znovu projednají. O omezení tranzitu jsme jednali. Podle informací pana ředitele ze Saar Gummi v sezóně vyexpedují cca 100 kamionů denně. Omezení zákazu tranzitu se na ně nevztahuje. Tato doprava zde vždycky bude. My se snažíme zasadit o vybudování chodníků ve Zlíči, to je to, co samospráva může udělat pro zvýšení bezpečnosti ve Zlíči. Studii o měření rychlosti ve Zlíči a České Skalici jsme odeslali také do Náchoda. Zlíč je uzlem dopravy a stahuje všechna auta, co jedou z obchvatu. Ze Saar Gummi se vyexpeduje tak velký počet kamionu a nemají jinou únikovou cestu nežli přes nás. To jsou pádné argumenty, abychom tlačili, když ne na p. Birkeho, tak na správce komunikace, aby s tím něco udělal? Ano, tlačíme na to, aby se tato komunikace opravila. Jednali jsme o tom přímo na SÚS. Prý to není na generální rekonstrukci, ale je to o vyprojektování a schválení opravy dílčích úseků. Bylo by dobré tlačit na to, aby se opravila tato komunikace, ale mohly by se do toho přidat nějaké ty pasivní prvky, které by efektivně zpomalily průjezd Zlíčí? Součástí modernizace či rozšíření komunikace, by měly být i vjezdové zpomalovací brány.

-          oprava druhé části mostu přes Olešenku, kdy se to bude opravovat? SÚS přislíbili, že budou pokračovat v opravě, znova zaurguji.

-          cyklostezka – nové značení, prý bylo ze směru ze Zlíče do České Skalice zamítnuto? Co se týče značek, tak jednání jsou velmi problematické. Městská policie s p. Kultem vedla četnou a vášnivou diskuzi na toto téma, které značky povolí a které ne. Domnívám se, že to nyní visí na úřední desce. Snažíme se to dostat do dalšího kola.

-          autobusová zastávkabude součástí projektové dokumentace na chodníky.

-          zpomalovací zábrany na konci cyklostezky, umístění pro zvýšení bezpečnosti při vjezdu na komunikaci – podle mě úplně nenaplňují očekávání bezpečnosti, díky umísťování těchto prvků dochází k řadě úrazů.

-          ve spodní části pole p. Jiránka měl být vytvořen val, který v případě přívalových dešťů zamezí případným povodním u p. Bráta, manželů Jandových a továrny. Již zde má zaseto obilí, bude se to řešit? – Dělala se zde úprava kanalizace a úprava povrchu komunikace. Pošleme mu oznámení a pohlídáme vytvoření valu.

-          na začátku roku 2016 jsem se ptal na zastupitelstvu, jestli je možné nahlédnout do vyúčtování akce přístřešky separovaného sběru. Bylo mi odpovězeno, že akce není uzavřena, tak vyúčtování není k dispozici. Už je vyúčtování hotové? – Ano, je to hotové, je možné napsat žádost, která se předloží starostovi, já napíši, že souhlasím a udělá se to. Další možnost a to nejlegálnější by bylo sepsat žádost, která je v souladu se zákonem o poskytování informací, tím tento dotaz bude zařazen trvale do souborů žádostí a nikdo ho pak nemusí hledat. 

