Zápis č. 11 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 23. 10. 2012

Přítomni:   Ing. Radovan Piech

 

                         Jaroslava Pavlová

                         Vladimír Prchal

                         Věra Sodomková

                         Veronika Škaldová

 

Hosté: p. Josef Hanek, manželé Ďuriškovi, manželé Hauckovi, sl. Haucková, p. Pavel.

 

________________________________________________________________________________

 

Členové OV jednali o těchto bodech :

 

         Návrh rozpočtu města a příprava územního plánu

  1. Garant OV pan Hanek seznámil účastníky se stavem přípravy rozpočtu města pro rok 2013, kde upozornil, že i přes navýšení příjmů o cca 11 mil. Kč je v rozpočtu počítáno s částkou 1 mil. Kč jako rezerva na výstavbu chodníku do Zlíče. Je podána žádost o grant v rámci přeshraniční spolupráce,  avšak nemá informace,  kdy má být žádost o grant projednávána nebo schválena.

Tímto žádáme o informace: 

a/ v jakém stádiu schvalování je žádost o grant na výstavbu chodníku v rámci přeshraniční spolupráce a kdo na MěÚ v Česká Skalici má tento grant na starost.

b/ je připravena varianta na výstavbu chodníku do Zlíče v případě že nebude grant schválen? Jaká?

 

         Bioplynová stanice

2.      Někteří z občanů Zlíče navštívili těsné okolí bioplynové stanice v Olešnici a hovořili s nejbližšími obyvateli této BPS.

Na základě těchto informací nadále OV důrazně nesouhlasí s výstavbou BPS ve Zlíči z obavy zápachu, hluku, kontaminace spodních vod, zvýšené automobilové dopravy.

 

         Dopravní situace

3.      Pan Hauck opakovaně upozorňuje na nebezpečnou dopravní situaci při výjezdu z ulice nad hospodou Barunka. Řidič nevidí, zda něco přijíždí od Žernova, Studnic nebo Ratibořic a je otázkou času, kdy se tu stane neštěstí. Pan Hauck považuje jako vhodné řešení pouze umístění zrcadla naproti, k hotelu Holzbecher. Pan Hauck byl informován o krocích, které byly provedeny na základě podnětu z Dopravní komise Technickými službami tzn. stržení hrany svahu při výkopu kanalizace a následné častější sečení trávy. Opatření však považuje za nedostatečná. Pan Hauck tedy podá žádost osobně o řešení k dopravní komisi města.

 

         Kaplička

4.      Paní Blanka Haucková informovala přítomné o aktuálním stavu peněžních prostředků určených na opravu kapličky ve Zlíči.

Chybí ještě cca 6 000,- Kč

 

         Provena a.s.Třtice

5.      Znovu jsme se vrátili k problematice žádosti Proveny a.s., o rozšíření plochy pro ostatní zemědělskou činnost - v novém ÚP.

 

         Zimní údržba chodníku

6.      Žádáme o zaslání plánu a podmínek úklidu chodníku od sněhu v zimním období ve Zlíči.

           

          Městský mobiliář

7.      Děkujeme za dokončení rozmístění laviček a košů ve Zlíči

 

 

Další schůzka OV Zlíč se bude konat dne 27.11. 2012 v 18 hod. U Holzbecherů, všichni zájemci o dění ve Zlíči jsou vítáni.

 

 

 

Usnesení OV:

 

                   1. OV žádá o vyřešení dopravní situace uvedenou v bodě č. 3.

 

Hlasování:

 

                   5 hlasů pro, 0 hlasů zdržel se, 0 hlasů proti.

 

 

Zápis ověřen dne 03. 11. 2012

 

 

 

…....................................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV Zlíč