Zápis ze schůze Osadního výboru Zlíč konané dne 12. 2. 2019

v 18.00 hodin v hotelu Holzbecher

Přítomni:      Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Vladimír Roubal, Radek Zelený, Leo Pavel a

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     ---

Neomluveni:            ---

 

Zúčastnění:  27 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku bylo přítomno 5 členů OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče, starostku České Skalice Ing. Jungwirthovou a Ing. Horákovou (z odboru investic a správy majetku). Dle prezenční listiny bylo přítomno všech 5 členů Osadního výboru, tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)        Zahájení a volba komisí

2)        Starostka Ing. Jungwirthová – seznámení s plány města pro rok 2019

3)        Kontrola usnesení a úkolů

4)        Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radek Zelený

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

K bodu č. 2 – Starostka Ing. Jungwirthová – seznámení s plány města pro rok 2019

-       proběhlo jednání se senátorem Mgr. Červíčkem, který má na starosti dopravu a mimo jiné se řešila silnice z České Skalice do Červeného Kostelce. V první ½ roku 2019 bude vypsáno výběrové řízení na projektanta stavby, dokončení projektové dokumentace by mělo být do konce roku 2019, ale není vyloučeno, že se termín prodlouží až o jeden rok. Pokud bude vše probíhat bez komplikací, tak stavební povolení by mohlo být v roce 2021. Předpokládaná cena jenom za projekt je 4 mil. Kč. Odhad na realizaci 171 mil. Kč. Zahájení stavby 2022 a dokončení 2025. Do této doby bude stav vozovky monitorován, udržován a zjištěné závady budou odstraňovány.

-       chodník od Stračího ocasu po most za Holbecherem, je zhotovena projektová dokumentace včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Řeší prostor parkoviště před Hotelem Holzbecher, autobusové zastávky, místa pro přecházení. V dokumentaci se ještě upravovala část chodníku v zatáčce u mostu, aby nezasahovala na soukromý pozemek. Nyní se musí ještě podepsat smlouva se SÚS HK, po návrhu a dohodě se muže vydat stavební rozhodnutí, které je na dva roky a případně se může před vypršením termínu prodloužit, popřípadě se dá začít stavět, např. veřejným osvětlením. Územní rozhodnutí by mohlo být v červnu 2019. Až bude prováděcí dokumentace, tak z ní vyplyne rozpočet (investiční náklady) a pak se rozhodne, zda se tato částka najde v rozpočtu města. Předpoklad získání stavebného povolení je v roce 2020 a pokud by tedy peníze v rozpočtu města našly, tak by se v tomto roce mohl chodník začít stavět. Následné vybudování chodníku za mostem ztroskotalo na problémech vlastníků dotčených pozemků. Bylo by dobré znovu vyvolat jednání ohledně odkoupení části pozemků pro umístění chodníku a domluvit se na přijatelné formě pro obě strany.

-       měření rychlosti – bude se pořizovat informativní radar, který bude umístěný směrem od České Skalice. Společně se starosty okolních obcí proběhlo jednání s p. Birkem ohledně úsekového měření. P. Birke není nakloněn k pořizování úsekového měření, je to drahé, došlo by k navýšení dokumentace a pracovních sil. Podepisovala se žádost svazku obcí o přehodnocení tohoto názoru. Máme možnost si vypůjčit mobilní měřící zařízení a Městská policie může měřit a vybírat pokuty.

-       dotaz k chodníku Stračí ocas – je možné veřejné osvětlení vyjmout z projektu za účelem jeho realizování ještě v letošním roce? Prověřit, zda lze projektovou dokumentaci rozdělit, o kolik by se navýšila realizace a zda občané Stračího ocasu jsou pro toto rozdělení s upřednostněním nejprve fáze realizace veřejného osvětlení a teprve potom realizaci chodníku.

-       dotaz – je možné omezit průjezd Zlíčí pro kamiony? Vyjádření MP: Dle sdělení SÚS a DI PČR je to veřejná krajská sinice III třídy, určená pro tento provoz, nelze jen tak omezovat dopravu.