-          Na konci roku 2014 byl vytvořen rozpočtový výhled města na roky 2016-2018, bylo to schváleno zastupitelstvem. Může to někdo napadnout, že se neplní rozpočtový výhled? – Ne. Závazný rozpočet projednává a schvaluje zastupitelstvo. Rozpočtový výhled je jakýsi výhled, jak město plánuje hospodaření do budoucích let. Ukládá nám to zákon, abychom ho vyhotovili. Není tento výhled kontrolován, závazný je schválený rozpočet. Může být kontrolovat v první fázi finančním výborem a v konečné fázi občany. Za tři roky se mělo utratit cca 250 mil. Kč a z toho cca 137 mil. Kč v grantech. Na město z toho zbývá utratit cca 80 mil. Kč. Kde jste 1/3 z těch 80 mil. Kč utratili? Je to chodník do Zlíče, je to chodník další, jsou to všechny investiční akce, hlavně budování infrastruktury, vybudování cyklostezek. Na letošní rok je naplánováno okolo 90 mil. Kč, na příští rok okolo 140 mil. Kč. Máme 10 mil. Kč dotaci na stavbu a modernizaci školky v Křenkově ulici, 10 mil. Kč na pořízení dvou hasičských vozů. Letošní rozpočet odhaduji okolo 150 mil. Kč, z toho vychází na kapitálové výdaje okolo 50 mil. Kč. Proč v roce 2016 v akčním plánu bylo uvedeno 54 položek a z toho jenom co vím, tak jich 27 nebylo realizováno, co se teda s nimi stalo? Vy jste nesplnili polovinu věcí z akčního plánu. Vyhodnocení akčního plánu projednalo zastupitelstvo koncem roku a bylo by ideálně porovnat schválený akční plán a vyhodnocený akční plán. V rámci toho se schvaloval nový akční plán na další období. Některé akce nebyly přesunuty do dalšího akčního plánu, zkrátka zmizely. Můžete se za mnou zastavit a společně se na to podíváme, resp. pan tajemník a pracovnice, která to dělá. Já bych pouze řekl, že moje přítomnost a věci, které tady děláme, snažíme je řešit, až po budování infrastruktury, jsou důkazem toho, že zlepšujeme péči o tuto místní část a přál bych si, abyste si dnes z toho odnesli dobrý pocit.

-          oprava kanálů – sepsat a budeme to řešit.

 

* v bodu č. 2 jsou tučným písmem a kurzívy zvýrazněny témata a dotazy občanu. Běžným písmem jsou odpovědi Bc. Martina Staňka DiS.

 

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

- je možné na schůzi DK projednat trvalé zachování dopravního značení v Červeném Kostelci? Jsou zde umístěny značky pro přikázaný směr transitů přes Trutnov a také zákaz vjezdu nákladních automobilů převyšujících 10 tun v úseku mezi Červeným Kostelcem a Českou Skalicí. Vyjádření DK: DK doporučuje oslovit SÚS Královehradeckého kraje o trvalém umístění DZ v Červeném Kostelci. Jelikož se jedná o dopravní značení v jiném městě a o silnice III třídy, které jsou určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace ve vlastnictví kraje, DK nedoporučuje trvalé omezování dopravy na těchto silnicích.

- podél cyklostezky z České Skalice do Zlíče jsou místa, kde chybí živý plot. Tato místa jsou pro cyklisty nebezpečné. Bylo by možné provést výsadbu živých plotů v těchto místech? Vyjádření: Povodí Labe dosázet plot dle jejich pracovníka nechce, protože chtějí mít přístup k výpustem a případně k jejich průběžné údržbě. S panem Hrabíkem je domluveno provedení osetí kraje cyklostezky.

- projednat, zda by nebylo dobré dát na začátky cyklostezky odemykatelnou závoru případně sloupek z důvodu zamezení vjezdu automobilů? Vyjádření DK: Není zaznamenám žádný případ, že by po stezce jelo motorové vozidlo. Ze směru z Jiráskovy ulice je dodatkovou tabulkou určitým vozidlům vjezd povolen.

- zda by bylo možné doplnit na cyklostezce odpadkové koše? Je zde zanecháváno mnoho exkrementů. Vyjádření: Technické služby dodají 3 ks košů a jednu lavičku. Koše budou včetně držáků na pytlíky.

