Zápis č. 12 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 14. 2. 2018

Přítomni:       Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt, garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni: ---

 

Zúčastnění:   20 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)        Zahájení a volba komisí

2)        Starosta Bc. Staněk – seznámení s plány města pro rok 2018 týkající se Zlíče

3)        Kontrola usnesení a úkolů

4)        Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2017

5)        Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Jaroslava Pavlová

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – starosta Bc. Staněk – seznámení s plány města pro rok 2018 týkající se Zlíče

- pan starosta se vzhledem k onemocnění ze schůze OV omluvil. Přislíbil, že se zúčastní příští schůze.

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

- požádat o zaslání dokumentu k vyjádření DI PČR týkající se zamítnutí osazení dopravními značkami navádějící chodce ze Zlíče do České Skalice přes cyklostezku (viz k první kontrole usnesení a úkolů v 2. bodě) Vyjádření DK: Písemné vyjádření od p. Kulta DK nemá, jelikož toto značení bylo zamítnuto ústně.

- opětovně zažádat o informace ke stavu akce chodníku v Stračím ocasu, včetně souvisejících termínů. Vzhledem k nebezpečnosti tohoto úseku, někteří obyvatelé stračího ocasu navrhují a žádají o umístění provizorního osvětlení či vybavením čelovkami a baterkami. S problémem Stračího ocasu souvisí i dotaz Ing. Haucka. Vyjádření starosty: V současné době je v přípravě druhé kolo výběrového řízení, v prvním kole se přihlásil pouze Ing. Hauck, jeho nabídka bohužel neodpovídala tomu, aby bylo možné uzavříti smlouvu – za mne bohužel, protože díky místní znalosti by určitě danou stavbu zvládl kvalitně připravit i ve spolupráci s OV. Další postup: Kontaktovala nás Ing. Horáková ohledně schůzky a případné úpravy zadávací dokumentace. Město zaslalo upravenou zadávací dokumentaci. OV předal městu doplňující otázky, na které dostal odpovědi. Po závěrečném prozkoumání zadávací dokumentace, včetně doplňujících odpovědí města, se OV vyjádřil tak, že v této chvíli se mu to zdá přijatelné.

- zajistit úklid po firmě, která opravovala most přes Olešenku, zůstal zde odpad (viz příloha č.2). Vyjádření starosty: Informaci na vlastníka komunikace předá odbor investic a majetku.

- instalované informativní radary jsou seřízeny na neodpovídající rychlost, tj. cca na 50 km/h. Zažádat o změnu nastavení na 40 km/h. Možnost posunutí radaru, který je umístěn hned za zatáčkou. Vyjádření starosty: Tento stav byl reklamován, mnou osobně, ihned po instalaci. Umístění radaru prosím řešte přímo s velitelem MP. Vyjádření DK: Umístění radaru bylo konzultováno ještě před instalací s OV. Radary jsou seřízené.

- zažádat o umístění omezení rychlosti na Vilémův most a doplnění vodorovného značení pro bezpečnější chůzi chodců. Není zde žádné omezení a bylo by vhodné, aby pro vyšší bezpečnost bylo za Vilémův most směrem k Ratibořicím např. posunuto značení začátek/konec obce spolu se značením zóny 40 km/h. - zvýšený pohyb chodců. Vyjádření starosty: Není problém s projednáním opatření, napište prosím návrh do dopravní komise. Další postup: OV předal DK žádost a návrh řešení omezení na Vilémově mostě. Vyjádření DK: DK projednala a nedoporučuje návrh Osadního výboru ve Zlíči na Vilémově mostě vyznačit pruh pro chodce vodorovným dopravním značením č. V1b (dvojitá podélná čára souvislá), protože využití je nevhodné. DK nedoporučuje ani jiné VDZ, protože by akorát mátlo chodce, které by v domnění, že se pohybují ve vyznačeném pruhu pro chodce svou nepozorností ohrožovali sami sebe. Členové DK také nedoporučili instalaci jiných svislých dopravních značek u Vilémova mostu, ale podpořili instalaci nové lávky vedle mostu, po které by chodci mohli bezpečně přecházet. Další postup: Vznesen dotaz na DK, jak chtějí podpořit výstavbu nové lávky? Dále OV nesouhlasil s vyjádřením DK. Dne 13. 2. se celá situace řešila na místě. Došli jsme společně ke shodě, že bude zažádáno o omezení rychlosti od Ratibořic 70 km/h a před mostem na 50 km/h a ze strany Zlíče také. DK to znovu zahrne do bodu jednání a podpoří toto značení.

- zkontrolovat a opravit osvětlení směrem na Ostaš, je zde nefunkční veřejné osvětlení. Vyjádření starosty: Předán požadavek na TS, případně prosím příště přímo vy nebo občané mohou zavolat na číslo TS 604 613 920, než se informace přes schůzi OV, zápis a přečtení starostou dostane k pracovníkům TS, tak může být již světlo opraveno – chodit po tmě není nic příjemného a ani bezpečného.

