Zápis č. 13 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 15. 5. 2018

Přítomni:       Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt, garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni: ---

 

Zúčastnění:   24 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)        Zahájení a volba komisí

2)        Starosta Bc. Staněk – seznámení s plány města pro rok 2018 týkající se Zlíče

3)        Kontrola usnesení a úkolů

4)        Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Jiří Genrt

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – starosta Bc. Staněk – seznámení s plány města pro rok 2018 týkající se Zlíče

-       pan starosta poděkoval za pozvání na schůzi OV, konstatoval, že se se blíží konec volebního období, tím i konec OV, zastupitelstvo se sejde ještě dvakrát. Pochválil účast místních obyvatel na schůzích OV, což dokazují velké účasti a zájem o dění ve Zlíči. Shrnul vše, co se událo za volební období, jako je např. cyklostezka (chodník) do Zlíče; vojenský hřbitov byl převeden do majetku města (proběhne jeho revitalizace); vybudoval se nový vodovod; probíhá projektování chodníku ve Stračím ocasu, měla by proběhnout schůzka projektanta, města, OV a obyvatel Zlíče (do konce června); vznikl chodník k Vilémově mostu; město chce podporovat nové obytné lokality; pokud to bude možné, tak by se mohla udělala nová lávka vedle Vilémova mostu; pronájem plochy na bezplatné parkování; bude se opravovat hasičská zbrojnice; je zrekonstruovaná cesta na Ostaš; bude podána žádost na opravu komunikace Česká Skalice – Červený Kostelec (předpoklad realizace 2021), umístění rychloměrů.

-       poděkoval místním hasičům a také OV Zlíč za výbornou spolupráci

-       všeobecně pan starosta nemohl nic přislíbit na nadcházející roky s odůvodněním konce volebního období

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

-       na komunikaci od p. Tylše k pí. Adámkové se zhoršil stav. Přikládáme fotodokumentaci (příloha č. 3.), kde jsou vidět výtluky a propady vozovky a krajnice. Žádáme o opravení této komunikace a o omezení vjezdu nákladní dopravy. Dále žádáme o překontrolování svislého dopravního značení, kde je sice omezena hmotnost vozidel, ale zároveň je zde umístěna i značka dopravní obsluze vjezd povolen, což není v tomto případě vhodné řešení. Díky této kombinaci se komunikace ničí a finanční částka, která byla vynaložena na částečné vybudování nového potahu a případné další opravy, byla tedy zbytečná. Vyjádření DK k překontrolování svislého dopravního značení: Dopravní komise nevidí důvod měnit současné dopravní značení, jelikož majitelům polí a pozemků musí být umožněn přístup k těmto nemovitostem. Vyjádření starosty: Dojde k vytyčení pozemků podél komunikace a vykácení stromů a zeleně na kterou upozorňoval p. Genrt s p. Tylšem na pozemcích města, tak aby se co nejvíce omezilo přejíždění krajnic. Proběhla schůzka s p. Čechem, zadní brána z areálu vede na pozemky, na kterých hospodaří p. Jiránek, včetně seníku a nemůže mu přes pole přejíždět, aby mu nepoškodil úrodu. Ověřil jsem u něj techniku, kterou jezdí a mohu potvrdit, ze tvrzení obyvatel Zlíče, že zde jezdi 70ti tunové soupravy není pravdivé, reálně tam jezdí technika, která váži výrazně méně než polovinu z Vámi uváděné váhy. Do budoucna existuje možnost vybudovat novou bránu z areálu, ale je nutné ji nechat ze strany p. Čecha povolit a přes soukromé pozemky (p. Tylš) přivést na komunikaci z druhé strany, dále je s tím spojeno nutné řešení dešťových vod vyvedených z areálu (investice) a souhlas vlastníků pozemku s tímto sjezdem.

-       v 11. zápise OV bylo apelováno na TS, aby do zimní údržby byla zahrnuta komunikace (viz příloha č. 3 z 11. schůze OV). Bohužel se tak nestalo. Žádáme tedy znovu o zahrnutí tohoto úseku do zimní údržby. Doporučuji, až bude sníh, tak se sejít s pracovníky TS a ukázat jim místa ve Zlíči, která jsou vhodná pro údržbu. Vyjádření TS: Vzato na vědomí, bude se řešit opět v zimním období.

-       před zastávkou ve Zlíči se tvoří kaluž a bláto (fotodokumentace – příloha č. 4). Žádáme TS o vyspravení drtí. Vyjádření starosty: Zadáno v úkolech na TS, případně se prosím spojte s pracovníky a domluvte se, které místo je přesně potřeba upravit.

-       chtěl bych se zeptat, zda Město neuvažuje o poskytnutí kompostéru, které by snížili zatíženost sběrnému dvoru? Vyjádření starosty: Vytvořili se dotazník a ní jsou v distribuci.