- proč v Stračím ocasu nemůže být svedena dešťová voda do kanalizace, popřípadě přímo do přivaděče? Kdy je stanoven termín dokončení studie odkanalizování tomto úseku. Vyjádření: Povodí Labe, vlastník přivaděče neuděluje souhlas s vypouštěním dešťových vod. Aktuálně jedná firma pověřená zpracováním dalšího stupně studie odvodu dešťových vod ze Zlíče s Povodím Labe, předběžná je dohoda, že by pod parkovištěm u Hotelu mohla být usazovací jímka a voda by následně mohla putovat do přivaděče.

- je problém se splaškovou kanalizací v tzv. Stračím ocasu. Je možné ji v tomto úseku zkontrolovat? Vyjádření: Dle sdělení ředitele vodáren aktuálně nejsou žádné problémy se splaškovou kanalizací v této části. Potíže mohou nastat pouze v případě, že bude hodně pršet a dojde k přepadu odpadu na čerpací stanici.

- potok Olešenka zapáchá, je kalná a občas s pěnou. Je to pravděpodobně z důvodu přetékající splaškové kanalizace. Může se provést kontrola? Vyjádření: Na základě Vašeho oznámení to řeší vodárny a pátrají po zdroji znečištění, bylo domluveno s p. Jarčuškou a p. Stehlíkem, že pokud budou svědky znečištění tak zavolají na dispečink vodáren, kde ověří funkčnost čerpacích stanic a zároveň případně na místě budou pátrat po zdroji znečištění.

- bylo by možné umístit na začátcích obce Zlíč orientační tabule měřící rychlost a při příjezdu od Červeného Kostelce, od České Skalice a na začátku Stračího ocasu. Vyjádření: Předáno do DK. p. Včelišovi, DK není proti, pouze upozorňuje na finanční stránku. Dále nám je doporučeno napsat toto přímo do našeho zápisu, jako návrh zařazení do rozpočtu města, následně by to měl projednat finanční výbor.

- bylo by možné pravidelně ošetřovat příkopy a žlabovky mezi bývalou školou a Hostincem na Králíku, včetně kanálů. Prosíme o zařazení do plánu údržby. Vyjádření: v jednání s TS a panem Tajemníkem.

- neposečená louka parcela č. 259/8, 259/7 a 258/1, katastrální území 621749, LV 2970, Horynová Kamila a Macek Filip, Bylo by možné vyzvat majitele pozemku k nápravě. Vyjádření: Jedná se o soukromé pozemky a je věc vlastníka jak udržuje svůj pozemek nebo spíše je to o sousedských vztazích. V minulosti zastupitelstvo obce tuto problematiku řešilo a nikdy nebo přijímáno opatření, které by směrovalo k regulaci sekání trávy na soukromých pozemcích. Zkuste se se sousedy dohodnout.

- bylo by možné provést sečení trávníků podél trasy „F“, popř. provést výsadba nové trávy? Vyjádření: Předáno na TS a odbor majetku.

- trasa „F“ propadá se tady asfalt, ujíždějí obrubníky, je možné uplatnit reklamaci? Vyjádření: Prověří odbor majetku p. Ravinger. Společně jsme prošli uvedená místa a dohodli jsme se, že tato místa společně projdeme ještě po zimě a případně se to bude řešit reklamací.

- bylo by možné umístit na parkoviště (přes sezónu), které má pronajaté Město ČS od pana Tylše, mobilní WC? Vyjádření: Zatím není potvrzeno, zda bude parkoviště v provozu i příští rok (smlouva s p. Tylšem byla pouze na část roku 2016), město má zájem ji prodloužit. Pokud dojde k dohodě na pronájmu, je umístění ekologického WC logickým krokem.

- rozpadá se info tabule 1866 vedle autobusové zastávky ve Zlíči. Je možné ji opravit? Vyjádření: Odesláno oznámení o stavu tabule vlastníkovi, kterým je Komitét pro udržování památek.

- proč neprobíhá úprava náměstí v České Skalici? Vyjádření: Dotaz nesouvisí s činností OV Zlíč.

