Zápis ze schůze Osadního výboru Zlíč konané dne 20. 6. 2019

v 18.00 hodin v hotelu Holzbecher

Přítomni:      Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Vladimír Roubal, Radek Zelený, Leo Pavel a

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:     ---

Neomluveni:            ---

 

Zúčastnění:  28 (dle prezenční listiny)

 

Na začátku bylo přítomno 5 členů OV a garant OV.

Během jednání se počet neměnil.

 

Schůzi osadního výboru zahájil a řídil předseda OV Petr Vlček. Přivítal přítomné členy OV, občany Zlíče, starostku České Skalice Ing. Jungwirthovou, Ing. Horákovou (z odboru investic a správy majetku), Ing. Nováka (tajemníka), p. Včeliše (velitele MP), Bc. Bednáře (jednatel Českoskalických vodáren), Ing. Bílková (účetní Českoskalických vodáren). Dle prezenční listiny bylo přítomno všech 5 členů Osadního výboru, tudíž je osadní výbor usnášeníschopný.

 

Program:

1)        Zahájení a volba komisí

2)        Starostka Ing. Jungwirthová, Ing. Horáková, VMP p. Včeliš a tajemník Ing. Novák – informace a plány týkající se Zlíče v roce 2019

3)        Kontrola usnesení a úkolů

4)        Diskuze

 

K bodu č. 1 – Zahájení a volba komisí

Složení návrhové komise:

Leo Pavel

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

 

K bodu č. 2 – Starostka Ing. Jungwirthová, Ing. Horáková, VMP p. Včeliš a tajemník Ing. Novák – informace a plány týkající se Zlíče v roce 2019

-       od července proběhne zkušební spuštění systému na zálohové platby vodného a stočného; testovací lokalita byla zvolena Zlíč; budou měsíční zálohy, popř. dle domluvy (chataři); odpočty budou prováděny dálkové. Každý občan dostal s vyúčtováním dotazník „Žádost o informace ke změně smlouvy (způsobu vyúčtování)“, který je potřeba vyplnit a odevzdat na Českoskalické vodárny. Kdo ho ještě neodevzdal, tak prosíme, aby tak učinil. Ti, co ho i přesto neodevzdají, tak budou znovu osloveni k vyplnění.

-       na křižovatce u p. Tylše je umístěna značka na soukromém (jeho) pozemku, chce ji nechat odstranit. Bylo mu doporučeno MP, aby si dal žádost k odstranění.

-       na křižovatce z výjezdu z lokality p. Rückela jsou po pravé straně umístěny kameny (jsou na pozemku p. Rückela), na které byla podaná stížnost na MP, že ohrožují cyklisty. Tyto kameny jsou zde umístěny z důvodu, že v tomto úseku často parkují osobní a nákladní auta a při výjezdu z této lokality není dostatečně vidět směrem do Česká Skalice. MP konstatovala, že zde auta stát nemohou a budou zde probíhat kontroly stání a zároveň se bude jednat s p. Rückelem o zvolení vhodnějšího označení pro zákaz parkování, než jsou kameny.

-       chybí směrové tabule navádějící chodce na cyklostezku, aby nemuseli chodit po hlavní frekventované komunikaci. Zatím zde jsou umístěné pouze cyklo značky. Je schválená pro tento úsek značka zákaz vstupu chodců, která se bude instalovat pouze v případě, že nepomůže umístění značení na rozcestníku. Budou upraveny nové rozcestníky, kde muže být a bude vyznačen směr na Ratibořice a zpětně na Českou Skalici. Dále je dojednáno s Klubem českých turistů, že tento úsek osadí také turistickými značkami.

-       pí. Šmídová upozornila na časté dopravní nehody v zatáčce za mostem za Holzbecherem a požádala o nějaké řešení. Toto bylo již v řešení OV, MP a PČR a podařilo se osadit most modrými sloupky a odrazkami. Umístění svodidel zde není vhodné.

-       chodník Stračí ocas, je uzavřen třetí dodatek, smlouva je před podpisem a potom již poběží stavební řízení. Stavební povolení by mohlo být vydané snad do konce tohoto roku a následně se bude moci chodník začít stavět, ale bude záležet na finančních prostředcích. Úsek je rozdělen do pěti etap. OV Zlíč upřednostňuje začít etapou Stračího ocasu.

