Zápis ze schůze Osadního výboru Zlíč konané dne 8. 1. 2019

v 18.00 hodin v hotelu Holzbecher

 

 

 

Přítomni:      Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Vladimír Roubal, Radek Zelený, Leo Pavel a

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     ---

Neomluveni:            ---

 

Na začátku bylo přítomno 5 členů OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV. Dle prezenční listiny bylo přítomno 5 členů Osadního výboru, tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)        Zahájení a volba komisí

2)        Informace z jednání na MÚ a základní pravidla jednání OV

3)        Zpráva o činnosti OV za rok 2018

4)        Diskuze

 

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Vladimír Roubal

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Informace z jednání na MÚ a základní pravidla jednání OV

-       dne 4.1.2019 proběhlo jednání na MÚ České Skalice. Přítomni jednání byli Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Jana Horáková, Petr Vlček DiS. a Radko Ivan. Jednalo se o:

-          projektu chodníku v tzv. Stračí ocas napojující se na chodník vedoucí k Vilémově mostu. Projekt nyní čeká na schválení p. Kulta. Bylo zde problematické místo mezi mostem a hotelem Holzbecher, kde se v projektové dokumentaci mírně upravilo vybočení (rozšíření) do vozovky. Pokud po schválení někdo podá připomínku, tak se OV zapojí do jednání o shodě s příslušnými stranami. Veřejné osvětlení je zakresleno v projektové dokumentaci, ale pouze v úseku tzv. Stračího ocasu. Je nutné zkontrolovat celkově veřejné osvětlení a případně dát návrh na doplnění nového stožáru veřejného osvětlení nebo doplnění o výložník na stávající stožár.

-          úsekovém měření, je potřeba znovu apelovat na náchodského starostu p. Birke, aby se instalovalo úsekové měření. Důvodem je stále klesající bezpečnost provozu a obyvatel v místní části Zlíč. Aut přibývá, jak osobních, tak zejména nákladních. Zvýšený počet nákladních aut je způsobeno rozšiřováním průmyslové zóny v Červeném Kostelci, což má dopad i na životní prostředí. Apelovat by měli i starostové okolních obcí. Pro zajímavost, dne 20.12.2018 napsal Krkonošský deník článek o úsekovém měření ve Dvoře Králové nad Labem a okolí. Přibydou nová měřená místa (nyní jich je 8 a bude jich 12). Celý článek naleznete na stránkách: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/radaru-bude-vic-ve-dvore-kralove-i-v-okoli-20181220.html

-       schůzky OV by se měly konat cca 4x za rok (začátkem roku, před velkými prázdninami, po velkých prázdninách a koncem roku). V případě nutnosti se může počet měnit.

-       vždy na první schůzi OV v novém roce bude pozván starosta (Ing. Zuzana Jungwirthová)

-       navržený termín další schůze je 12.2.2019 v 18 hodin v hotelu Holzbecher.

-       po schůzi OV bude vytvořen zápis, který musí projít kontrolou a popřípadě se doplnit. Po schválení bude předán předsedou OV na podatelnu MÚ v České Skalici a kopie bude doručena finančnímu odboru.

-       s MÚ bude jednat zejména předseda, členové OV se budou podílet na řešení problémů a úkolů

-       prohlášení členů byla vyplněna a budou předána na účtárnu MÚ

 

 

K bodu č. 3 – Zpráva o činnosti OV za rok 2018

-       Předsedou OV byl předložen návrh zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2018. Na podobě zprávy se členové shodli a bude i schválen.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 01/2019:

Osadní výbor Zlíč na své 1. schůzi dne 8. 1. 2019 projednal a schvaluje navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2018 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-       zprovoznění veřejného osvětlení v nové zástavbě p. Rückela ve Zlíči (par. č. 191/21) bude řešeno s p. Rücklem, městem a TS

-       znečištění vozovky a s tím spojené ucpávání dešťové kanalizace mezi bývalou školou a restaurací Na Králíku (souběh par. č. 399/1 a par. č. 404) bude řešeno s Českoskalickými vodárnami, městem a TS

 

 

 

Osadní výbor Zlíč na své schůzi dne 8.1.2019:

I. Projednal a schvaluje:

usnesení 01/2019 navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2018 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Ukládá:

  1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi

 

III. Přílohy:

  1. Prezenční listina
Zápis o činnosti OV Zlíč za rok 2018