- požádat o zajištění zimní údržby v obci včetně úseku vyznačeném v příloze č. 3. Vyjádření starosty: Požadavek předán na TS.

- vzhledem ke zvýšenému silničnímu provozu, způsobeném opravou komunikace v Náchodě, došlo a stále dochází k poškozování komunikace mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, žádáme o uvedení této komunikace min. do původního stavu, případně k realizaci kompletní opravy tohoto úseku. Vyjádření starosty: Město zadokumentovalo a sepsalo všechny závady způsobené dopravou (kamiony) a žádost byla odevzdána společně s žádostmi města Náchod a Červený Kostelec na ŘSD. Příslib ŘSD, resp. dodavatelské firmy je příští rok (tj. v roce 2018) provést opravy. Rozsah oprav ze strany ŘSD není v současné době městu znám.

- umístit na obě kontejnerová stání ve Zlíčí tabule (cca A3), které by sloužily k vylepování informací o hlášených odstávkách elektrické energie a vody, zároveň informovat o nových místech výlepu patřičné organizace (viz příloha č.4) Vyjádření starosty: Tabulky zadány do výroby na TS, kolegové z odboru majetku zašlou informaci na společnost ČEZ a ČSV.

- zjistit, zda by byla možnost dostávat informace o odstávkách elektrické energie a vody e-mailem.

Vyjádření starosty: Obraťte se prosím, s žádosti na správce ČEZ a ČSV. Vyjádření ČEZ: Je nutné mít registraci do ČEZ ON-LINE (www.cez.cz) a v aplikaci službu aktivovat. Službu mohou využívat pouze zákazníci společnosti ČEZ Prodej. Po registraci si dát POŽADAVKY – SLUŽBY – ZASÍLÁNÍ O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKÁCH – potvrdíte odběrné místo – VYBRAT – ZASÍLAT UPOZORNĚNÍ – zadat e-mail nebo mobil – ZMĚNIT – ANO-ULOŽIT NASTAVENÍ. Zákazníci ostatních distributorů elektřiny mohou využít formulář na stránkách společnosti ČEZ Distribuce (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html), kde po zadání lokality odběru se mohou dozvědět termíny odstávek pro nadcházejících 20 dnů.  Vyjádření ČSV: Informace o odstávkách chtějí posílat prostřednictvím SMS, v současné době získávají informace ohledně telefonních číslech pomocí dotazníku a po dosažení zhruba 80-ti % začnou zákazníky informovat touto formou.

- na městem pronajatém parkovišti (od pana Tylše) jsou velké kaluže, které je potřeba min. vysypat drtí (viz přílohač.5). Vyjádření starosty: Požadavek předán na TS.

- již po několikáté žádáme o opravu svodu dešťové vody v zatáčce u hotelu Holzbecher, kdy za deště se vytvoří velká kaluž, která se zde drží až dva dny a zasahuje téměř do poloviny komunikace a chodci se tam musejí vyhýbat a tím ohrožují své životy (viz příloha č. 6). Vyjádření starosty: Město opakovaně řeší tuto záležitost se správcem komunikace SUS – v minulosti byla provedena pracovníky SUS drenáž, i na základě Vašeho podnětu jim bude zaslána opětovná žádost o nalezení technicky vhodného řešení odvodnění komunikace, která je v majetku Královehradeckého kraje. Vyjádření SUS: Závada odvodnění bude odstraněna prodloužením stávající již uložené a funkční drenáže, termín v závislosti na počasí nejpozději do 30. 4. 2018. Komplexní řešení celé oblasti křižovatky a navazujících úseků předpokládáme v rámci zamýšleného zřízení chodníku v uvedené lokalitě, případně uvažované rekonstrukce silnice III/3049 (Červený Kostelec – Česká Skalice).

