Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 2. 3. 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt, Ing. Marta Haucková

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        ---

Neomluveni:  ---

 

Hosté:                 28 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku bylo přítomno 5 členů OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče a starostu Bc. Staňka a Ing. arch. Andrese. Na začátku p. Vlček vysvětlil pravidla schůze, jaký bude průběh, že budou předkládány návrhy na usnesení, o který budou hlasovat pouze členové OV, ke každému bodu programu bude možná diskuze a na závěr bude diskuze k aktuálním záležitostem místní části Zlíč.

Dle prezenční listiny bylo přítomno 5 členů Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení

3)     Umístění kontejnerového stání

4)     Dopravní situace v obci

5)     Chodník Česká Skalice - Zlíč

6)     Diskuze

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení programu.

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan, Marta Haucková

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení

Usnesení 15/1/I/2015 (opakované kontroly měření ve Zlíči) – ústní vyjádření Bc. Staňka, písemné

 vyjádření VMP p. Včeliše

 

Usnesení 15/2/I/2015 (snížení rychlosti mezi bývalou školou a Hostinec na Králíku) – písemné

 vyjádření od VMP p. Včeliše – usnesení bude projednáno na dopravní komisi

 rady města

Usnesení 15/3/I/2015 (osvětlení tzv. Stračího ocasu) – nebylo podané vyjádření

Usnesení 15/4/I/2015 (změna projektové dokumentace kontejnerového stání č. 17) – pouze ústní

 vyjádření od Bc. Staňka; na ZM ani RM zatím nebylo nic řešeno

Usnesení 15/5/I/2015 (dovybavení kontejnerových stání) – nebylo podané vyjádření

 

K bodu č. 3 – Umístění kontejnerového stání

Na informativní schůzce konané na Radnici dne 11. 2. 2015 dostal Petr Vlček následující ústní odpověď od pana starosty Bc. Staňka Dis. Kontejnerové stání č. 17 (zpracované Ing. arch. Jaroslavem Andresem, parcela č. 469/14, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001) nemůže být posunuto blíže k přivaděči z důvodu pozemku a i kdyby to šlo a ukázalo se, že je to chybně vyprojektováno, tak v momentě kdy akce byla již vyprojektována a získaná na ní dotace, tak v projektu už nejde dělat moc změn. Vede to k riziku ztráty dotace, zároveň když již proběhlo výběrové řízení a byla uzavřena smlouva na dodávku včetně realizace, tak již není možné to měnit.

Od Ing. arch. Andrese (i po písemné urgenci ze dne 20. 2. 2015) jsme odpověď zatím bohužel nedostali.

Na schůzce s Ing. Hauckem konané dne 19. 2. 2015 nám byl předložen soutisk projektové dokumentace (viz. příloha č. 1) p. Andrese (Stanoviště separovaného sběru č. 17) a p. Haucka („p.č. 12 Projekt – Chodníky a parkoviště ve Zlíči, rok 2005, číslo zakázky 577/05/J; viz Dosud nerealizované zpracované projekty + studie Města Česká Skalice.pdf“). Na tomto soutisku je červeně znázorněno stanoviště dle projektové dokumentace od p. Andrese a žlutě je znázorněno navržené posunutí stání blíže k přivaděči. Pokud se stanoviště umístí dle projektové dokumentace p. Andrese, tak se znehodnotí projekt, který byl vytvořen v roce 2005 p. Hauckem, protože stanoviště bude zasahovat do vyprojektovaného chodníku. Dojde také k podstatnému zmenšení využitelnosti „parkoviště“ cca o 40%. Při svozu komunálního odpadu bude svozové auto stát částečně v silnici a bude překážkou silničního provozu.

Stanoviště separovaného sběru č. 18 „U bytovky“, tak jak je zakresleno a okótováno p. Andresem bude částečně stát na soukromém pozemku (parcela č. 52/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 1021) a levý roh bude zasahovat do vozovky (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001). Vyprojektovaná a i nově navržená pozice projektu dle kót je znázorněna viz příloha č. 2 p. Hauckem  (modrou barvou dle kót p. Andrese, zelenou barvou možnost umístění).

Stanoviště separovaného sběru č. 19 v Ratibořicích je dle projektové dokumentace umístěné tak, že pokud na parkoviště pojede zájezdový autobus, tak toto stanoviště nemine a narazí do něho. Viz příloha č. 3 je p. Hauckem modře nakreslena vlečná obrysová křivka a fialově nakresleno zasažené místo autobusem.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/6/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zajistilo změnu v projektové dokumentaci, posunutí (týkající se Stanoviště separovaného sběru č. 17, zpracované Ing. arch. Jaroslavem Andresem) blíže k parcele č. 14/3 (katastrální území Zlíč [621749], LV 2426) směrem k přivaděči (dle přílohy č. 1).

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

K bodu č. 4 – Dopravní situace v obci

Na již zmiňované informativní schůzce konané na Radnici dne 11. 2. 2015 dostal Petr Vlček následující ústní odpověď od pana starosty Bc. Staňka Dis. Měření rychlosti městkou policií není možné, protože nemají radar, kterým se dá měření provádět.

Dále jsme 23. 2. 2015 dostali písemné vyjádření od velitele městské policie pana Pavla Včeliše. Rychlost vozidel ve Zlíči se již řešila v minulých letech, proto se provedla instalace dopravní zóny s max. povolenou rychlostí 40 km/h. V loňském roce 2014 Městská policie několikrát žádala Dopravní inspektorát Policie ČR o zvýšení četnosti měření rychlosti vozidel ve Zlíči, na  což jim odpověděli, že  prý provádí měření s civilními auty, kterých si běžný civilista nemusí všimnout. Co se týče silnice mezi bývalou školou a Hostincem na Králíku, tak „Nejvyšší povolená rychlost“ 30 km/h. bude projednána Dopravní  komisí Rady města Česká Skalice a případně dalšími schvalujícími orgány.  

Petr Vlček společně s panem Vojtěchem Rouskem navštívili 4. 2. 2015 MÚ Dvůr Králové nad Labem za účelem poskytnutí bližších informací týkající se Úsekového měření rychlosti. Společně vypracovali prezentaci (viz příloha č. 4), která zahrnuje nejen bezpečností část, ale i ekonomickou. Bezpečnostní část obsahuje obecné údaje, zatížení komunikace, dopravní aspekty aktuální a budoucího stavu, doposud provedené aktivity, navrhované aktivity, úsekové měřící zařízení, údaje o měření ve Dvoře Králové nad Labem a Turnově. Ekonomická část zahrnuje modelový příklad úsekového měření při množstevní slevě a modelový příklad úsekového měření při nákupu jednoho zařízení (použita aktuální cenová nabídka výrobce tohoto zařízení).

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/7/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o Návrhu na změnu dopravního značení v místní části Zlíč v úseku od bývalé školy směrem k Hostinci na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001) na snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h.

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/8/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje radě města, aby zajistila opakovanou urgenci v provádění měření v místní části Zlíč směřovanou na Dopravní inspektorát Policie ČR a náhodné kontroly ze strany Městské policie.

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/9/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o Instalaci úsekového měření v místní části Zlíč na silnici III. třídy 3049.

Navrhovaný termín: březen 2015

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

K bodu č. 5 – Chodník Česká Skalice - Zlíč

OV si dne 20. 2. 2015 zažádal p. Andrese o zaslání projektové dokumentace k plánované cyklostezce v úseku kolem přivaděče. Dne 22. 2. 2015 p. Adres poslal tři soubory (C.1.2.; C.1.2.a.; C.1.2.b. SITUACE STAVBY), na kterých je znázorněna stezka od Vojenského hřbitova (kolem přivaděče) do Zlíče. Cyklostezka se bude ve Zlíči napojovat v nepřehledné zatáčce na silnici III. třídy 30418. Z tohoto místa není doposud vyřešen chodník, který by směřoval k Hotelu Holzbecher a dále do Ratibořic nebo dále k bývalé škole. Existuje projektová dokumentace z roku 2005 („p.č. 12 Projekt – Chodníky a parkoviště ve Zlíči, rok 2005, číslo zakázky 577/05/J; viz Dosud nerealizované zpracované projekty + studie Města Česká Skalice.pdf“), která tyto chodníky řeší.  

Marta Haucková vypracovala prezentaci Variant chodníku z České Skalice do Zlíče (příloha č. 5), v které jsou porovnávány klady a zápory umístění chodníku. První varianta je podél hlavní komunikace (III. třídy, 3049) a druhá kolem přivaděče.

OV podporuje rychlejší variantu stavby, tj. podél přivaděče, z důvodu schválení dotace na cyklostezku a následně jednodušší návazností na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení v tzv. Stračím ocasu (silnice III. třídy 30418, parcela č. 468/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/10/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby projednalo aktualizaci projektu „p.č. 12 Projekt – Chodníky a parkoviště ve Zlíči, rok 2005, číslo zakázky 577/05/J; viz Dosud nerealizované zpracované projekty + studie Města Česká Skalice.pdf“.

Navrhovaný termín: březen 2015

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/11/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 2. 3. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahrnulo do investičních priorit vybudování chodníku včetně osvětlení v ulici tzv. Stračího ocasu (silnice III. třídy 30418, parcela č. 468/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

Navrhovaný termín: do konce roku 2015

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

K bodu č. 6 – Diskuze

p. Piech – uvedl, že v rámci zkrášlování obce se podařilo osvětlit sochu Boženy Němcové a toto absolutně nevhodným světlem a toto světlo bylo během měsíce ukradeno. Nyní tam trčí ze země drát. Navrhoval by, aby bylo instalováno vhodné zemní svítidlo, aby neoslňovalo domy v pozadí.

p. Prokop – uvedl, že za sochou Boženy Němcové směrem k parkovišti, je vyvezeno asi 20 koleček nežádoucího materiálu a vypadá to jako skládka.

p. Vlček – uvedl, že zjistíme bližší informace a zajistíme nápravu.

 

Před koncem schůze p. Vlček předal členům OV jmenovací dekrety.

Protože nebylo dalších připomínek, předseda osadního výboru ukončil schůzi OV Zlíč v 20:20 hodin.

 

Osadní výbor místní části Zlíč na svém jednání ze dne 2. 3. 2015

I. Projednal a navrhuje:

1.       zastupitelstvu, aby zajistilo změnu v projektové dokumentaci, posunutí (týkající se Stanoviště separovaného sběru č. 17, zpracované Ing. arch. Jaroslavem Andresem) blíže k parcele č. 14/3 (katastrální území Zlíč [621749], LV 2426) směrem k přivaděči (dle přílohy č. 1).

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

2.       zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o Návrhu na změnu dopravního značení v místní části Zlíč v úseku od bývalé školy směrem k Hostinci na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001) na snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h.

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

3.      radě města, aby zajistila opakovanou urgenci v provádění měření v místní části Zlíč směřovanou na Dopravní inspektorát Policie ČR a náhodné kontroly ze strany Městské policie.

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

4.       zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o Instalaci úsekového měření v místní části Zlíč na silnici III. třídy 3049.

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

5.       zastupitelstvu, aby projednalo aktualizaci projektu „p.č. 12 Projekt – Chodníky a parkoviště ve Zlíči, rok 2005, číslo zakázky 577/05/J; viz Dosud nerealizované zpracované projekty + studie Města Česká Skalice.pdf“.

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

6.       zastupitelstvu, aby zahrnulo do investičních priorit vybudování chodníku včetně osvětlení v ulici tzv. Stračího ocasu (silnice III. třídy 30418, parcela č. 468/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby zajistil odpověď pro p. Voldána týkající se bližších informací o jakési čerpací stanici na vodu ve Zlíči na louce, kterou koupily vodárny.

2.      předsedovi OV, aby zjistil jaká je skutečná finanční částka úseku ve Zlíči z celkové částky 6,3 mil. Kč.

3.      předsedovi OV, aby zajistil překontrolování výběrových řízení týkající se místní části Zlíč.

4.      předsedovi OV, aby zajistil nahlédnutí do grantových smluv.

5.      předsedovi OV, aby zajistil opravu izolace a instalaci vhodného osvětlení sochy Boženy Němcové.

6.      předsedovi OV, aby zajistil odstranění nežádoucího materiálu mezi sochou Boženy Němcové a parkovištěm.

 

III. Přílohy (NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO WEBOVÉHO ZÁPISU)

1.      Soutisk projektové dokumentace - kontejnerové stání č. 17

2.      Stanoviště separovaného sběru č. 18

3.      Stanoviště separovaného sběru č. 19

4.      Prezentace – Úsekové měření rychlosti

5.      Prezentace – Chodník Česká Skalice – Zlíč

6.      fotodokumentace vyčnívajícího drátu od svítidla u sochy Boženy Němcové

fotodokumentace nežádoucího materiálu mezi sochou Boženy Němcové a parkovištěm

 

 

 

Zápis ověřen dne: 10. 3. 2015