-       dotace Královehradeckého kraje pro místní části měst. Žádost je podaná, mohla by se využít třeba na tento chodník, ale zatím není ani stavební povolení, tak se to bude týkat až asi příštího roku.

-       na sečení podél přivaděče bude upozorněno Povodí Labe, aby bylo posečeno.

-       sečení obecních pozemků ve Zlíči, TS mají málo sečící techniky a také lidí, využívají externistů, ale zatím to nestačí. Bylo upozorněno na důslednější úklid po sečení a kvalitu sečení. Pokud bychom věděli o někom, kdo by se chtěl do sečení zapojit, tak TS to určitě uvítají. O tomto dotazu se ještě bude jednat.

-       komunikace od p. Tylše k pí. Adámkové. Je potřeba vyvolat opět jednání s p. Čechem a městem a zkusit najít řešení, zda by mohla těžká technika využívat jinou komunikaci nežli tuto zmiňovanou, protože se díky zátěži komunikace ničí a zároveň je ohrožována statika budov kolem komunikace (např. p. Tylše).

-       paní starostka pozvala občany Zlíče na schůzku s Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v.v., která se koná 22.7. od 17 hodin v Penzionu Olga, kde se bude diskutovat o opravě komunikace mezi Českou Skalicí a Červeném Kostelci a celkově o dopravě.

-       změna územního plánu, resp. obchvat Zlíče. P. Hauck dával návrh na město. Prosíme o prověření, zda návrh je na městě, pokud není, tak navrhnout termín schůzky k projednání obchvatu.

-       doplnění nějakého potravinářského řetězce (marketu) v České Skalici. O tom město jednalo a bohužel nikdo nechce řetězec postavil a provozovat i přesto, že např. s firmou LIDL bylo jednáno a nabídnuto mu velmi výhodné podmínky pronájmu pozemku.

-       město by chtělo ve Zlíči vybudovat dětské hřiště, požádalo nás o vytipování vhodného místa.

-       upozornění MP na nelegální skládku bioodpadu u přivaděče, skládka bude monitorována a pachatel bude pokutován.

-       upozornění TS na zredukování (ořez / pokácení) keřů za mostem přes Olešenku směrem k bývalé škole. Je zde nedostatečný výhled pro přecházení.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení a úkolů

-       veřejné osvětlení v lokalitě Rückel, učinily se poslední kroky ke spuštění veřejného osvětlení, které by mělo být TS zprovozněno. Stav: VO je již v provozu.

-       instalovat stržený okap u domu č.p. 14 (pí. Kosinková, v místě od Olešenky k bývalé škole). Dešťová voda ústí přímo na chodník a v zimním období bude velice nebezpečné procházet v tomto úseku. Stav: Zatím nevyřešeno.

-       prokonzultovat a navrhnout vyznačení míst pro přecházení ve Zlíči včetně vodorovného dopravního značení (pozor děti / chodci). Stav: Chodníky a ani přechodová místa nejsou doporučeny, je podaná žádost o vodorovné dopravní značení pozor chodci.

-       doplnit odpadkové koše na cyklostezku. Stav: Zažádáno.

-       doplnění výložníků veřejného osvětlení. Stav: Bylo doplněno světlo před bývalou školou. Výložník u mostu nepomůže, protože by mu stejně překážel živý plot, který je na pozemku KSÚS. Po kontrole PČR a MP bylo doporučeno, že se plot musí zkrátit na výšku 75 cm a to zejména z důvody nedostatečného výhledu při výjezdu z ulice od p. Genrta. Součástí je také doplnění značky přednosti jízdy.

-       upozornit TS na jarní sečení břehu mezi bývalo školou a Hostincem na Králíku a také směrem na Ostaš. Stav: viz v 2. bodě programu.

 

 

K bodu č. 4 – Diskuze

-       veškeré dotazy zazněly v průběhu 2. bodu.

 

 

Osadní výbor Zlíč na své 3. schůzi dne 20. 6. 2019:

I. Ukládá:

  1. předsedovi OV, aby zajistil odpovědi na body v diskuzi.

 

 

II. Přílohy:

  1. Prezenční listina

 

 

 

 

Zápis ověřen dne: 24. 6. 2019