- nepřiměřená zátěž cesty od p. Tylše směrem k pí. Adámkové. Tato cesta je ze strany p. Čecha velice zatěžována a v období sklizně je extrémně zatěžována. Je nutné najít vhodné řešení omezení provozu. Zajistit opravu této cesty. Cca před dvěma měsíci psal p. Genrt panu tajemníkovi Ing. Novákovi ohledně této věci a doposud nedostal odpověď. Vyjádření starosty: Proběhlo i na základě přání občanů několik opakovaných kontrol městskou policií, dále byla po dobu 1,5 měsíce umístěna na komunikaci fotopast a žádné porušení nebylo zaznamenáno. Městská policie ověřovala i oznámení, na používání zadní brány k JZD těžkou technikou, ale ani to se neprokázalo, takže nebyla zjištěna žádná dlouhodobá a systematická porušení zákazu. Dále se celou záležitostí zabývala i dopravní komise. Provedl jsem kontrolu komunikace pana tajemníka, který eviduje poslední žádost (mailovou) od p. Genrta 13. 12. 2016 ve věci opravy VO. Jednání ve věci komunikace proběhlo s p. Genrtem telefonicky, jak přes pana tajemníka, tak i přes MP. Oba dva kolegové průběžně řeší jeho stížnosti. Písemnou žádost p. Genrta pan tajemník neeviduje o co se mělo jednat a kdy a jakou formou byla podána? Další postup: p. Genrt poslal na město fotodokumentaci o zmíněném porušování. Vyjádření starosty: Děkujeme za oznámení o porušování dopravních předpisů. Vámi pořízená dokumentace je nejlepším možným podkladem pro další šetření. Navštíví Vás zástupce městské policie a provede identifikaci dnů a časů kdy došlo k porušení, dále od Vás pořídí fotokopie obrazové dokumentace pro další šetření a identifikace vozidel. Pokud dojde ke zjištění porušení dopravních předpisů a bude možné jej oznámit jako přestupek, tak tak učiní. Dále po doložení těchto skutečností proběhne jednání s p. Čechem, kterého budou muset vyslechnout a dále ho i na základě důkazů od Vás upozorníme na dodržování dopravních předpisů. Dále odpovědi na vaše konkrétní dotazy: Město Česká Skalice nemůže nikoho nutit ke stavebním úpravám na soukromém majetku. Poškozování obecních komunikací je závažný problém a pokud je možné dohledat viníka, tak se při zjištění poškození město domáhá opravy na zodpovědné osobě. Viz například v minulosti cesta v Ratibořicích. Zkoumání poškození bude předmětem návštěvy policie a vašeho svědectví. Mohu Vám doporučit hlavně to, abyste ihned při zjištění porušování dopravních předpisů, volal hlídku městské policie na tel. 602 450 656 nebo v době kdy neslouží přímo na státní policii. I na základě vašeho oznámení a svědectví může řešit případné porušení dopravních předpisů ihned a to i s dostižením viníka.

K bodu č. 4 – Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2017

- Předsedou OV byl předložen návrh zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2017. Na podobě zprávy se členové shodli a bude i schválen.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 18/27/IV/2018:

Osadní výbor Zlíč na své 12. schůzi dne 14. 2. 2018 projednal a schvaluje navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2017 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 5 – Diskuze

-       na komunikaci od p. Tylše k pí. Adámkové se zhoršil stav. Přikládáme fotodokumentaci (příloha č. 3.), kde jsou vidět výtluky a propady vozovky a krajnice. Žádáme o opravení této komunikace a o omezení vjezdu nákladní dopravy. Dále žádáme o překontrolování svislého dopravního značení, kde je sice omezena hmotnost vozidel, ale zároveň je zde umístěna i značka dopravní obsluze vjezd povolen, což není v tomto případě vhodné řešení. Díky této kombinaci se komunikace ničí a finanční částka, která byla vynaložena na částečné vybudování nového potahu a případné další opravy, byla tedy zbytečná.

-       v 11. zápise OV bylo apelováno na TS, aby do zimní údržby byla zahrnuta komunikace (viz příloha č. 3 z 11. schůze OV). Bohužel se tak nestalo. Žádáme tedy znovu o zahrnutí tohoto úseku do zimní údržby. Doporučuji, až bude sníh, tak se sejít s pracovníky TS a ukázat jim místa ve Zlíči, která jsou vhodná pro údržbu.

-       před zastávkou ve Zlíči se tvoří kaluž a bláto (fotodokumentace – příloha č. 4). Žádáme TS o vyspravení drtí.

-       chtěl bych se zeptat, zda Město neuvažuje o poskytnutí kompostéru, které by snížili zatíženost sběrnému dvoru?

-       nedávno a už po několikáté se stala dopravní nehoda, kdy z důvodu nedodržení maximální povolené rychlosti v obci a nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky dostalo auto smyk a zničilo plot u domu č. p. 7. Navrhujeme, aby DK projednala možnost předejití tomuto poškozování majetku, např. umístěním svodidel u č. p. 7 (aby ale byla zároveň umožněna chůze chodcům z důvodu neexistujícího chodníku), či jiného vhodného řešení, které zabrání ohrožení zdraví procházejících chodců a ochranu majetku, př. obnovení úvah o možnosti zřízení úsekového měření rychlosti v obci, kterou OV již několikrát bezvýsledně navrhoval (např. ve spolupráci s obcemi Žernov a Červená Hora).

-       navrhujeme doplnění stávajících odpadkových košů ve Zlíči držáky sáčků na psí exkrementy a zajištění jejich pravidelného doplňování sáčky.

-       navrhujeme kontrolu stavu Vilémova mostu. Jsou zde zjevné praskliny.

-       pro zajištění bezpečnosti provozu by bylo dobré vybudovat lávku pro pěší vedle Vilémova mostu. Navrhujeme, aby se touto myšlenkou zabývalo Město a učinilo patřičné kroky.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 12. schůzi dne 14. 2. 2018:

 

I. Projednal a schvaluje:

usnesení 18/27/IV/2018 navrženou podobu zprávy o činnosti OV Zlíč za rok 2017 (viz příloha č. 2).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Ukládá:

  1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi.

 

III. Přílohy:

  1. Prezenční listina
  2. Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2017
  3. Fotodokumentace
  4. Fotodokumentace

 

 

Zápis ověřen dne: 19. 2. 2018