Průběžné vyjádření k usnesením a úkolům OV Zlíč

ke dni 3. 4. 2015

Vyjádření k usnesení 15/1/I/2015

viz Vyjádření k usnesení 15/8/I/2015

 

Vyjádření k usnesení 15/2/I/2015

viz Vyjádření k usnesení 15/7/I/2015

 

Vyjádření k usnesení 15/3/I/2015

Zatím byla podána pouze ústní odpověď, osvětlení bude spojeno s vybudováním chodníku.

 

Vyjádření k usnesení 15/4/I/2015

viz Vyjádření k usnesení 15/6/I/2015

 

Vyjádření k usnesení 15/5/I/2015

Doplnění kontejnerů na železo a bioodpad v současné době není možné, bude se to řešit koncepčně na celém území města.

 

Vyjádření k usnesení 15/6/I/2015 (15/4/I/2015 z 1. zápisu)

Došlo ke změně v projektové dokumentaci (příloha č.1 a č.2), posunutí (týkající se Stanoviště separovaného sběru č. 17 před Restaurací Barunka) blíže k přivaděči. Ing. arch. Andres vypracoval změnu v projektu a OV změnu schválil.

 

Vyjádření k usnesení 15/7/I/2015 (15/2/I/2015 z 1. zápisu)

Dopravní komise projednala a schválila instalaci omezení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h mezi bývalou školou a Hostincem na Králíku. Žádost byla odeslána na dopravní inspektorát v Náchodě ke schválení.

 

Vyjádření k usnesení 15/8/I/2015 (15/1/I/2015 z 1. zápisu)

Město odeslalo žádost na Policii ČR o kontroly rychlosti v celé České Skalici (včetně Zlíče). RM projednala a podporuje zřízení měření rychlosti městskou policií (pravděpodobně pronájmem „trojnožky“ s radarem). Konečné rozhodnutí bude na ZM.

 

Vyjádření k usnesení 15/9/I/2015

Město Česká Skalice jednalo s MÚ Náchod ohledně instalace úsekového měření ve Zlíči a bylo jim sděleno, že RM Náchod nepodporuje realizovat tyto opatření. Zároveň RM Náchod nedoporučuje schválit úsekové měření pro obce Žernov a Červená Hora z důvodů velké finanční zátěže a nejistého návratu investovaných finančních prostředků. OV bude dělat další kroky směřující k instalaci úsekového měření ve Zlíči.

 

Vyjádření k usnesení 15/10/I/2015

Aktualizace projektu bude zařazena do návrhů rozpočtu 2016. Předpokládaná cena revize projektu je 160.000,- Kč.

 

Vyjádření k usnesení 15/11/I/2015

Seznam investičních priorit a záměrů města byl aktualizován a došlo k zařazení chodníků v místní části Zlíč.

Vyjádření k úkolu č. 1 ze schůze č. 2 OV

Vrt Zlíč, pozemek vodáren – je pouze záměrem na pracovní úrovni, orgány města neschvalují aktuálně žádné kroky ani se k tomu nechystají. V případě že k tomu dojde, bude OV informován. Bližší informace k vrtu je ta, že je záměrem v budoucnu prověřit, zda by nebylo možné zřídit ve Zlíči studnu tak, aby Zlíč nebyla závislá pouze na jednom přívodu vody z České Skalice, kdy v případě havárie na trase jsou obyvatelé Zlíče odříznuti od dodávky vody.

 

Vyjádření k úkolu č. 2 ze schůze č. 2 OV

Projekt „D“ (viz příloha č. 3), se týká pouze části chodníku ul. Jiráskova, vedoucí dále za vojenským hřbitovem, kolem přivaděče směrem do Zlíče, končící před „Stračím ocasem“. Rozpočet na tento úsek je 7,67 mil. Kč. Částka v rozpočtu Města Česká Skalice označená jako Rezerva č. 68 „Vybudování trasy D do Zlíče (napojení cyklostezky)“ ve výši 2,195 mil. Kč bude s největší pravděpodobností použita jako spoluúčast Města na projektu „D“.

 

Vyjádření k úkolu č. 3 ze schůze č. 2 OV

Překontrolování výběrových řízení týkajících se místní částí Zlíč jsou možná. V roce 2014 však neproběhlo žádné VŘ. Pokud nějaké bude, tak se musí zažádat předsedu kontrolního výboru Mgr. Ošťádala.

 

Vyjádření k úkolu č. 4 ze schůze č. 2 OV

Nahlédnutí do grantových smluv týkajících se místní části Zlíč je možný. Seznam grantů pro rok 2014 je přílohou k usnesení RM7 – č. 7/91/IV/2014. Granty pro rok 2015 zatím nebyly projednávány RM. Po projednání bude seznam zveřejněn na stránkách města.

 

Vyjádření k úkolu č. 5 ze schůze č. 2 OV

Instalaci Osvětlení zajistí Technické služby. Momentálně hledají vhodné osvětlení, které bude zabudované v zemi. Trčící drát je zaizolován. 

 

Vyjádření k úkolu č. 6 ze schůze č. 2 OV

Nežádoucí odpad za sochou Boženy Němcové byl v 12. týdnu odstraněn.

 

 

Přílohy:

 

Změna polohy stanoviště na tříděný odpad u restaurace Holzbecher - situace

Změna polohy stanoviště na tříděný odpad u restaurace Holzbecher - mapa

Projekt trasa "D" - Česká Skalice - Zlíč

 

 

Dne 3. 4. 2015

Petr Vlček DiS.

předseda osadního výboru