Zápis č. 4 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 14. 10. 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    30 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení

3)     Retardéry mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku

4)     Parkování podél Hotelu Holzbecher

5)     Zápis č. 7 Dopravní komise ze dne 14. 9. 2015

6)     Diskuze

 

Předseda OV dal hlasovat o schválení programu.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Program byl schválen.

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Radko Ivan

Hlasováno: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 2 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení

Usnesení 15/12/I/2015 Instalace veřejného osvětlení na Stračím ocasu - bude součástí revize

projektu na chodníky, které je zařazeno do návrhů rozpočtu pro rok 2016.

 

Usnesení 15/13/I/2015 Oprava komunikace mezi p. Tylšem a pí. Adámkovou  - byla zde provedena oprava živičným posypem. Nedostatečná oprava. Nutné doopravit hlavně konec ulice, kde se otáčejí auta.

 

Usnesení 15/14/I/2015 Oprava Vilémova mostu – bude odeslána žádost o zařazení mostu do oprav.  

 

Usnesení 15/15/I/2015 Lávka přes Vilémův most - přemostění Úpy se bude zabývat projektant

v rámci zpracování DUR pro cyklookruh Ratibořice, město na tuto dokumentaci získalo dotaci od KHK, následně se bude řešit, zda se pořídí projektová dokumentace zvlášť na most a případně se samozřejmě posoudí proveditelnost tohoto záměru.

 

Usnesení 15/16/I/2015 Umístění dopravního zrcadla u výjezdu u Vilémova mostu - DK dne 8. 7. 2015

dala doporučení o umístění zrcadla. Zrcadlo bylo zamítnuto DI PČR – bylo nařízeno vykácení zeleně v daném místě, aby se zlepšil rozhledový úhel – odeslána výzva na vlastníky.

 

Usnesení 15/17/I/2015 Změna v rozpočtu - spoluúčast na trase F - bude zařazeno.

 

Usnesení 15/18/I/2015 Schválení JŘ OV - schváleno.

 

Usnesení 15/19/I/2015 Doplnění JŘ ZM - bude řešeno na podzim 2015.

 

Usnesení 15/20/I/2015 Schválení místopředsedy OV Zlíč p. Radka Ivana - schváleno.

 

Usnesení 15/21/I/2015 Rozpočet pro rok 2016 - dne 22. 7. 2015 byly podány tři návrhy.

-          Vytvoření nového projektu chodníků v celé místní části Zlíč včetně veřejného osvětlení.

-          Realizace veřejného osvětlení a chodníku v tzv. Stračím ocasu v místní části Zlíč.

-          Nákup pozemku (parcela č. 199/2, katastrální území Zlíč [621749], LV 1675) od p. Tylše.

 

 

K bodu č. 3 – Retardéry mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku

Často dochází k překračování nejvyšší povolené rychlosti v úseku mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001). Jezdí zde neukáznění řidiči, kteří si zkracují cestu od Žernova do Studnice. Komunikaci také využívají čtyřkolky.

Aby se omezilo jejich „řádění“, tak navrhujeme umístit v tomto úseku několik plochých retardérů kruhového tvaru. Vytipovali jsme čtyři místa na umístění retardérů označené červeno-žlutě. Retardéry by byly na každém místě po 5 ks, tak aby neomezoval průjezd cyklistům. Pokud by nevyhovovaly retardéry kruhového tvaru, tak by se zde mohly umístit zpomalovací prahy průběžné. Vhodný typ retardéru by řešil DI PČR.

Navrhujeme vyplnit „Vyjádření obyvatel žijících v úseku mezi bývalou školou ve Zlíči a Hostincem Na Králíku k umístění plochých retardérů“. Vyjádření bude formou, zda souhlasí nebo nesouhlasí s umístěním retardérů v tomto úseku (dle rozložení a zakreslení v přílohách). Budou osloveni pouze ti občané, kterých se toto týká, tzn., kteří nemají jinou možnost se dostat ke svým obydlím, aniž by nenajeli na retardér. Podklady včetně vyjádření dodáme co nejdříve na MÚ ČS.

