Zápis č. 14 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 1. 10. 2018

Přítomni:       Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt, garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni: ---

 

Zúčastnění:   18 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV a občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

 1. Zahájení a volba komisí
 2. Kontrola usnesení a úkolů
 3. Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Jiří Genrt

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení a úkolů

 • žádáme o kontrolu úpravy spodní části pole p. Jiránka, který měl pole upravit tak, aby redukovala protékání dešťové vody (jedná se o horní část Zlíče směrem na Ostaš). Stav: Vytvořen zpomalovací zatravněný pás.
 • žádáme o posečení louky podél Olešenky a břehů mezi bývalou školou a Ostaší. Stav: Louka neposečena, břehy posečeny.
 • žádáme o vyčištění žlabovek a potrubí dešťové vody mezi bývalou školou a Zblovem. Stav: Čištění bylo provedeno.
 • žádáme o kontrolu komunikace (která je v majetku Města) mezi bývalou školou a Zblovem, kdy je po dešti velmi znečištěna nánosy bahna z příjezdových komunikací. Komunikace se stává nebezpečnou a v případě neodstranění bahna, záhy dochází k vysoké prašnosti. Žádáme o zajištění kontroly a čistoty této komunikace. Stav: Zatím příliš nepršelo, z tohoto důvodu nebylo co kontrolovat. Nutné zkontrolovat po dešti.
 • žádáme TS o údržbu komunikace od p. Tylše k pí. Adámkové. Stav: Údržba byla provedena pouze částečně.

 

K bodu č. 3 – Diskuze

 • upozornění na špatnou reakci TS na oznámení o poruše veřejného osvětlení. Porucha byla několikrát nahlášena, ale dlouho trvalo, než byla oprava provedena.
 • nutné sestřižení keřů u Olešenky, z důvodu lepšího výhledu do vozovky.
 • pročištění odpadní truby dešťové kanalizace vedle domu č.p. 51 (p. Pavel).
 • instalovat stržený okap u domu č.p. 14 (pí. Kosinková, v místě od Olešenky k bývalé škole). Dešťová voda ústí přímo na chodník a v zimním období bude velice nebezpečné procházet v tomto úseku.
 • prokonzultovat a navrhnout vyznačení míst pro přecházení ve Zlíči včetně vodorovného dopravního značení (pozor děti / chodci).
 • doplnit odpadkové koše na cyklostezku.
 • zauvažovat nad lepší variantou zpomalovací zábrany na cyklostezce.
 • garant OV společně s předsedou OV poděkovali všem členům za obětavou práci a zároveň poděkovali spoluobčanům, kteří navštěvovali jednotlivé schůze a aktivně se podíleli na zlepšování životní situace ve Zlíči. Shrnuli dosavadní činnost OV Zlíč, udělalo se hodně práce, viz Zpráva o činnosti OV Zlíč za jednotlivé roky a zdůraznili, že by bylo dobré v působení OV Zlíč nadále pokračovat. Na závěr vyzvali zúčastněné, aby si promysleli případné složení nového OV v příštím volebním období.
 • následující schůze, na které se bude rozhodovat o složení nových členů OV bude sjednána až po volbách. Tato schůze bude opět veřejná a budou obyvatelům rozneseny pozvánky.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 14. schůzi dne 1. 10. 2018:

 

I. Ukládá:

 1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi a v případě usnesení nového osadního výboru Zlíč zajistil předání veškerých podkladů.

 

II. Přílohy:

 1. Prezenční listina

 

 

Zápis ověřen dne: 2. 10. 2018