Zápis č. 5 z mimořádné schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 4. 11. 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Jaroslava Pavlová, Radko Ivan, Jiří Genrt,

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

Zúčastnění:    17 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku byli přítomni 4 členové OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 členové Osadního výboru (z celkového počtu všech 5 členů OV), tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)     Nabídka investora pana Rückela Městu Česká Skalice týkající se vybudování vodovodní přeložky v trase Česká Skalice – Zlíč.

 

K bodu č. 1 – Nabídka investora pana Rückela Městu Česká Skalice týkající se vybudování vodovodní přeložky v trase Česká Skalice – Zlíč.

Dne 19.10.2015 OV Zlíč obdržel od starosty p. Staňka e-mail týkající se lokality pro výstavbu RD ve Zlíči. Požádal nás o vyjádření k této věci písemně nejpozději do úterý 10.11.2015, aby mohli záležitost dále projednat v RM a následně v ZM.

Dne 23.10.2015 předseda OV Zlíč p. Vlček odepsal p. Staňkovi informaci, že bohužel vyjádření souhlasu OV Zlíč momentálně nemůžete dostat, protože chybí několik doplňujících informací. Vznesl na p. Staňka několik otázek:

- Je-li projekt vodovodu vypracován, žádáme o jeho poskytnutí ještě dříve než bude ukončeno stavební řízení a dále žádáme o poskytnutí vyjádření města a p. Bednáře k projektu (bylo již vydáno).

- Jaká bude v projektu uvedena dimenze VŘ, jaký bude použitý materiál, v jakém úseku bude nový VŘ.

- V žádosti se píše, že byl již projednán tento záměr. Kde byl projednán, je o tom nějaký zápis? Prosím také o zaslání.

Dále bylo p. Staňkovi doporučeno před schválením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, aby před jednáním RM, potažmo před jednáním ZM projednal společně s advokátem pana Rückela doplnění článku 4, kde by mělo být konstatováno, že pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je toto nové vodovodní potrubí stále v majetku prodávajícího. Díky těmto vlastnickým vztahům ovšem bude dodávka pitné vody přes majetek prodávajícího neomezena. Tuto část ať zkontroluje  právnička města a doplní navrženou smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

 Dne 26.10.2015 OV dostal odpovědi:

- Není hotova PD, kterou ještě p. Rückel nezačal zpracovávat, v současné době zajištuje souhlasy vlastníku, vyjádřením města bude projednání celé záležitosti na jednání ZM.

- bude řešeno v PD. Souhlas Českoskalických vodáren pro stavebníka, je zárukou, že bude vše v parametrech, které vyhoví Městu. P. Rückel slíbil zaslat návrh trasy elektronicky.

- záměr byl projednáván opakovaně v ZM, kdy p. Rückel prezentoval zastupitelům své záměry. Jedná se o ZM mimo jiné konané 7.11.2011 a 24.6.2013.

Dne 3.11.2015 OV dostal od pí. Karáskové pouze náčrt trasy VŘ.

Vyjádření OV Zlíč:

 

                Osadní výbor Zlíč na své mimořádné schůzi ze dne 4.11.2015 projednal návrh pana Rückla na vybudování přeložky vodovodního potrubí. Na základě poskytnutých informací a předložených podkladů OV Zlíč nemůže učinit jasné vyjádření.

               

OV Zlíč konstatuje, že s ohledem na špatný stav stávajícího litinového vodovodního potrubí a současně malého tlaku vody ve výše položených částech Zlíče doporučujeme Městu Česká Skalice posílení (zvýšení dimenze) stávajícího vodovodního potrubí.

 

Dále OV Zlíč doporučuje před schválením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, aby před jednáním RM, potažmo před jednáním ZM bylo projednáno společně s advokátem pana Rückela doplnění článku 4, kde by mělo být konstatováno, že pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je toto nové vodovodní potrubí stále v majetku prodávajícího. Díky těmto vlastnickým vztahům ovšem bude dodávka pitné vody přes majetek prodávajícího neomezena. Tuto část ať zkontroluje  právnička města a doplní navrženou smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

 

 

 

 

 

Dne: 4. 11. 2015

 

 

 

  …..................................................                       …..................................................                         …..................................................

            Petr Vlček DiS.                                                 Radko Ivan                                                   Ing. Josef Hanek

předseda Osadního výboru                               místopředseda OV                                                     garant

 

 

  …..................................................                       …..................................................

        Jaroslava Pavlová                                                   Jiří Genrt  

      člen                                                                     člen