 

K bodu č. 4 – Doplnění návrhu rozpočtu pro rok 2017

Dne 19. 7. 2016 OV předal na podatelnu Města Česká Skalice návrh do rozpočtu pro rok 2017. Tento návrh chceme rozšířit o jeden bod, tj. o výdaj a následně umístění orientačních tabulí měření rychlosti v místní části Zlíč. Jedná se o tři místa, při vjezdu do místní části Zlíč ve směru od Červeného Kostelce, od České Skalice a na začátku tzv. Stračího ocasu.

Tento bod byl dne 21. 11. 2016 DK projednán a schválen, resp. DK není proti návrhu umístění orientačních tabulí měření rychlosti v místní části Zlíč (viz zápis DK č. 07/2016).

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 17/25/III/2017:

Osadní výbor Zlíč na své 9. schůzi dne 8. 2. 2017 projednal a navrhuje Zastupitelstvu města Česká Skalice, aby projednalo a schválilo výdaj a následně umístění orientačních tabulí měření rychlosti v místní části Zlíč. Jedná se o tři místa, při vjezdu do místní části Zlíč ve směru od Červeného Kostelce, od České Skalice a na začátku tzv. Stračího ocasu.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 5 – zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

V jednacím řádu OV Zlíč je psáno, že OV musí předložit zprávu o činnosti OV Zlíč za uplynulý rok. Předsedou OV byl předložen návrh zprávy. Na podobě zprávy se členové shodli a bude i schválen.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 17/26/III/2017:

Osadní výbor Zlíč na své 9. schůzi dne 8. 2. 2017 projednal a schvaluje navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2016 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 6 – Diskuze

-          zaurgovat opravu mostu přes Olešenku

-          pokusit se zajistit dopravní značení pro chodce ze Zlíče do České Skalice

-          vyznačení zastávky pro autobusy ve směru ze Zlíče do České Skalice

-          komunikace p. Rückela je velmi využívána a auta zde jezdí velmi rychle. Informovat p. Rückela, aby nějak zajistil omezení rychlosti na jeho komunikaci.

-          zajistit překontrolování funkčnosti přečerpávacích šachet za deště v celé části Zlíč

-          na Ostaši je nalomená (uhnilá) větev třešně, by mohla ohrozit  svým pádem chodce, pohybující se na komunikaci pod ní. Zjistit vlastníka pozemku a provést nápravu.

K bodu č. 7 – Vyjádření k návrhu koupě pozemků p. č. 191/120 a p. č. 191/21

Dne 6. 2. 2017 nám od paní Karáskové (odbor investic a správa majetku – pozemky) přišly podklady k vyjádření k návrhu koupě pozemků p. č. 191/120 a p. č. 191/21.

 

Vyjádření OV Zlíč: OV Zlíč vítá aktivity investora p. Rückela v oblasti výstavby v lokalitě Zlíč, v současné době je však pro OV Zlíč prioritou snaha Města Česká Skalice realizovat projekt vybudování chodníků v této místní části, který významnou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel a návštěvníků Zlíče.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 8. schůzi dne 8. 2. 2017:

 

I. Projednal a navrhuje:

usnesení 17/25/III/2017 Zastupitelstvu města Česká Skalice, aby projednalo a schválilo umístění orientačních tabulí měření rychlosti v místní části Zlíč. Jedná se místa při vjezdu do místní části Zlíč ve směru od Červeného Kostelce, České Skalice a na začátku tzv. Stračího ocasu.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Projednal a schvaluje:

usnesení 17/26/III/2017 navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2016 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

III. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby zajistil dotaz na vodárny, zda je možné platit zálohově vodné a stočné a kolik by stálo rozšíření software pro vybírání záloh.

2.      předsedovi OV, aby zajistil předání soupisu poškozených kanálů po Zlíči a požádal o jejich opravu.

3.      předsedovi OV, aby zajistil odpovědi k 4. bodu – Diskuze.

 

 

IV. Přílohy:

1.       Prezenční listina

2.      Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

 

 

 

Zápis ověřen dne: 20. 2. 2017