-       dotaz – je možné doplnit důraznější značení, aby lidé využívali cyklostezku a ne silnici na cestě do Zlíče? Vyjádření MP: Stezka pro chodce a cyklisty - společná, označená z obou stran. Ze strany od České Skalice je značka se šipkou vpravo chodce a cyklisty navádějící na stezku. Další naváděcí dopravní značky na stezku (jak ze směru od České Skalice, tak i ze Zlíče) byly DI PČR zamítnuty a to z důvodu nebezpečí, že nebudou navádět chodce někam, kde nejsou chodníky. Takže až bude vybudován chodník na Stračím ocasu, dopravní značky budou. Asi by nebyl problém místa označit navádějícími turistickými značkami.

-       dotaz – Nevíte, jestli u silnice směrem na Zlíč byly někdy po pravé straně příkopy? Vyjádření MP: Dle sdělení bývalého nejdéle sloužícího strážníka, prý byly.

-       dotaz – Je možnost vyčlenění pruhů nebo lávky u Vilémova mostu? Vyjádření MP: Řešili jsme s p. Kultem vyčlenění pruhů pro chodce na Vilémově mostě, betony, čáry atd., vše zamítl, z důvodu zúžení mostu, bezpečnost silničního provozu. Nainstalovaly se před most značky „Přednost před protijedoucím vozidlem a Přednost protijedoucích vozidel, zúžení vozovky“. Další návrh byl omezení rychlosti. Dopravní komise několikrát navrhovala radě města ideální řešení a to lávku pro pěší, vedle Vilémova mostu. Z mého pohledu, ano lávka by byla super, na druhou stranu, nevím, že by tam byla někdy dopravní nehoda. Když vyznačím na most čáru pro chodce, budou se cítit, jako by měli přednost před vozidly a nechají se klidně přejet, takto se rozhlédnou a dávají si POZOR.

-       podána pochvala za formát a distribuci Českoskalického zpravodaje. Ohlas obyvatel Zlíče je kladný. Větší písmo chválí zejména senioři. I formát A4 a zpracování je lepší. Zpravodaj se distribuuje do každé domácnosti, kde je umístěna poštovní schránka.

-       veřejné osvětlení v lokalitě Rückel, učinily se poslední kroky ke spuštění veřejného osvětlení, které by mělo být TS zprovozněno.

-       pěšiny v Ratibořicích – bylo by dobré, aby se tyto pěšiny opravily a zasypaly štěrkem, aby zde nebylo bláto a kaluže, protože nejen návštěvníci Ratibořic, ale i místní obyvatelé je velice využívají.

-       paní starostka Jungwirthová s kolegyní p. Horákovou poděkovaly za pozvání a chtěla by přijít i na další schůzi, která by měla být pravděpodobně před letními prázdninami.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

1.    pročištění odpadní truby dešťové kanalizace vedle domu č.p. 51 (p. Pavel). Stav: Na základě dohody v OV proběhlo jednání (začátkem ledna 2019) mezi zástupcem OV p. Pavlem a vedoucím VAK Česká Skalice p. Bednářem s tím, že svod dešťové vody není v gesci VAK a je nutné se obrátit na TS České Skalice. Dále bude probíhat jednání s TS.

-       instalovat stržený okap u domu č.p. 14 (pí. Kosinková, v místě od Olešenky k bývalé škole). Dešťová voda ústí přímo na chodník a v zimním období bude velice nebezpečné procházet v tomto úseku. Stav: Zatím nevyřešeno.

-       prokonzultovat a navrhnout vyznačení míst pro přecházení ve Zlíči včetně vodorovného dopravního značení (pozor děti / chodci). Stav: V jednání.

-       doplnit odpadkové koše na cyklostezku. Stav: Zažádáno.

-       zauvažovat nad lepší variantou zpomalovací zábrany na cyklostezce. Stav: Zatím se nepřišlo na lepší variantu.

-       doplnění výložníků veřejného osvětlení. Stav: Navrhujeme doplnit dva výložníky (viz příloha č. 2), jeden u mostu vedle p. Tylše a druhý u bývalé školy.

 

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-       upozornit TS na jarní sečení břehu mezi bývalo školou a Hostincem na Králíku a také směrem na Ostaš.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 1. schůzi dne 12. 2. 2019:

I. Ukládá:

  1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi a v případě usnesení nového osadního výboru Zlíč zajistil předání veškerých podkladů.

 

II. Přílohy:

  1. Prezenční listina
Doplnění výložníků veřejného osvětlení