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení 15/22/I/2015:

Osadní výbor Zlíč na své schůzi ze dne 14. 10. 2015 projednal a navrhuje zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s příslušnými orgány ohledně umístění retardérů mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001).

Navrhovaný termín: 2015

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

 

K bodu č. 4 – Parkování podél Hotelu Holzbecher

Častým problémem je parkování v těsné blízkosti před Hotelem Holzbecher. Podélně zde stojí 2 až 3 auta (osobní, ale i dodávková auta), která zasahují do vozovky. Kolemjdoucí se musejí vyhýbat hluboko do vozovky a chůze tímto místem se stává velice nebezpečnou, jak pro dospělé osoby, tak hlavně pro děti (při docházce do školy), které tuto stranu používají při příchodu a odchodu k a od autobusové zastávky. Navrhujeme jednání s provozovatelem Hotelu Holzbecher a společné domluvě na řešení situace.

Proběhlo jednání s panem Ouředníkem ohledně nevhodného parkování podél Hotelu Holzbecher. Na společné schůzce pan Ouředník navrhl a dohodl se s námi (p. Vlčkem a p. Ivanem), že parkovaní za hotelem směrem ke křižovatce bude minimalizovat a parkování s dodávkovým autem zde omezí úplně. Parkovaní jedním autem ve stínu vchodového stupně vedle hotelu, které nezasahuje do vozovky, neohrožuje ani neomezuje kolemjdoucí, toto místo zachová.

 

Diskuze:

-          návrh na označení parkoviště jako parkoviště pro návštěvníky restaurací (hotel Holzbecher a Penzion Barunka).

-          není značená zastávka před Barunkou směrem do České Skalice. Bylo by dobré ji zřídit, chybí zde vodorovné i svislé značení, přístřešek, možnost posunutí.

 

 

K bodu č. 5 – Zápis č. 7 Dopravní komise ze dne 14. 9. 2015

Dne 22. 9. 2015 jsme dostali Zápis č. 7 DK, kde je několik vyjádření DK, ale také zde jsou body k jednání.

V III. odstavci 4. bod - DK řešila umístění a přístup kontejnerového stání ve Zlíči na parkovišti u hotelu Holzbecher. Vzhledem k vynucenému přemístění, které DK hodnotí jako nevýhodné pro provozní režim parkoviště (snížení počtu stání a nejasný příjezd obsluhy kont. stání)  DK žádá osadní výbor Zlíč o návrh vyznačení parkovacích míst a příjezdové cesty po obsluhu kontejnerového stání. OV nesouhlasí s žádostí o návrh vyznačení. Dotazy týkající se takto technicky náročných a hlavně odborných otázek, by měla DK směřovat výhradně na odborníky (např. městský architekt, DI PČR, atd.) a pouze přizvala předsedu nebo místopředsedu OV ke společné konzultaci.

V III. odstavci 10. bod - DK nedoporučila žádost Jitky Bienové Zlíč 47 a Kamily Šmídové Zlíč 7 o instalaci dopravního zrcadla (špatná viditelnost přijíždějících vozidel od Žernova) z důvodu, že ve Zlíči je již „Zóna 40km/h“ a doporučila instalaci zrcadel na vlastní náklady. OV bere na vědomí.

V III. odstavci 11. bod a) - Zatíženost komunikace zemědělskou technikou p.č. 417/1, 417/2 a ohrožení HUP, který je v blízkosti uvedené komunikace (od Tylše k paní Adámkové) – na uvedené komunikaci je omezena okamžitá hmotnost vozidel dopravní značkou, což může řešit MP blokovou pokutou. Zda není ohrožen HUP, nemůže dopravní komise posoudit. OV bere na vědomí.

V III. odstavci 11. bod b) - Zjednosměrnění provozu na Vilémově mostě Směrovacími desky  - návrh bude konzultován s DI PČR Por. Kultem na místě. OV bere na vědomí.

                V III. odstavci 11. bod c) - DK na vyznačených místech pro neúčelnost nedoporučuje zpomalovací ostrůvky (od Žernova zatáčky, od České Skalice rychlost 5O km/h a následně zóna 40 km/h. OV nesouhlasí s rozhodnutím. Navrhujeme, aby členové dopravní komise se trochu více věnovali tomuto bodu. První zatáčka směrem od Žernova je velmi nebezpečná, stalo se zde mnoho nepříjemných dopravních nehod, které byly způsobeny příliš vysokou rychlostí! Směrem od České Skalice je sice max. rychlost 50 km/h, ale bohužel není dodržována, což zapříčiňuje vjezd do Zlíče podstatně vyšší rychlostí než je povolená. Možná by bylo dobré, aby rozhodnutím DK předcházelo i praktické prověření situace, evidentně k tomu v tomto případě nedošlo.

 

 

 

 

K bodu č. 6 – Diskuze

-          obyvatelé Zlíče měli připraveny dotazy na pana Starostu, který se bohužel nemohl dostavit, tudíž dotazy nemohly být zodpovězeny

-          dětské hřiště u jezu u hasičů (zařazení do koncepce dětských hřišť)

-          oprava začátku cesty na Ostaš – oprava proběhla pouze na rovné části a zde oprava nebyla realizována (parcela č. 458, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001)

-          umístění odpadkového koše u kontejnerového stání u bytovky

-          urgence měření nejvyšší povolené rychlosti

-          žádost možnosti stání manželů Voldánových a pí. Ulmanové na pozemku užívaném hasiči bude projednáno na schůzi hasičů společně s OV a zainteresovanými stranami

-          zpevnění komunikace u manželů Jandových, nedostatečná úprava komunikace, žádná úprava svodu dešťové vody, nevyčištění kanalizace na dešťovou vodu

 

 

Osadní výbor místní části Zlíč na svém jednání ze dne 14. 10. 2015

I. Projednal a navrhuje:

1.         usnesení 15/22/I/2015: zastupitelstvu, aby zahájilo jednání s příslušnými orgány ohledně umístění retardérů mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku (parcela č. 404, katastrální území Zlíč [621749], LV 10001).

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

 

II. Ukládá:

1.       předsedovi OV, aby zajistil opravu konce části komunikace (viz usnesení 15/14/I/2015) mezi p. Tylšem a pí. Adámkovou.

2.       předsedovi OV, aby zajistil zařazení do koncepce vybudování dětských hřišť možnost výstavby dětského hřiště (parcela č. 197/7, katastrální území Zlíč [621749], LV 160) jedná se o prostor vedle vybudovaného posezení u hasičů u jezu.

3.       předsedovi OV, aby zajistil opravu začátku komunikace na Ostaš.

4.       předsedovi OV, aby vznesl dotaz týkající se značení zastávka před Barunkou směrem do České Skalice (vodorovné i svislé značení, přístřešek, možnost posunutí).

5.       předsedovi OV, aby zajistil umístění odstraněného odpadkového koše u kontejnerového stání u bytovky.

6.       předsedovi OV, aby zajistil urgenci měření nejvyšší povolené rychlosti v místní části Zlíč.

7.       předsedovi OV, aby zajistil znovu prozkoumání umístění zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do Místní části Zlíč ve směru od České Skalice a Žernova.

8.       předsedovi OV, aby zajistil opravu týkající se svodu kanalizace a úpravu komunikace u manželů Jandových.

 

III. Přílohy:

1.       Prezenční listina

 

 

 

Zápis ověřen dne: 23. 10. 2015

 

 

 

  …..................................................                       …..................................................                         …..................................................

            Petr Vlček DiS.                                            Jaroslava Pavlová                                                  Jiří Genrt   

předseda Osadního výboru                               ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu