Zápis č. 3 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 15. 6. 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

           garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

Hosté:                 32 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení

3)     Osvětlení Stračího ocasu

4)     Komunikace od pana Tylše k paní Adámkové

5)     Sečení louky ve Zlíči (Českoskalické vodárny)

6)     Zpevnění komunikace (odbočky) na konci Stračího ocasu

7)     Most přes Olešenku a Vilémův most

8)     Cyklostezka trasa F

9)     Jednací řád OV a ZM

10)   Volba místopředsedy OV

11)   Rozpočet města Česká Skalice

12)   Diskuze

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení programu.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení

Usnesení 15/6/I/2015 Došlo ke změně v projektové dokumentaci posunutí (týkající

se Stanoviště separovaného sběru č. 17 před Restaurací Barunka) blíže k přivaděči.

Ing. arch. Andres vypracoval změnu v projektu a OV změnu schválil.

 

Usnesení 15/7/I/2015 Dopravní komise projednala a schválila instalaci omezení rychlosti z 50 km/h

na 30 km/h mezi bývalou školou a Hostincem na Králíku. Žádost byla odeslána na dopravní

inspektorát v Náchodě ke schválení.

 

Usnesení 15/8/I/2015 Město odeslalo žádost na Policii ČR o kontroly rychlosti v celé České Skalici

(včetně Zlíče). RM projednala a doporučila zřízení měření rychlosti městskou policií

(pronájmem „trojnožky“ s radarem – již v provozu).

 

Usnesení 15/9/I/2015 Město Česká Skalice jednalo s MÚ Náchod ohledně instalace úsekového měření

ve Zlíči a bylo jim sděleno, že RM Náchod nepodporuje realizovat tyto opatření. Zároveň RM

Náchod nedoporučuje schválit úsekové měření pro obce Žernov a Červená Hora z důvodů velké

finanční zátěže a nejistého návratu investovaných finančních prostředků. OV bude dělat další

kroky směřující k instalaci úsekového měření ve Zlíči.

 

Usnesení 15/10/I/2015 Aktualizace projektu bude zařazena do návrhů rozpočtu 2016. Předpokládaná

cena revize projektu je 160.000,- Kč.

 

Usnesení 15/11/I/2015 Seznam investičních priorit a záměrů města byl aktualizován a došlo

k zařazení chodníků v místní části Zlíč.

 

K bodu č. 3 – Osvětlení stračího ocasu

Na žádost občanů Zlíče, chce OV navrhnout městu Česká Skalice, aby vybudovalo veřejné osvětlení na Stračím ocasu. Při této komunikaci se nachází 14 nemovitostí, je zde velké dopravní zatížení, nepřehledná zatáčka při vjezdu do Zlíče a v neposlední řadě zde bude cyklostezka, která bude sloužit jako spojnice mezi Českou Skalicí a Zlíčí. Z těchto důvodů je nutné vytvořit veřejné osvětlení. Představa OV je realizovat osvětlení do konce tohoto roku.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/12/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zajistilo instalaci veřejné osvětlení v Stračím ocasu (parcela č. 468/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

Navrhovaný termín: 2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 4 – Komunikace od pana Tylše k paní Adámkové

Na místních komunikacích (parcela č. 417/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001), (parcela č. 417/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001) mezi domem pana Tylše a domem paní Adámkové jsou v cestě trhliny a výtluky (viz příloha č. 1). Část trhlin vznikla při budování kanalizace. Vzhledem k vysoké frekvenci projíždějících vozidel zemědělské techniky a osobních automobilů (jedná se o jedinou přístupovou cestu k zadním parcelám) by bylo vhodné tuto komunikaci vyspravit.

 

Diskuze:

p. Adámková – vznesla dotaz, zda by bylo možné nechat překontrolovat zatíženost zmiňované komunikace zemědělskou technikou. Jezdí zde opravdu velké zemědělské stroje a těsně míjejí HUP.

 

 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/13/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo opravu komunikací (parcela č. 417/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001), (parcela č. 417/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001).

Navrhovaný termín: 8/2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 5 – Sečení louky ve Zlíči (Českoskalické vodárny)

OV chce upozornit na neposečenou louku, která je ve vlastnictví Českoskalických vodáren (parcela č. 71, katastrální území Zlíč [621749], LV 2960). Domníváme se, že tato louka by měla být min. 2x ročně sečená. Společníkem této firmy je Město Česká Skalice, proto chceme požádat pana starostu o zajištění sečení technickými službami. Obrázek louky je přílohou č. 2.

 

K bodu č. 6 – Zpevnění komunikace (odbočky) na konci Stračího ocasu

Na konci Stračího ocasu v odbočce na budoucí cyklostezku (podél přivaděče) je nezpevněná cesta (parcela č. 1008/7, katastrální území Česká Skalice [621684], LV 10001). Tato cesta slouží pro pěší a cyklisty jako spojnice mezi Českou Skalicí a Zlíčí. V deštivých dnech jsou na tomto místě kaluže a bahno, kterému se nedá vyhnout. Bylo by dobré tuto část zpevnit nějakým makadamem. OV zkusí požádat pana starostu o zajištění zpevnění makadamem přes technické služby. Obrázek místa je přílohou č. 3.

 

Diskuze:

p. Pavlová s p. Adámkovou – upozornily na poškozený povrch opraveného mostu přes přivaděč. Jsou zde praskliny a vytlačené podkovy od koní. Oprava mostu by měla být ještě v záruce, tak by bylo dobré záruku uplatnit.

 

K bodu č. 7 – Most přes Olešenku a Vilémův most

Na 2. schůzi OV byl vznesen dotaz od pana Piecha, kdy bude opraven mostek přes Olešenku. Po upozornění OV na havarijní stav mostu přes Olešenku, Město vzneslo požadavek na Správu silnic Královehradeckého kraje o opravu. Dne 21. 5. 2015 město dostalo sdělení, že byly zajištěny finanční prostředky z rozpočtu Královehradeckého kraje na opravu uvedeného mostu. Oprava je plánována na letošní rok. Opravy zahrnují výměnu izolace pod chodníkovou částí, nově železobetonové římsy, osazení nového zábradlí dle normy a zálivky podél říms.

S Vilémovým mostem je několik problémů. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o historický most spojující Zlíč a Ratibořice (turistická trasa). Most je v havarijním stavu (praskliny ve zdobeném kamenném zábradlí – viz foto přílohy č. 4). Dále zde jsou často ohrožováni procházející turisté, kterých neustále přibývá. Významně by pomohlo vedle mostu umístit lávku. A v neposlední řadě při výjezdu od jezu dochází k nebezpečným situacím vyjíždějících aut, která dostatečně nevidí projíždějící auta.

 

Diskuze:

p. Piech – vznesl dotaz, zda by bylo možné omezit provoz na Vilémově mostě, že by se zde zavedl jednosměrný provoz a mohl by tak vzniknout prostor pro pěší. Oddělení aut od chodců by mohlo být provedeno umístěním betonových panelů.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/14/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje radě města, aby zažádal Správu silnic Královehradeckého kraje o opravu Vilémova mostu ve Zlíči.

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/15/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s příslušnými orgány včetně dotační výzvy týkající se vybudování lávky pro pěší vedle Vilémova mostu ve Zlíči.

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/16/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o umístění dopravního zrcadla u výjezdu od jezu u Vilémova mostu ve Zlíči.

Navrhovaný termín: ihned

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 8 – Cyklostezka trasa F

Podařilo se získat podporu ze SFDI na výstavbu trasy F – od sochy Boženy Němcové po Vilémův most a to v maximální výši 85 % (1,5 mil. Kč). V červnu by měl proběhnout návrh na rozpočtovou změnu na spoluúčast. Poté začne soutěž na výběr dodavatele stavby. Realizace by měla být ještě v letošním roce. OV souhlasí a podporuje výstavbu trasy F. Projekt trasy F bude vyvěšen na vývěsce OV.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/17/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje radě města, aby zařadil do programu jednání ZM (konané 29. 6. 2015) změnu v rozpočtu na spoluúčast na projektu trasy F a zároveň navrhuje, aby byla schválena ZM spoluúčast města na této trase.

Navrhovaný termín: červen 2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 9 –Jednací řád OV a ZM

Městem byl přeložen vypracovaný jednací řád pro Osadní výbory. Ten byl OV připomínkován a městem doopraven. OV chtěl zahrnout do tohoto řádu i text, který se týká písemných odpovědí a reakcí města na usnesení OV a na případné dotazy OV. Dále OV chtěl, aby město včas informovalo OV o věcech týkajících se dané místní části. Tento text však byl zamítnut, protože se týkají jednacího řádu ZM. Z tohoto důvodu se OV rozhodl, že dá návrh na změnu (doplnění) jednacího řádu ZM, popř. jednacího řádu RM. Na závěrečné podobě jednacího řádu pro OV se členové shodli a bude i schválen.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/18/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi dne 15. 6. 2015 projednal a schvaluje navržený jednací řád pro osadní výbory (viz příloha č. 5).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/19/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby doplnilo Jednací řád ZM a RM o text (viz příloha č. 6), popřípadě jednací řády upravili tak, aby byly zřejmé povinnosti ZM a RM vůči OV.

Navrhovaný termín: červen 2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 10 – Volba místopředsedy OV

Ve zpracovaném jednacím řádu OV je uvedeno, že předseda OV může mít svého zástupce, který zastupuje předsedu OV v době jeho nepřítomnosti.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/20/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi dne 15. 6. 2015 projednal a schvaluje, Radko Ivana jako místopředsedu OV Zlíč.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 11 – Rozpočet města Česká Skalice

Začátkem druhé poloviny letošního roku by ZM mělo jednat o rozpočtu města pro rok 2016. Z tohoto důvodu chceme být o něm informování, podílet se na jeho projednávání a popřípadě navrhnout příslušné změny.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/21/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 15. 6. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby OV byl včas informován o rozpočtu města pro rok 2016 a byl přizván k jeho projednávání.

Navrhovaný termín: 2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu č. 12 – Diskuze

p. Voldán – vznesl dotaz, jestli by nebylo možné vést cyklostezku od konce Stračího ocasu podél horního břehu přivaděče (parcela č. 14/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 2426). Napojení na hlavní komunikaci (parcela č. 436/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933) by bylo přehlednější a bezpečnější. Dále zda existuje nějaká koncepce (studie) bezpečnosti výjezdu z cyklostezky kolem přivaděče na komunikace (označené místo v příloze č. 3).

p. Jandová – vznesla dotaz na vyřešení svodu kanalizace dešťové vody. Nad jejich domem (č.p. 23) se sbíhají dvě cesty (viz příloha č. 7 – mapa), které jsou vždy vyspraveny technickými službami, resp. je zde nasypán štěrk, který pokaždé při velkém dešti skončí buď u nich společně s blátem z pole, nebo v areálu firmy Holzbecher s.r.o. (barevna). Kanály jsou zde neprůchodné. Chtěla by tyto komunikace zpevnit a vytvořit souvislou betonovou odvodňovací dlažbu a navazující obrubník.

p. Pavlová – bylo by dobré zastřihnout keře u mostu přes Olešenku, protože není vidět do vozovky.

p. Piech – vznesl dotaz, zda by bylo možné instalovat zpomalovací ostrůvky na příjezdu do Zlíče. SÚS HK by mohla tuto úpravu zainvestovat. Tyto ostrůvky budou mít obce Žernov a Červená Hora. Údajně má SÚS HK na každou obci vytyčenou částku 500 tis. Kč.

p. Voldán – uvedl, že by bylo dobré umístit zpomalovací pruhy nebo terče na komunikaci mezi bývalou školou a Hostince Na Králíku.

p. Piech – upozornil na výtluky na komunikaci (parcela č. 437/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933), které by bylo dobré spravit.

p. Čáslavská – vznesla dotaz, zda by se mohlo instalovat dopravní zrcadlo na křižovatce mezi restaurací Barunka a zmrzlinou pří výjezdu od Stračího ocasu.

p. Čáslavská – vznesla dotaz, zda by se mohla umístit popelnice na plast a na sklo u Penzionu Na Statku, kterou bude svozové auto pravidelně vyvážet.

 

Osadní výbor místní části Zlíč na svém jednání ze dne 15. 6. 2015

I. Projednal a navrhuje:

1.         usnesení 15/12/I/2015: zastupitelstvu, aby zajistilo instalaci veřejné osvětlení v Stračím ocasu (parcela č. 468/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

2.         usnesení 15/13/I/2015: zastupitelstvu, aby zahájilo opravu komunikací (parcela č. 417/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001), (parcela č. 417/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3.        usnesení 15/14/I/2015: radě města, aby zažádal Správu silnic Královehradeckého kraje o opravu Vilémova mostu ve Zlíči.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

4.         usnesení 15/15/I/2015: zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s příslušnými orgány včetně dotační výzvy týkající se vybudování lávky pro pěší vedle Vilémova mostu ve Zlíči.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

5.         usnesení 15/16/I/2015: zastupitelstvu, a by zahájilo jednání s Městským úřadem Náchod o umístění dopravního zrcadla u výjezdu od jezu u Vilémova mostu ve Zlíči.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

6.         usnesení 15/17/I/2015: radě města, aby zařadil do programu jednání ZM (konané 29. 6. 2015) změnu v rozpočtu na spoluúčast na projektu trasy F a zároveň navrhuje, aby byla schválena ZM spoluúčast města na této trase.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

7.        usnesení 15/19/I/2015: zastupitelstvu, aby doplnilo Jednací řád ZM a RM o text (viz příloha č. 6), popřípadě jednací řády upravili tak, aby byly zřejmé povinnosti ZM a RM vůči OV.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

8.        usnesení 15/21/I/2015: zastupitelstvu, aby OV byl včas informován o rozpočtu města pro rok 2016 a byl přizván k jeho projednávání.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

II. Projednal a schvaluje:

1.        usnesení 15/18/I/2015: navržený jednací řád pro osadní výbory (viz příloha č. 5).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

2.        usnesení 15/20/I/2015: Radko Ivana jako místopředsedu OV Zlíč.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

III. Ukládá:

1.      předsedovi OV, aby vznesl dotaz na pana starostu ohledně možnosti změny v projektu, jestli by nebylo možné vést cyklostezku od konce Stračího ocasu podél horního břehu přivaděče (parcela č. 14/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 2426). Napojení na hlavní komunikaci (parcela č. 436/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933) by bylo přehlednější a bezpečnější. A zda existuje nějaká koncepce (studie) bezpečnosti výjezdu z cyklostezky kolem přivaděče na komunikace (označené místo v příloze č. 3).

2.      předsedovi OV, zda by bylo možné nechat překontrolovat zatíženost komunikace (parcela č. 417/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001), (parcela č. 417/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001) zemědělskou technikou. A také zda není ohrožen HUP, který je v těsné blízkosti této komunikace.

3.      předsedovi OV, aby požádal pana starostu o zajištění sečení louky (parcela č. 71, katastrální území Zlíč [621749], LV 2960), která je vlastnictví Českoskalických vodáren a to min. 2 ročně.

4.      předsedovi OV, aby požádal pana starostu o zajištění zpevnění začátku cesty (parcela č. 1008/7, katastrální území Česká Skalice [621684], LV 10001) na konci Stračího ocasu podél přivaděče směrem do České Skalice makadamem.

 

 

5.      předsedovi OV, aby upozornil na poškozený povrch opraveného mostu přes přivaděč. Jsou zde praskliny a vytlačené podkovy od koní. Oprava mostu by měla být ještě v záruce, tak by bylo dobré záruku uplatnit.

6.      předsedovi OV, aby zjistil, zda by bylo možné omezit provoz na Vilémově mostě, že by se zde zavedl jednosměrný provoz a mohl by tak vzniknout prostor pro pěší. Oddělení aut od chodců by mohlo být provedeno umístěním betonových panelů.

7.      předsedovi OV, aby vznesl dotaz na vyřešení svodu kanalizace dešťové vody, zpevnit komunikaci, vytvořit souvislou betonovou odvodňovací dlažbu a navazující obrubník.

8.      předsedovi OV, zda by zajistil zastihnutí keřů u mostu přes Olešenku.

9.      předsedovi OV, aby vznesl dotaz, zda by bylo možné instalovat zpomalovací ostrůvky na příjezdu do Zlíče.

10.  předsedovi OV, aby zajistil opravu výtluků na komunikaci (parcela č. 437/1, katastrální území Zlíč [621749], LV 2933).

11.  předsedovi OV, aby vznesl dotaz na pana starostu ohledně umístění dopravního zrcadla u restaurace Barunka.

12.  předsedovi OV, aby vznesl dotaz na pana starostu ohledně možnosti umístění popelnice na plast a sklo u Penzionu Na Statku.

 

IV. Přílohy

1.      fotodokumentace k bodu č. 4 (Komunikace od pana Tylše k paní Adámkové)

2.      fotodokumentace k bodu č. 5 (Sečení louky ve Zlíči „Českoskalické vodárny“)

3.      mapa a fotodokumentace k bodu č. 6 (Zpevnění komunikace „odbočky“ na konci Stračího ocasu)

4.      fotodokumentace k bodu č. 7 (Vilémův most)

5.      jednací řád pro OV k bodu č. 9 (Jednací řád OV a ZM)

6.      text k doplnění do jednacího řádu ZM a RM k bodu č. 9 (Jednací řád OV a ZM)

7.      mapa k odstavci III. ukládá – bod 7.

8.      prezenční listina

 

priloha-k-zapisu-c-3-ze-dne-15-6-2015.pdf

 

 

Zápis ověřen dne: 16. 6. 2015

 

 

 

 

Petr Vlček DiS.                                            Jaroslava Pavlová                                          Jiří Genrt   

předseda Osadního výboru                             ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu