Zápis č. 1 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 26. 1. 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Ing. Marta Haucková, Jaroslava Pavlová, Radko Ivan,

            garant Mgr. Josef Hanek

Omluven:         Jiří Genrt

 

Hosté:           p. Hauck, p. Zeller, p. Pavel, p. Ďuriška, p. Prchal, p. Mervart, p. Tylš, p. Švorc, p. Horák,

                     p. Kadlec, p. Rousek, p. Koníček, p. Roubal, pí. Zellerová, pí. Ďurišková, pí. Piechová,

                     pí. Kadlecová, pí. Ivanová, pí. Horáková

 

Zapsala: Jaroslava Pavlová

 

Bylo konstatováno, že osadní výbor je usnášeníschopný.

 

Předseda OV Petr Vlček přivítal přítomné a oznámil, že dne 15. 12. 2014 schválili zastupitelé města Česká Skalice

vznik Osadního výboru v místní části Zlíč v tomto složení: 

Petr Vlček DiS.               předseda OV

Jiří Genrt                        člen

Radko Ivan                     člen

Ing. Marta Haucková        člen

Jaroslava Pavlová            člen

Mgr. Josef Hanek            garant

 

Následovala diskuze o nejpalčivějších záležitostech v naší obci

1.        Nejvíce občany Zlíče tíží dopravní situace v této místní části.

Nedodržování rychlosti na silnici Česká Skalice – Červený Kostelec a její očekáváné přetížení z důvodu plánované uzavírky ulice Pražská v Náchodě. Plánované objízdné trasy povedou právě přes Zlíč.

Další komplikovaná dopravní situace vzniká na spojnici od bývalé školy k Hostinci na Králíku ve Zblově.

Stále odkládané budování Stezky – chodníku Česká Skalice – Zlíč.

 

2.        Osvětlení tzv. Stračího ocasu

 

3.        Kontejnerová stání

 

4.        V obecné diskuzi byl vznesen dotaz Ing. Haucka k problematice finančních prostředků plynoucích obci ze státního rozpočtu ČR dle počtu obyvatel. Zda Česká Skalice neuvažuje o_přerozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým částem obce poměrem dle počtu obyvatel.

 

Výše zmíněný bod 1:               

Jelikož ve Zlíči není ani jeden přechod pro chodce a doprava je v současné době neúnosně vysoká (oboustranným směrem zde jezdí nákladní automobily a kamiony), žádáme o častější kontroly měření rychlosti ze strany PČR na této frekventované komunikaci.

Účinným řešením by podle nás bylo umístit, na výše uvedené trase kamerový systém úsekového měření rychlosti, který v současné době již využívá mnoho obcí a měst v České republice.

Co se týká problematiky místní komunikace od bývalé školy směrem k Hostinci na Králíku, je mnoho řidičů, kteří si tímto směrem zkracují cestu směrem od Zblova na Žernov a opačně, čímž na této úzké a nepřehledné komunikaci vytvářejí vzhledem k nejvyšší povolené rychlosti 50 km/h velmi nebezpečné a život ohrožující situace. Tímto žádáme o posouzení situace k umístění značení omezující nejvyšší povolenou rychlost v tomto úseku na 30 km/h.

Stezka nebo chodník ze Zlíče do České Skalice je dlouho diskutované téma a zatím neřešené. Žádáme tedy představitele města o konkrétní vyjádření se k tomuto tématu nejlépe na schůzi OV Zlíč.

 

Výše zmíněný bod 2:                              

Osvětlení tzv. Stračího ocasu je vzhledem k stále většímu počtu obyvatel trvale zde bydlících nanejvýš nutné. Proto dáváme tímto podnět k řešení a očekáváme odpověď k této záležitosti.

 

Výše zmíněný bod 3:               

Kontejnerová stání by měla být realizována cca do půl roku. Dovolujeme si upozornit zastupitelstvo města na ne příliš povedené umístění stanoviště kontejnerového stání č. 17. Na projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Andresem je toto stanoviště umístěné cca 2,3 m od hlavní komunikace a cca 16,1 m od autobusové zastávky, což zapříčiní, že stání bude velice vyčnívat. Jeho nevhodné umístění bude rušit nejen místní obyvatelé, ale také turisty přijíždějící do Zlíče a do Ratibořic. Navrhujeme, aby se změnila projektová dokumentace a došlo k posunutí kontejnerového stání blíže k náhonu. Dále chceme, aby kontejnerová stání byla vybavena kontejnery na železný odpad a bioodpad.

 

Usnesení OV:

1.        OV žádá o opakované kontroly měření nejvyšší povolené rychlosti v obci ze strany PČR. Dále OV žádá o posouzení snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci od bývalé školy směrem k Hostinci na Králíku na 30 km/h a instalaci souvisejícího dopravního značení.

 

2.        OV žádá o vyjádření k možnosti osvětlení tzv. Stračího ocasu.

 

3.        OV žádá o změnu v projektové dokumentaci vztahující se ke kontejnerovému stání č. 17 a posunutí tohoto stání blíže k náhonu. Dále OV žádá o dovybavení kontejnerových stání o kontejnery na železný odpad a na bioodpad.

 

4.        OV žádá odpověď zástupce města pro Ing. Haucka

 

 

Hlasování:       pro 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

Zápis ověřen dne: 9. 2. 2015