-       nedávno a už po několikáté se stala dopravní nehoda, kdy z důvodu nedodržení maximální povolené rychlosti v obci a nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky dostalo auto smyk a zničilo plot u domu č. p. 7. Navrhujeme, aby DK projednala možnost předejití tomuto poškozování majetku, např. umístěním svodidel u č. p. 7 (aby ale byla zároveň umožněna chůze chodcům z důvodu neexistujícího chodníku), či jiného vhodného řešení, které zabrání ohrožení zdraví procházejících chodců a ochranu majetku, př. obnovení úvah o možnosti zřízení úsekového měření rychlosti v obci, kterou OV již několikrát bezvýsledně navrhoval (např. ve spolupráci s obcemi Žernov a Červená Hora). Vyjádření DK: Členové dopravní komise se shodli na schůzce a šetření na místě s panem Vlčkem z osadního výboru. Vyjádření starosty: Svodidla jsou v řešení DK, měla by proběhnout schůzka na místě. Město uvolnilo půl milionu korun na projekční práce chodníku, dále další 200.000 na pořízení rychloměrů, pravidelně se měří a kontrolujeme rychlost prostřednictvím městské policie, Město Česká Skalice dělá maximum možného s ohledem na bezpečnost obyvatel Zlíče a návštěvníků Ratibořic, ale někdy i ta velká přemíra snahy narazí na limity legislativní a finanční.

-       navrhujeme doplnění stávajících odpadkových košů ve Zlíči držáky sáčků na psí exkrementy a zajištění jejich pravidelného doplňování sáčky. Vyjádření starosty: Vyřídí TS.

-       navrhujeme kontrolu stavu Vilémova mostu. Jsou zde zjevné praskliny. Vyjádření DK: Měl by se přizvat odborník z městského úřadu. Vyjádření starosty: vlastník mostu musí zajišťovat pravidelné prohlídky mostu s ohledem na jeho stav, kolegové zašlou na SÚS upozornění s ohledem na vaši obavu.

-       pro zajištění bezpečnosti provozu by bylo dobré vybudovat lávku pro pěší vedle Vilémova mostu. Navrhujeme, aby se touto myšlenkou zabývalo Město a učinilo patřičné kroky. Vyjádření DK: DK podporuje tuto myšlenku. V jednání.

-       Omezení rychlosti na Vilémově mostě. Vyjádření Policie ČR (por. Bc. David Kult – komisař): DI v současné době nesouhlasí s návrhem místní úpravy provozu na silnicích III/304 8, z níže uvedených důvodů. Návrh dopravního značení je nelogický a navíc z každé strany rozdílný; jedná se o dlouhý úsek a DI nevidí důvod, proč by zde mělo být omezení nejvyšší dovolené rychlosti nepřetržitě; navrhujete DZ č. Z11g od loveckého pavilonu, ale již neřešíte u Vilémova mostu od splavu; v daném místě je již tolik značek, že toto ani účastník silničního provozu nemůže pojmout, navíc takové množství značek je spíše bezpečnost silničního provozu ohrožující; značením nedocílíte bezpečnost chodců, nebude-li vybudován chodník od Zlíče do Ratibořic.

-       na městem pronajatém parkovišti (od pana Tylše) jsou velké kaluže, které je potřeba min. vysypat drtí (viz přílohač.5). Vyjádření starosty: Požadavek předán na TS. Zaurgováno.

-       již po několikáté žádáme o opravu svodu dešťové vody v zatáčce u hotelu Holzbecher, kdy za deště se vytvoří velká kaluž, která se zde drží až dva dny a zasahuje téměř do poloviny komunikace a chodci se tam musejí vyhýbat a tím ohrožují své životy (viz příloha č. 6). Vyjádření starosty: Město opakovaně řeší tuto záležitost se správcem komunikace SUS – v minulosti byla provedena pracovníky SUS drenáž, i na základě Vašeho podnětu jim bude zaslána opětovná žádost o nalezení technicky vhodného řešení odvodnění komunikace, která je v majetku Královehradeckého kraje. Vyjádření SUS: Závada odvodnění bude odstraněna prodloužením stávající již uložené a funkční drenáže, termín v závislosti na počasí nejpozději do 30. 4. 2018. Komplexní řešení celé oblasti křižovatky a navazujících úseků předpokládáme v rámci zamýšleného zřízení chodníku v uvedené lokalitě, případně uvažované rekonstrukce silnice III/3049 (Červený Kostelec – Česká Skalice). Zaurgováno.

 

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-          žádáme o kontrolu úpravy spodní části pole p. Jiránka, který měl pole upravit tak, aby redukovala protékání dešťové vody (jedná se o horní část Zlíče směrem na Ostaš).

-          žádáme o posečení louky podél Olešenky a břehů mezi bývalou školou a Ostaší.

-          žádáme o vyčištění žlabovek a potrubí dešťové vody mezi bývalou školou a Zblovem.

-          žádáme o kontrolu komunikace (která je v majetku Města) mezi bývalou školou a Zblovem, kdy je po dešti velmi znečištěna nánosy bahna z příjezdových komunikací. Komunikace se stává nebezpečnou a v případě neodstranění bahna, záhy dochází k vysoké prašnosti. Žádáme o zajištění kontroly a čistoty této komunikace.

-          žádáme TS o údržbu komunikace od p. Tylše k pí. Adámkové.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 13. schůzi dne 15. 5. 2018:

 

I. Ukládá:

  1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi.

 

II. Přílohy:

  1. Prezenční listina

 

 

Zápis ověřen dne: 28. 5. 2018